محتویات سبد
(خالی)


دسته بندي رشته ها


قیمت :   ۹,۰۰۰ تومان
موجود در انبار :   موجود
تعداد صفحات : 125 صفحه
نوع فایل :  
 
   
فهرست مطالب و سرتیتر پاراگراف های متن فایل

مبارزه ی بیولوژیک با نماتد Meloidogyne توسط باکتری Pasteuria penetrans

فهرست مطالب

مقدمه  1
نماتدها  3
نماتدهای انگل گیاهی  8
فرآیند بیماری زایی نماتدها  13
راههای مبارزه با نماتد مولد غده ریشه  19
مبارزه بیولوژیک با نماتدها 28
باکتری Pasteuria penetrans  35
صفات مبارزه ی بیولوژیک  44
سیستماتیک Pasteuria penetrans  54
اکولوژی Pasteuria penetrans 58
دشمنان طبیعی اندسپورها  60
بیولوژی Pasteuria penetrans 62
     مرحله اتصال  63
     نفوذ  66
     سیکل زندگی در بدن نماتد  67
اسپورزایی  70
عوامل موثر برچسبیدن باکتری Pasteuria penetrans به نماتد Meloidogyne spp 72
     اثر تراکم اندوسپورهای P. penetrans در خاک روی چسبیدن 76
     اثر بافت خاک روی چسبیدن اندواسپورها  79
     تأثیر رطوبت خاک روی چسبیدن اندوسپورها  82
     اثر دمای خاک روی چسبیدن اندواسپورها  85
     اثر سن نماتد روی چسبیدن اندواسپور  87
     اثر PH روی چسبیدن اندوسپورها  90
تفاوت عملکرد ایزوله های مختلف Pasteuria penetrans 91
تأثیر دمای ثابت و متغیر در گسترش Pasteuria penetrans در بدن نماتد Meloidogyne spp  96
کشت Pasteuria penetrans 101
     کشت in-vitro 103
     کشت in-vivo 106
تهیه ی پودر ریشه ی پاستوریا  108
پودر دتابل پاستوریا (P.W.P) 111
مقایسه ی اثر کنترل بیولوژیک اندوسپورهای in-vivo و in-vito  115
علل عدم استفاده ی وسیع از Pasteuria penetrans به عنوان یک عامل کنترل بیولوژیک  119
منابع  121