محتویات سبد
(خالی)


دسته بندي رشته ها


قیمت :   ۷,۰۰۰ تومان
موجود در انبار :   موجود
تعداد صفحات : 82 صفحه
نوع فایل :  
 
   
فهرست مطالب و سرتیتر پاراگراف های متن فایل

قتل و عوامل موثر بر قتل در حقوق ايران

فهرست مطالب

 چكيده
مقدمه 1
تعريف جرم 2

فصل اول :
كليات تحقيق  3
اشتباه در قتل 6.

فصل دوم :
مجازات شروع به قتل عمدي 15
 مجازات شروع به قتل عمدي توأم با ضرب و جرح مجني عليه 18

فصل سوم :
قتل در حكم شبه عمد در قانون مجازات اسلامي 22
هدف , مبنا و عناصر قتل در حكم شبه عمد 22
مقايسه قتل در حكم شبه عمده با ساير انواع قتل 28

فصل چهارم :
قتل از روي ترحم (اتانازي(31

فصل پنجم : 
قتل غیر عمدی 33

فصل ششم :
قتل در فراش 38

فصل هفتم :
مجازات قتل در نتيجه تير اندازي 43

فصل هشتم :
تبیین جایگاه جرم قتل عمدی در حقوق و فقه 49

فصل نهم :
قتل فرزند توسط مادر 57
قتل فرزند توسط مادر در حقوِ خارجي 58
قتل فرزند توسط مادر در حقوِق ايران 60
قتل فرزند توسط مادر در فقه شيعه 63
ادله قصاص مادر براي قتل فرزند 64
قتل فرزند توسط مادر از ديدگاه فقهاي اهل سنت 65
نتيجه گيري 67
پاورقي و منابع 71