محتویات سبد
(خالی)


دسته بندي رشته ها


قیمت :   ۹,۰۰۰ تومان
موجود در انبار :   موجود
تعداد صفحات : 77 صفحه
نوع فایل :  
 
   
فهرست مطالب و سرتیتر پاراگراف های متن فایل

مقایسه ی روشهای مختلف تولید نهال گونه ی دغدغک (Colutea persica)

فهرست مطالب

فصل اول 1
1-1- مقدمه 2
1-2- کلیات 2
1-2-1- تکثیر غیرجنسی با استفاده از قلمه 2
1-2-2- تشکیل ریشه نابجا 3
1-2-3- عوامل موثر بر ریشهزایی قلمهها 5
1-2-3-1- اثر جوانهها بر ریشهزایی قلمه 5
1-2-3-2- اثر برگ بر ریشهزایی قلمه 5
1-2-3-3- تنظیم کنندههای رشد و هورمونها 6
1-2-3-3-1- اکسینها 6
1-2-3-3-2- جیبرلینها 8
1-2-3-3-3- سیتوکسینها 8
1-2-3-3-4- اسید آبسیزیک 8
1-2-3-3-5- اتیلن 9
1-2-3-3-6- تیمار قلمهها با تنظیم کنندههای رشد 9
1-2-3-3-7- روشهای استفاده از ترکیبات اکسینی برای تیمار 9
1-2-3-3-7-1- استفاده از پودر 10
1-2-3-3-7-2- فروبری در محلول رقیق 10
1-2-3-3-7-3- فرو بری در محلول غلیظ (فرو بری سریع) 10
1-2-3-4- ترکیبات همکار با اکسین 11
1-2-3-5- بازدارندههای درونزای ریشهزایی 11
1-2-3-6- انتخاب مواد قلمهای و اثر نوع قلمه 11
1-2-3-6-1- قلمههای چوب سخت (خشبی) 12
1-2-3-6-2- قلمههای چوب نیمه سخت (نیمه خشبی) 13
1-2-3-6-3- قلمههای چوب نرم 13
1-2-3-7- زمان قلمهگیری 14
1-2-3-8- جوان سازی و مرحله رشد گیاه مادری 14
1-2-3-9- شرایط فیزیولوژیک پایه مادری 15
1-2-3-10- سن پایههای مادری 16
1-2-3-11- عوامل محیطی موثر در ریشهزایی 16
1-2-3-11-1- بستر ریشهزایی 16
1-2-3-11-2- نور 17
1-2-3-11-3- آب 17
1-2-3-11-4- دما 18
1-2-2- تکثیر جنسی 18
-1-2-2-1 تشکیل بذر 19
1-2--22- جوانه زدن 19
1-2-2-2-1- شرایط جوانه زدن 20
1-2-2-2-1-1- آب 20
1-2--22-1-2- حرارت 20
1-2--22-1-3- اکسیژن 21
1-2--22-1-4- نور 21
1-2-2-2-1--5 فعل و انفعالات بیو شیمیایی داخل بذر 21
1-2-2-2-2- رشد ساقهچه بعد از جوانه-زدن22
1-2-2-2-2-1- جوانه زدن روی زمینی 23
1-2-2-2-2--2 جوانه زدن زیر زمینی 23
1-2-2-3- مزایای ازدیاد جنسی 24
1-2-2-4- معايب ازدیاد جنسی 24
1-2--3 معرفی زیر تیره، جنس و گونه دغدغک 25
1-2-3--1 ویژگیهای زیر تیره Papilionaceae 25
1-2-3--2 ویژگیهای جنس Colutea 25
1-2-3--3 ویژگیهای گونه Colutea persica 26
1-2--4 کاربرد و اهمیت اقتصادی گونههای این جنس 29
1-2--5 آفات و بیماریهای Colutea persica 29
1-2--6 طریقه زادآوری و ازدیاد Colutea persica 30
1-3- اهداف 30
1-4- فرضیات 31

