محتویات سبد
(خالی)


دسته بندي رشته ها


قیمت :   ۱۷,۰۰۰ تومان
موجود در انبار :   موجود
تعداد صفحات : 170 صفحه
رشته :  
 
   
فهرست مطالب و سرتیتر پاراگراف های متن فایل

نقش زنان در انتخاب الگوهاي مصرف غذاﻳﻰ و ارائه راهکارهاي ﻣﺤﻴط زﻳستي(مطالعه موردي در منطقه٦تهران)

فهرست مطالب

چکيده  1
مقدمه 2
فصل اول- کليات 3
١‐١‐ فرضيه ,ضرورت ها و اهداف  4
١‐١‐١‐بيان مسئله  4
١‐١‐٢‐فرضيه 4
١‐١‐٣‐ضرورت و اهميت تحقيق 5
١‐١‐۴‐اهداف 5
١‐١‐۴‐١‐اهداف اصلي 5
١‐١‐۴‐٢‐اهداف فرعي 6
١‐١‐۵‐متغيرها  6
١‐١‐٦‐محدوديت هاي تحقيق  6
١‐۲-تعاريف نظري و عملياتي 7
١‐۲‐١‐تعاريف نظري 7
١‐۲‐۲‐تعاريف عملياتي 8
١‐٣‐تاريخچه تغذيه و الگوی مصرف  8
١‐٣‐١‐تاريخچه تغذيه و الگوی مصرف در جهان  8
١‐٣‐١‐١‐تغيير دادن الگوي مصرف از نظر دستور کار٢١      8
١‐٣‐١‐۲‐افزايش دسترسي به غذا و تغذيه از نظر دستور کار  ٢١  9
١‐٣‐١‐٣‐اهميت موضوع تغذيه و زنان  از ديدگاه کنفرانسهاي بين المللي 10
١‐٣‐۲‐ تاريخچه تغذيه در ايران 11
١‐٣‐۲‐ ١‐اهميت الگوي مصرف غذا در برنامه هاي توسعه کشور 12
١‐۴‐فيزيولوژي تغذيه 14
١‐۴‐١‐الگوي تغذيه  14
١‐۴‐٢‐جريان توليد و تغذيه 14
١‐۴‐٢‐١‐تعريف تغذيه 14
١‐۴‐٢‐٢‐ماده مغذي 15
١‐۴‐٢‐٣‐سوء تغذيه 15
١‐۴‐٢‐۴‐تغذيه متعادل 18
١‐۴‐٢‐۵‐عادات غلط غذايي  21
١‐۴‐٢‐٦‐کربوهيدراتها  22
١‐۴‐٢‐٧‐پروتئينها 22
١‐۴‐٢‐٨‐چربيها   23
١‐۴‐٢‐۹‐ويتامينها  23
١‐۴‐٢‐١۰‐عناصر معدني 24
١‐۴‐٣‐تحقيق و توسعه  25
١‐۴‐٣‐١‐صنايع غذايي ايران  25
١‐۴‐۴‐اثرات زيست محيطي توليد و مصرف غذا  27
١‐۴‐۴‐١‐اثرات زيست محيطي کشاورزي 27
١‐۴‐۴‐۲‐اثرات زيست محيطي توليد محصولات دامي 28
١‐۴‐۴‐٣‐اثرات زيست محيطي فاز فرايند مواد غذايي 28
١‐۴‐۴‐۴‐اثرات زيست محيطي مصرف کننده 28
١‐۵‐بررسي تغذيه در ابعاد فرهنگي, اقتصادي, اجتماعي 29
١‐۵‐١‐اثرات توسعه فرهنگي بر تغذيه  30
١‐۵‐١‐١‐الگوهاي فرهنگي غذا 30
١‐۵‐۲‐اثرات توسعه اقتصادي  33
١‐۵‐۲‐١‐اقتصاد مواد غذايي  33
١‐۵‐۲‐۲- دامنه امنيت غذايي در ايران و جهان  34
١‐۵‐۲‐٣‐اثرات توسعه اقتصادي بر تغذيه  38
١‐۵‐۲‐۴‐اثرات تغذيه بر توسعه اقتصادي 39
١‐۵‐۲‐۵‐ارزشيابي سياست تغذيه در کلان اقتصاد 39
١‐۵‐۲‐٦‐بحران افزايش قيمت مواد غذايي  40
١‐۵‐۲‐٧‐رابطه بين درآمد و مصرف  44
١‐۵‐۲‐٨‐الگوي مصرف مواد غذايي  46
١‐۵‐۲‐۹‐ويژگي الگوي مصرف در کشورهاي ثروتمند  47
۲‐۵‐۲‐١۰‐ويژگي الگوي مصرف در کشورهاي فقير  48
١‐۵‐۲‐١١‐وضعيت الگوي مصرف در ايران 48
١‐۵‐۲‐١۲‐روند مصرف سرانه مواد غذايي در کشور 49
١‐۵‐۲‐١٣‐موادغذايي و روند عرضه سرانه آنها  51
١‐۵‐۲‐١۴‐روند توليد محصولات کشاورزي 60
١‐۵‐۲‐١۵- وضعيت توليد و مصرف مواد غذايي 62
١‐۵‐۲‐١٦‐کيفيت الگوي توليد و مصرف 63
١‐۵‐۲‐١٧‐مرکز ثقل توليد محصولات کشاورزي در کشور 65
١‐۵‐۲‐١۸‐تصويري از توليد موادغذايي در کشور  65
١‐۵‐۲‐١۹‐بررسي وضعيت عرضه محصولات کشاورزي و تاثير آن در الگوي مصرف مواد غذايي در ايران 66
١‐۵‐۲‐۲۰‐استراتژي کاهش ضايعات , وضعيت ايران و ارائه راهکارها 68
١‐۵‐٣‐ اثرات اجتماعي 70
١‐۵‐٣‐١‐رشد جمعيت وغذا  70
١‐۵‐٣‐۲‐سياست عصر کميابي غذا 72
١‐۵‐٣‐٣‐چشم انداز آينده غذا  74
١‐۵‐٣‐۴‐اثرات بهبود تغذيه بر سطح نيروي انساني 75
١‐۵‐٣‐۵‐اثرات سوء تغذيه بر توسعه اجتماعي 76
١‐۵‐٣‐٦‐تاثير عوامل اجتماعي بر الگوي مصرف موا غذايي و نقش خانواده 77
١‐٦‐ زنان 77
١‐٦‐١‐زنان و توسعه پايدار در دستور کار٢١  78
١‐٦‐١‐١‐ نقش زنان در تغيير الگوي مصرف  79
١‐٦‐١‐۲‐ راهکارهاي کاهش مصرف  81
١‐٦‐١‐٣‐نقش آموزش زنان در تغيير الگوي مصرف  82
١‐٦‐١‐۴‐توانمند سازي زنان در الگوها و نحوه مصرف  84
١‐٦‐۲‐نقش زنان در کاهش آلودگي محيط زيست, کاهش جمعيت, کمبود مواد غذايي  وکمبود آب) 84                                                            
١‐٦‐٣‐ نقش زنان در تغييرات در الگوي مصرف غذايي و سلامت کودکان  85


