محتویات سبد
(خالی)


دسته بندي رشته ها


قیمت :   ۱۲,۰۰۰ تومان
موجود در انبار :   موجود
تعداد صفحات : 160 صفحه
نوع فایل :  
 
   
فهرست مطالب و سرتیتر پاراگراف های متن فایل

فرآيند توليد لوله هاي فايبرگلاس براي صنعت

فهرست مطالب

فصل 1: تاريخچه و كاربرد لوله هاي GRP
1-1مقدمه،
2-1 تاريخچه،
3-1 كاربردها،
4-1 استانداردها ، مشخصات و منابع مستند،

فصل 2: مواد، خصوصيات و مشخصات
1-2مقدمه،
2-2مشخصات،
3-2تركيب مواد،
4-2فايبرگلاس هاي تقويت شده،
5-2رزين ها،
6-2بقيه تركيبات،
7-2 خواص فيزيكي،
8-2 خواص مكانيكي،

فصل3: توليد
1-3مقدمه،
2-3الياف پيچي،
3-3 قالب ريزي بروش گريز از مركز،

فصل4: مشخصات هيدروليكي
1-4مشخصات هيدروليكي،
2-4انتخاب قطر مقدماتي لوله،
3-4 قطرهاي معمولي لوله،
4-4 محاسبات مربوط به افت فشار،
5-4افت ارتفاع در اتصالات،
6-4 روال محاسبه مصرف انرژي،
7-4فشار گذرا، ضربه قوچ،

فصل5: طراحي لوله هاي دفني
1-5مقدمه،
2-5اصطلاحات و واژه هاي طراحي،
3-5 شرايط طراحي،
4-5 خواص لوله،
5-5 پارمترهاي نصب،
6-5 دستورالعمل طراحي،
7-5 نيازها و محاسبات طراحي،
8-5 بارهاي محوري،
9-5 نكات ويژه طراحي،

فصل6: راهنماي نصب لوله هاي فايبرگلاس در زيرزمين
1-6 مقدمه،
2-6اسناد و استانداردهاي مربوطه،
3-6اصطلاحات و واژه ها،
4-6خاك محلي،
5-6مواد اطراف لوله،
6-6حفاري ترانشه،
7-6نصب لوله،
8-6بازرسي محوطه،
9-6توصيه هاي لازم براي اسناد پيمان،

فصل 7: مهاركننده هاي لوله هاي دفني
1-7نيروي براي ناموزون (Thrust)،
2-7استحكام درمقابل نيروي برا،
3-7بولك هاي بتني،
4-7اتصالات با انحراف كم،
5-7اتصالات مهاركننده،

فصل 8: طراحي و نصب لوله هاي روي كار
1-8مقدمه،
2-8روش هاي آزمون خواص فيزيكي،
3-8نرخ فشار داخلي،
4-8انبساط وانقباض حرارتي،
5-8طراح انبساط حرارتي،
6-8تكيه گاه ، ميل مهار و راهنما،
7-8خمش،
8-8 رسانايي حرارتي،
9-8نرخ حرارت،
10-8 صفات و خواص،

فصل 9: سيستم ها و روش هاي اتصال ، اتصالات و موارد خاص
1-مقدمه،
2-9درجه بندي سيستم هاي اتصال لوله فايبرگلاس،
3-9نيازمندي هاي واشر،
4-9 تعريف سيستم هاي اتصال،
5-9مونتاژ اتصالات فلنجي، پيچي و جوشي،
6-9اتصالات و موارد ويژه،

فصل 10: حمل و نقل ، جابجايي، انبار كردن و ترميم
10-1مقدمه،
2-10حمل ونقل،
3-10 جابجايي،
4-10انباركردن ،
5-10 ترميم لوله،