محتویات سبد
(خالی)


دسته بندي رشته ها


قیمت :   ۱۰,۰۰۰ تومان
موجود در انبار :   موجود
تعداد صفحات : 105 صفحه
نوع فایل :  
 
   
فهرست مطالب و سرتیتر پاراگراف های متن فایل

پایان نامه مهندسی منابع طبیعی،گرایش جنگل - حضور دام در جنگل ها و طرح خروج دام

فهرست مطالب

فصل اول : 1
مقدمه 2
بیان مساله 4
اهمیت مساله 4
اهداف تحقیق 5

فصل دوم : 6
سیستم جنگلبانی و تاریخچه 7
تاریخچه مدیریت جنگل های شمال 12
تشکیل بنگاه جنگل 32
تشکیل سازمان جنگلبانی 36
تشکیل وزارت منابع طبیعی 38
الحاق سازمان به وزارت جهاد سازندگی 41
تشکیل جهاد کشاورزی و موقعیت منابع طبیعی و جنگل ها 42

فصل سوم : 46
آسیب شناسی طرح خروج دام از جنگل های شمال 47
ضرورت اجرای طرح خروج دام از جنگل 62
حضور دام و معضل بزرگ در جنگل 76
حضور دام 81
تاریخچه دامداری 84
تاریخچه دامداری در ایران 86
مشکل حضور دام 88
دام و انواع خطرات و آسیب ها به محیط زیست 89
حضور دام در دامداریهای صنعتی 91

فصل چهارم : 92
راهکارها و راه حل های اجرائی 93
خلاصه 96
منافع جنگل 97
دام 98
منابع و مآخذ 100