محتویات سبد
(خالی)


دسته بندي رشته ها


قیمت :   ۸,۰۰۰ تومان
موجود در انبار :   موجود
تعداد صفحات : 120 صفحه
نوع فایل :  
 
   
فهرست مطالب و سرتیتر پاراگراف های متن فایل

مقایسه ویژگی های شخصیتی دانش آموزان علاقه مند به ورزش و دانش آموزان بی علاقه به ورزش

فهرست مطالب

فصل اول 1
مقدمه 2
اهداف تحقيق 10
متغيرهاي تحقيق 11
تعاريف واژه ها و اصطلاحات 12

فصل دوم 13
ورزش و تفريح 14
اثرات فيزيولوژيكي ورزش...... 15
اثر روي سيستم عصبي 17
ورزش هاي مناسب براي دوران مختلف زندگي 23
تفريح 26
ويژگي ورزشكار مسلمان 27
تربيت بدني 53
ارزشيابي 62
فوايد ورزش شطرنج 68

فصل سوم 78
روش تحقيق 79
حجم نمونه 80
روش نمونه گيري 80
جامعه نمونه 80
روش آماري 81
روش جمع آوري اطلاعات 84

فصل چهارم 87
تجزيه و تحليل داده ها 88
علاقمند به ورزش 92
بي علاقه به ورزش 94
جدول ضريب همبستگي 95
عمليات آماري 97

فصل پنجم 98
نتيجه گيري 99
محدوديت ها و مشكلات تحقيق 104
پيشنهادات 106
منابع و ماخذ 107
فهرست ضمائم 108