فصل دوم 32
2-1- منابع داخلی 33
2-2- منابع خارجی 37

فصل سوم 42
3-1- آزمایشات قلمه 43
3-1-1- موقعیت جغرافیایی محل تهیه قلمه 43
3-1-2- زمان انجام آزمایش 43
3-1-3- تهیه و آماده سازی بسترها 44
3-1-4- شرایط داخل گلخانه 44
3-1-5- تهیه هورمونهای مورد استفاده 45
3-1-6- آماده سازی قلمهها 46
3-1-7- روش تیمار قلمهها با محلولهای هورمونی 46
3-1-8- طرح آزمایشی 47
3-1-9- نحوه کاشت قلمهها 48
3-1-10- شرایط نگهداری قلمهها و مراقبت از آنها 48
3-2- آزمایشات بذر 48
3-2-1- طرح آزمایشی 49
3-2-2- تهیه بذر 49
3-2-3- ضد عفونی کردن بذرها 49
3-2-4- تهیه بستر 49
3-2-5- نحوه کشت 50
3-2-6- اندازهگیری شاخصهای جوانهزنی بذرها 51
3-2-7- تجزیه و تحلیل دادهها 52

فصل چهارم 53
4-1- نتایج آزمایشات قلمهگیری 54
4-2- نتایج آزمایشات بذر 55
4-2-1- درصد جوانهزنی بذرها55
4-2-2- سرعت جوانهزنی بذرها55
4-2-3- طول ریشهچه 57
4-2-4- طول ساقهچه 58
4-2-5- بررسی روند درصد جوانهزنی در طول دوره (30 روز) 59
4-2-6- بررسی روند افزایش طول ریشهچه در طول دوره (30 روز) 60
4-2-7- بررسی روند افزایش طول ساقهچه در طول دوره (30 روز) 61

فصل پنجم 63
بحث و نتیجهگیری 64
پیشنهادات 68
منابع 69

فهرست اشکال
شکل 4-1- وضعیت قلمههای مورد نظر در پایان دوره تحت تیمار (120 روز) 54
شکل 4-2- اثر تیمارهای مختلف روی درصد جوانهزنی بذرهای گونه دغدغک 55
شکل 4- 3- اثر تیمارهای مختلف روی سرعت جوانهزنی بذرهای گونه دغدغک 56
شکل 4-4- اثر تیمارهای مختلف روی افزایش طول ریشهچه دربذرهای گونه دغدغک 57
شکل 4-5- اثر تیمارهای مختلف روی افزایش طول ساقهچه در بذرهای گونه دغدغک 58
شکل 4-6- بررسی روند درصد جوانهزنی بذرهای دغدغک در تیمارهای مختلف در طول دوره 59
شکل 4-7- بررسی روند افزایش طول ریشهچه در بذرها دغدغک در تیمارهای مختلف در طول30روز 60
شکل 4-8- بررسی روند افزایش طول ساقهچه در بذرهای دغدغک در تیمارهای مختلف در طول30 روز 61
شکل 4-9- وضعیت بذرهای تحت تیمار قرار گرفته پس از پایان دوره 30 روزه 62
شکل 4-10- بذرهای تحت تیمار اسید سولفوریک پس از پایان دوره 63
شکل 4-11- بذرهای تحت تیمار خراشدهی پس از پایان دوره 63
شکل 4-12- بذرهای تحت تیمار 2 هفته سرمادهی پس از پایان دوره 64
شکل 4-13- بذرهای تحت تیمار اسید جیبرلیک پس از پایان دوره 64

فهرست جداول
جدول 4-1- نتایج جدول تجزیه واریانس تیمارهای مختلف بر روی درصد جوانهزنی در بذور دغدغک 55
جدول4-2- نتایج جدول تجزیه واریانس تیمارهای مختلف بر روی سرعت جوانهزنی در بذور دغدغک 56
جدول 4-3- نتایج تجزیه واریانس تیمارهای مختلف بر روی افزایش طول ریشهچه در بذور دغدغک 57
جدول 4-4- نتایج تجزیه واریانس تیمارهای مختلف بر روی افزایش طول ساقهچه در بذور دغدغک 58

