محتویات سبد
(خالی)


دسته بندي رشته ها


قیمت :   ۲۵,۰۰۰ تومان
موجود در انبار :   موجود
تعداد صفحات : 250 صفحه
نوع فایل :  
 
   
فهرست مطالب و سرتیتر پاراگراف های متن فایل

پایان نامه مهندسی منابع طبیعی،جنگلداری - بررسي وضعيت صنوبر كاري هاي انجام شده در استان ابهر

فهرست

مقدمه 1
فصل اول : معرفی گونه ی صنوبر 4
1 . 1 ) گیاهشناسی صنوبر 5
1 . 2 ) صنوبر (populus) 7
1 . 3 ) معرفی تیره های صنوبر 20
1 . 4 ) بررسی صنوبرکاری در شمال ایران 42

فصل دوم : معرفی آفات صنوبر 52
2 . 1 ) آفت ها و بیماری های مشاهده شده در کلن های مختلف 53
2.2.1 ) سیاپترون 56
2. 2 . 1) حشره برگخور 57
3 . 2 . 1) حشره برگخوار 57
4 . 2 . 1) سنگ بید 58
5 . 2 . 1) حشره چوبخوار 59
6 . 2. 1) شته مومی یا آبله ای 60
7. 2 . 1) شته مولد گال کیسه ای 60
8 . 2 . 1) شته سیاه 61
2 . 2 ) درجه بندی کلن های صنوبر از نظر مقاومت در مقابل در مقابل آفات و امراض 61
2 . 3 ) آفات و بیماری های گیاهی استان 64

فصل سوم : معرفی گونه های مورد کشت در منطقه ابهر و خرمدره 65
3 . 1 ) تبریزی، صنوبر 66
3 . 2 ) سپیدار، سفیدار، کبوده 66
3 . 3 ) شالک، تبریزی 67
3 . 4 ) تیره افرا 68
3 . 5 ) افرای زبان گنجشکی 71
3 . 6 ) افرای چناری 72
3 . 7 ) تیره ی سنجد 73
3 . 8 ) توت 76
3 . 9 ) تیره کاج 78
3 . 10 ) تیره چنار 79
3 . 11 ) بادام 80
3 . 12 ) زردآلو، قیسی 85
3 . 13 ) شیر خشت 87
3 . 14 ) زالزالک 94
3 . 15 ) به، شال به، به جنگلی 100
3 . 16 ) گوجه، آلوچه 102
3 . 17 ) آلوچه قرمز 105
3 . 18 ) آلوچه 109
3 . 19 ) آلو زرد، هلاله، گوجه وحشی 111
3 . 20) آلوچه ، هلاله ، گوجه وحشي 112
3 . 21 ) بید 114
3 . 22 ) بید مجنون 122
3 . 23 ) تیره عرعر 124
3 . 24 ) تیره انگور 126

فصل چهارم : معرفی منطقه ی مورد مطالعه 130
4 . 1 ) موقعیت جغرافیایی (کروکی محل) 130
4 . 2 ) آماربرداری منطقه مورد مطالعه 130
4 . 2 . 1 ) مطالعه انجام شده در پلات اول 130
4 . 2 . 2 ) مطالعه انجام شده در پلات دوم 142
4 . 3 ) روش کار 155
4 . 4 ) نتیجه گیری 156

فصل پنجم : تحقیقات انجام شده در خصوص صنوبر 158
5 . 1 ) مدیریت کنترل تلفیقی آفات صنوبر در استانهای شمالی کشور 159
5 . 2 ) بررسی تراکم شته مارپیچ دمبرگ صنوبر Pemphigus spirothecae Passeriini روی کلن های مختلف صنوبر Populus nigra و معرفی دشمنان طبیعی آن در استان زنجان 201
5 . 3 ) بررسی کمی و کیفی صنوبرکاری های منطقه زنجانرود 216
منابع 247