محتویات سبد
(خالی)


دسته بندي رشته ها


قیمت :   ۷,۰۰۰ تومان
موجود در انبار :   موجود
تعداد صفحات : 80 صفحه
نوع فایل :  
 
   
فهرست مطالب و سرتیتر پاراگراف های متن فایل

مقايسه ويژگي هاي شخصيتي(درون گرايي و برون گرايي) پسران سيگاري و غير سيگاري

فهرست

فصل اول : مقدمه 1
مقدمه 2
بيان مساله 5
اهداف تحقيق 8
اهميت و ضرورت تحقيق 9
تعاريف مفهومي و عملياتي 11
تعاريف عملياتي 12

فصل دوم : پيشينه ي پژوهش 14
پديد آيي شخصيت 15
اصل يكتايي 18
ارتباط فعاليت هاي زيستي و رواني 19
برون گرائي و درون گرائي 20
كنش هاي رواني 26
نظريه يونگ درباره ي بينش 28
تيپ هاي هشت گانه 29
شخصيت 30
در مورد صفات شخصي 31
به ميان آمدن شخصيت 33
ديد روانشناسي مدرن علمي امروز 34
تئوريهاي تكامل 37
تئوري پياگيتس 39
شخصيت يعني چه 44

فصل سوم : روش تحقيق 49
روش آماري مربوط به فرضيه 50
روش جمع آوري اطلاعات 50
طرح تحقيق 51
ابزار گرد آوري اطلاعات 52

فصل چهارم : تجزيه و تحليل يافته ها 54
مقدمه فصل چهارم 55
تجزيه و تحليل داده ها 56
پراگندگي حجم نمونه در درون گرا و برون گرا 59
نمودارسيگاري و غير سيگاري 60
تحليل يافته ها 61

فصل پنجم : بحث و نتيجه گيري 63
نتيجه گيري 64
مقايسه درون گرايي – برون گرايي ميشل گوكلن 66
جدول نتايج مقياس درون گرايي – برون گرايي 77
منابع و ماخذ 80