محتویات سبد
(خالی)


دسته بندي رشته ها


قیمت :   ۱۰,۰۰۰ تومان
موجود در انبار :   موجود
تعداد صفحات : 97 صفحه
نوع فایل :  
 
   
فهرست مطالب و سرتیتر پاراگراف های متن فایل

مطالعه روزن‌داران رسوبات هولوسن سواحل جنوبي جزيره كيش

فهرست مطالب

 چكيده  1
مقدمه  3

فصل اول : كليات  4
1-1 كليات زمين شناختي خليج فارس  6
1-1-1 تاريخچه پيدايش خليج فارس  7
2-1-1 ريخت شناسي خليج فارس  7
1-2 كليات و خصوصيات جغرافيايي  8
1-2-1 پيشينه تاريخي جزيره كيش  8
1-2-2 موقعيت جغرافيايي و توپوگرافي جزيره كيش  9
1-2-3 خصوصيات زمين شناسي جزيره كيش  11
1-2-4 خاك جزيره كيش  12
1-2-5 اقليم و آب و هواي جزيره كيش  13
1-2-6 پوشش گياهي جزيره كيش  20
1-2-7 هيدرولوژي جزيره كيش  21
1-2-8 حيات جانوري در جزيره كيش  21
1-2-9- نگرشي بر نقشه زمين شناسي جزيره كيش  23
1-2-10- تكنونيك و لرزه خيزي جزيره كيش 24
1-2-11 كشاورزي و دامداري جزيره كيش  25
1-2-12- امكانات زمين گردشگري در جزيره كيش  26
1-2-13- ويژگي هاي انساني جزيره كيش 27
1-2-14 – جايگاه ژئوپولتيك، استراتژيك و نظامي در جزيره كيش  27
1-2-15 كيش در سفرنامه ها و آثارمورخان 28
1-2-16- آبسنگ‌هاي مرجاني جزيره كيش  28

فصل دوم : روش هاي مطالعاتي  29
2-1 – موقعيت جغرافيايي ايستگاههاي نمونه برداري  30
2-2- ابزار و مواد مورد نياز  32
2-3 – نمونه برداري  32
2-4- آماده سازي نمونه‌ها جهت مطالعات روزن داران 33
2-5- معرفي ايستگاه‌ها 35

فصل سوم : مطالعات بوم شناختي و فيزيكو شيميايي 47
3-1 مشخصات فيزيك و شيميايي آب‌هاي سواحل جزيره كيش  48
3-2- تعيين ميزان كل مواد آلي رسوبات 52
3-3- نتايج حاصل ازاندازه گيري ميزان كل مواد آلي 52

فصل چهارم : نتايج مطالعات ميكروفونيستيك وسيستماتيك 55

فصل پنجم : ماكروفوناي جزيره كيش 66

فصل ششم : بحث و نتيجه گيري  69

فصل هفتم : اطلس برگزيده روزن داران مطالعه شده  76

 
فهرست جداول و نمودارها

جداول
جدول 1- ميانگين درجه حرارت هوا بر حسب درجه سانتي گراد در جزيره كيش  14
جدول 2- ميانگين بارندگي برحسب ميلي متر در جزيره كيش  16
جدول 3- ميانگين رطوبت نسبي بر حسب درصد در جزيره كيش 18
جدول 4- مشخصات جغرافيايي ايستگاه‌هاي نمونه برداري  30
جدول 5- ميانگين اكسيژن محلول در آب در ايستگاه‌هاي مطالعاتي  50
جدول 6- ميزان كل مواد آلي رسوب در ايستگاه‌هاي مطالعاتي  54
جدول 7- روزن داران شناسايي شده در سطح با پوسته آهكي هيالين   64
جدول 8- روزن داران شناسايي شده در سطح با پوسته پورسلانوز  64
جدول 9- روزن داران شناسايي شده در عمق با پوسته آهكي هيالين  65
جدول 10- روزن داران شناسايي شده در عمق با پوسته پورسلانوز  65

تصاوير
تصوير 1 : نمايي از پوشش گياهي جزيره كيش  20
تصوير 2 : نمايي ازكشتي يوناني  27
تصوير 3 : محل‌هاي نمونه برداري در ايستگاه 1 (كشتي يوناني)  35
تصوير4  : محل‌هاي نمونه برداري در ايستگاه 1 (كشتي يوناني) 36
تصوير 5 : محل‌هاي نمونه برداري در ايستگاه 2 (شانديز غروب)  37
تصوير 6 : محل‌هاي نمونه برداري در ايستگاه 2 (شانديز غروب)  38
تصوير 7 : محل‌هاي نمونه برداري در ايستگاه 3 (بيمارستان 200 تخت
خوابي)  39
تصوير 8 : محل‌هاي نمونه برداري در ايستگاه 3 (بيمارستان 200 تخت
خوابي)  40
تصوير 9 : محل‌هاي نمونه برداري در ايستگاه 4 (تاسيسات فشار گاز)  41
تصوير 10 : محل‌هاي نمونه برداري در ايستگاه 5 (پارك دلفين)  42
تصوير 11 : محل‌هاي نمونه برداري در ايستگاه5 (پارك دلفين)  43
تصوير 12 : محل‌هاي نمونه برداري در ايستگاه 6 (هتل آپارتمان كوثر)  44
تصوير 13 : محل‌هاي نمونه برداري در ايستگاه 6 (هتل آپارتمان كوثر)  45

نمودارها
نمودار 1- ميانگين درجه حرارت هوا بر حسب درجه سانتي گراد در جزيره كيش  15
نمودار 2- ميانگين بارندگي بر حسب ميلي متر در جزيره كيش 17
نمودار 3- ميانگين رطوبت نسبي بر حسب درصد در جزيره كيش  19
نمودار 4- ميزان اكسيژن محلول در ايستگاه‌هاي مطالعاتي 50
نمودار 5- نمودار كل مواد آلي رسوب در ايستگاه‌هاي مطالعاتي 54

نقشه‌ها
نقشه 1 – موقعيت نسبي جزيره كيش در خليج فارس  10
نقشه 2- نقشه زمين شناسي جزيره و موقعيت ايستگاه‌ها 31