محتویات سبد
(خالی)


دسته بندي رشته ها


قیمت :   ۸,۰۰۰ تومان
موجود در انبار :   موجود
تعداد صفحات : 150 صفحه
نوع فایل :  
 
   
فهرست مطالب و سرتیتر پاراگراف های متن فایل

پايان نامه حقوق عمومي - نقش ارزشيابي در نظام پرداخت كاركنان دولت

فهرست مطالب


مقدمه                                                                                          1
فصل اول : جايگاه  نظام ارزشيابي عملكرد وپاداش دراسلام
بخش اول – مباني ارزشيابي ازديدگاه قرآن                                      10
مبحث اول- فلسفه خلقت وضرورت ارزشيابي درنظام آفرينش                                 10
مبحث دوم- مصاديق ارزشها وضد ارزشهاي ذاتي انسان از نظر قرآن                     15
بخش دوم – معيارها وروشهاي ارزشيابي ازديدگاه اسلام                    17
مبحث اول- معيارا يمان توأم باعمل صالح                                                                 17
مبحث دوم-معيار تقوا                                                                                                 19
مبحث سوم - معيار عدالت                                                                                          23
مبحث چهارم – روشهاي ارزشيابي در قرآن                                                                 32
بخش سوم – انگيزش وجبران خدمات در اسلام                                   36
مبحث اول-  نظريه انگيزش دراسلام                                                                           36
مبحث دوم-  پاداش وامتيازات درقرآن                                                                        42
مبحث سوم- نظام پرداخت ازديدگاه اسلام                                                                  45

بخش دوم-نظام ارزشيابي عملكردكاركنان دولت:
ميحث اول-  اصول ومعيارهاي ارزشيابي عملكردكاركنان
مبحث دوم –روشهاي ارزشيابي عملكرد كاركنان
مبحث سوم- قابل دفاع بودن ارزشيابي عملكرد وحق اعتراض كاركنان دولت

 

فصل دوم–  جايگاه نظام ارزشيابي عملكرد درحقوق ايران
بخش اول – مباني قانوني ارزشيابي                                                               52      
مبحث اول- مباني ارزشيابي در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران                            52      
مبحث دوم – مباني ارزشيابي درقوانين موضوعه ايران                                                  55
بخش دوم-نظام ارزشيابي عملكردكاركنان دولت                                            64
ميحث اول-  اصول ومعيارهاي ارزشيابي عملكردكاركنان                                                65 
مبحث دوم –روشهاي ارزشيابي عملكرد كاركنان                                                              71
مبحث سوم - قابل دفاع بودن ارزشيابي عملكرد وحق اعتراض كاركنان دولت                76                 

فصل سوم - نقش متقابل ارزشيابي عملكرد ونظام پرداخت
 كاركنان دولت
بخش اول: نظام پرداخت مبتني بر عملكرد وشايستگي كاركنان                       85
مبحث اول- طرح هاي پرداخت مبتني برعملكرد                                                                86
مبحث دوم- آثار مثبت و منفي پرداختهاي مبتني بر ارزيابي عملكرد                                 88
مبحث سوم- افزايش حقوق مبتني بر شايستگي                                                                91
بخش دوم:  نظام پرداخت كارآمد ونقش آن دركارائي                                        95
مبحث اول- عوامل انگيزشي نظام پرداخت كارآمد                                                               95
مبحث دوم:  پاداش و نقش آن در افزايش كارايي                                               101
عنوان                                                                                                                                   صفحه
بخش سوم: رابطه نظامهاي پرداخت حقوق بابهره وري وتحولات نظام پرداخت  
كاركنان دولت                                                                                                                           107
مبحث اول-تاريخچه وتحولات نظام پرداخت كاركنان دولت                                              107                                           

مبحث دوم- تفاوت نظام هماهنگ پرداخت بانظام حقوق ومزاياي قبلي                           114
مبحث سوم- دلايل ناكارآمدي قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت                         116
نتيجه گيري  و پيشنهاد                                                                           120
منابع ومآخذ                                                                                         125