محتویات سبد
(خالی)


دسته بندي رشته ها


قیمت :   ۵,۰۰۰ تومان
موجود در انبار :   موجود
تعداد صفحات : 70 صفحه
نوع فایل :  
 
   
فهرست مطالب و سرتیتر پاراگراف های متن فایل

مقايسه افسردگي در بين جوانان 18ساله ورزشكار و غير ورزشكار

فهرست

چكيده 1
فصل اول : كليات تحقيق 2
مقدمه 3
بيان مسئله 5
سوال مسئله 5
اهميت و ضرورت تحقيق 6
اهداف تحقيق 6
فرضيه هاي تحقيق 7
تعاريف عملياتي واژه ها و مفاهيم 7

فصل دوم : پيشينه و ادبيات تحقيق 8
اختلالهاي افسردگي و آشفتگي – افسردگي 9
تعريف افسردگي 12
شكل گيري افسردگي در جريان تحول 14
افسردگي هاي دوره اول كودكي 14
افسردگي نوزاد به منزله يك واقعيت شايع باليني 15
افسردگي اتكايي 15
تصريحاي جديد در قلمرو نشانه شناسي افسردگي زود رس 17
افسردگيهاي زود رس ديگر 19
افسردگي در خلال دوره هاي دوم و سوم كودكي 24
نشانه هايي كه مستقيما به افسردگي وابسته اند 24
نشانه هاي وابسته به رنج افسرده وار 25
نشانه هاي دفاعي عليه افسردگي 26
رفتارهاي معادل افسردگي 27
افسردگيهاي نوجواني 28
واكنش اضطرابي افسرده وار 29
افسردگي مبتني بر احساس كهتري 29
افسردگي مبتني بر احساس رها شدگي 30
افسردگي ماليخوليايي 31
معادلهاي افسرده وار 31
فراواني افسردگي در خلال تحول 33
طبقه بندي اختلالهاي خلقي 36
گستره اول : افسردگيهاي يك قطبي 37
گستره افسردگي مهاد 38
ضوابط تشخيصي اختلالهاي افسردگي (افسردگيهاي يك قطبي) 39
جدولهاي ضوابطي تشخيصي اختلال افسردگي يك قطبي 43
جدول ضوابط تشخيصي اختلال افسردگي مهاد راجعه بازگشتي 44

فصل سوم : روش تحقيق 45
جامعه مورد مطالعه 46
حجم نمونه 46
روش نمونه گيري 46
ابزار اندازه گيري 47
روش تحقيق 47
روش آماري مربوط به فرضيه 48

فصل چهارم : تحليل داده هاي پژوهش 49
مقدمه فصل چهارم 50
جدول 1-4 نمرات خام آزمودينها از آزمون افسردگي 51
تجزيه و تحليل داده ها 53
جدول 2-4 مقايسه افسردگي در بين جوانان ورزشكارو غير ورزشكار 54

فصل پنجم : بحث و نتيجه گيري 55
بحث و نتيجه گيري 56
پيشنهادات 58
محدوديت هاي تحقيق 59
منابع و ماخذ 60

 

چكيده :
هدف از تحقيق حاضر مقايسه افسردگي در بين نوجوانان ورزشكار و غير ورزشكار 18 ساله شهر ابهر است كه فرضيه هاي عنوان شده در تحقيق حاضر عبارتست از از اينكه بين ورزش و افسردگي رابطه وجود دارد و همين طور جوانان ورزشكار و غير ورزشكار از لحاظ افسردگي داراي تفاوت هستند كه جامعه مورد مطالعه جوانان ورزشكار و غير ورزشكار ابهر كه در حدود 100 نفر بعنوان نمونه انتخاب گرديده كه انتخاب نمونه بصورت تصادفي بوده است كه جهت آزمون از آزمون افسردگي يك داراي 21 سئوال 4 گزينه اي است بر روي آزمودنيها اجرا گرديده است . جهت آزمون فرضيه ها از ارزش آماري t و متغيير مستقل استفاده گرديده كه نتايج بدست آمده نشان مي دهد كه بين جوانان ورزشكار و غير ورزشكار ا لحاظ افسردگي تفاوت وجود دارد و سطح ذهني داراي آن برابر 5 % است.