محتویات سبد
(خالی)


دسته بندي رشته هاقیمت :   ۱۵,۰۰۰ تومان
موجود در انبار :   موجود
تعداد صفحات : 60 صفحه
نوع فایل :  
کد محصول : pn534
 
   
فهرست مطالب و سرتیتر پاراگراف های متن فایل

مبناي برابري حقوق زن و مرد در اسناد بين اللمللي

فهرست مطالب

مقدمه 1
بخش اول:کنوانسيون رفع تبيض عليه زنان و تراز انديشه ديني
فصل اول:سابقه و مباني کنوانسيون
گفتار اول:ظلم تاريخي و زمينه هاي پيدايش جنبش زنان 4
گفتار دوم :ورود فمينيسم به عرصه بين المللي و کنوانسيون رفع تبيعض عليه زنان 6
الف)مروري بر پيشينه کنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان 6
ب)وضعيت الحاق به کنوانسيون و مسئله تحفظ(Reser Vation)  8
ج)ارزيابي تفصيلي کنوانسيون رعف تبعيض عليه زنان 10
گفتار سوم: مباني و مفاهيم بنيادين کنوانسيون 11
الف)جهاني سازي و معاهدات بين المللي 11
ب)نفي جنسيت 12
ج)حقوق اساسي بشر و آزادي 15
د)اومانيسم و فرد گرايي 15
ه) تقابل مطلق سنت و مدرنيته 19
و)حق محوري 21
فصل دوم:دغدغه اصلي کشورهاي مسلمان نسبت به تصويب کنوانسيون
بررسي تطبيقي تعارضات کنوانسيون با فقه اسلامي 25
گفتار اول: تعارضات کنوانسيون با فقه اسلامي در حيات فردي زنان 28
1- بلوغ 28
2- حرمت تبرج 30 
3- تبيين 32
گفتار دوم :تعارضات کنوانسيون با فقه اسلامي در حيات اجتماعي زنان 34
الف)حجاب و پوشش 36
ب)قوانين جزايي 37
1-زن به عنوان ذي حق 37
2-زن به عنوان شاهد 39
3-برخي حکمت ها راجع به تفاوت زن و مرد در شهادت 42

بخش دوم:اعلاميه رفع خشونت عليه زنان
نفي خشونت عليه زنان در اسناد بين المللي 48
نگرش اسلام نسبت به مسئله نفي خشونت عليه زنان 51
اسلام و نفي خشونت خانگي  52
اسلام و نفي خشونت هاي اجتماعي عليه زنان 53
مطالعه تطبيقي مسئله خشونت عليه زنان 53
الف)تفاوت در اهداف محو خشونت 53
ب)تفاوت در ارائه علل خشونت 55
ج)تفاوت در راهکارهاي محو خشونت 57
فهرست منابع 61