چکیده
گونه Colutea persica که در فارسی دغدغک نامیده میشود، از خانواده Papilionaceae بوده که بیشتر در نقاط و ارتفاعات مناطق سرد و خشک دیده میشود. این گونه هم به عنوان گونه پرستار و هم به دلیل مقاومت بسیار زیادی که به شرایط مختلف اکولوژیکی از جمله سرما و خشکی دارد به عنوان گونهی پیشگام نیز مد نظر قرار میگیرد. با توجه به زیبایی گل های آن و هم چنین دارا بودن ویژگیهایی که خاص گونههای به کار رفته در فضای سبز است، استفاده از آن در فضای سبز شهرهای خشک کشور مورد توجه قرار میگیرد. بنابراین تحقیق اخیر به منظور بررسی روشهای مختلف تولید نهال این گونه صورت گرفت. قلمههای تهیه شده از درختان مادری از طریق اجرای طرح آزمایشی بلوکهای کاملا تصادفی در شرایط گلخانه کشت شدند. قلمههای دغدغک با 27 تیمار و 9 تکرار مورد بررسی قرار گرفتند. در آزمایش اول بستر کاشت، قطر قلمه و هورمونهای IBA و IAA با غلظت PPM 5000 و همچنین قلمههای شاهد، بعنوان تیمارهای انتخاب شده مورد بررسی قرار گرفتند. در آزمایش دوم، بستر کاشت، قطر قلمه وهورمون IBA با غلظت 100، 200 و PPM 400 به عنوان تیمارهای انتخاب شده مورد بررسی قرار گرفتند. مجموع قلمهها در هر آزمایش 243 قلمه بود. بنابراین در هر دو آزمایش 486 قلمه مورد بررسی قرار گرفت. بستر کاشت شامل ماسه خالص، خاک باغچه و مخلوطی از خاک باغچه و ماسه خالص بود. همچنین قلمه-ها در سه قطر (قلمههای کمتر از 5 میلی متر، قلمههای 10-5 میلی متر و قلمههای بیشتر از 10 میلی متر) انتخاب شدند. بذرهای تهیه شده از درختان مادری نیز از طریق طرح آماری کاملا تصادفی با 5 تکرار 10 تایی در شرایط آزمایشگاهی انجام شد که در آن تیمارهای مورد نظر به عنوان عامل، مورد بررسی قرار گرفتند. تیمارهای بکار رفته در این پژوهش شامل، قرار گرفتن بذرها در اسید سولفوریک غلیظ (98%) به مدت 30 دقیقه، انجام خراشدهی، سرمادهی به مدت 2 هفته، سرما دهی به مدت 4 هفته، استفاده از اسید جیبرلیک و سرمادهی 2 هفته به صورت همزمان، قرارگرفتن در آب جوش به مدت 5 دقیقه و در نهایت استفاده از آب مقطر به عنوان شاهد بود. نتایج حاصله نشان داد که تکثیر از طریق قلمه در این شرایط ممکن نبود و هیچ گونه ریشهزایی مشاهده نشد. دادههای به دست آمده از آزمایشات بذر نیز توسط نرم افزار SPSS 16 به وسیله آزمون دانکن (در سطح احتمال 5%) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که بیشترین درصد جوانهزنی (Gp) و سرعت جوانهزنی (Gr)در بذوری است که تحت تیمار خراشدهی قرار داشتند که درصد جوانهزنی در آنها 88% و سرعت جوانهزنی نیز 8% بوده که در روز اول به دست آمده است. پس از آن تیمار اسید سولفوریک با 78% جوانهزنی دارای بیشترین درصد جوانهزنی بوده است.