فصل دوم – مواد و روشها 88
۲‐١‐ويژگي منطقه ٦ تهران  89
۲‐۲‐روش تحقيق 92
۲‐۲‐١‐نوع تحقيق 92
۲‐۲‐۲‐ جامعه آماري 93
۲‐۲‐٣‐ نمونه آماري  93
۲‐۲‐٣‐١‐حجم نمونه 93
۲‐۲‐٣‐۲‐ روش نمونه گيري 94
۲‐٣‐ابزار گردآوري اطلاعات  94
۲‐٣‐١- مشخصات پرسشنامه 94
۲‐٣‐۲- روايی و پايايی پرسشنامه 95

فصل سوم- نتايج 97
٣‐١‐ آمار توصيفي  98
٣‐١‐١- توزيع سن پاسخگويان 99
٣‐١‐۲- توزيع وضع تاهل پاسخگويان  100
٣‐١‐٣- سطح تحصيلات پاسخگويان 102
٣‐١‐۴- توزيع وضعيت شغل پاسخگويان  104
٣‐١‐۵- توزيع وضعيت درآمد ماهيانه(خانوار)پاسخگويان  105
٣‐۲‐ آمار استنباطي 106
٣‐۲‐١‐پاسخ به فرضيه اول ( بين نقش زنان و نحوه استفاده در الگوهاي مصرف غذايي
 رابطه وجود دارد.)  107
٣‐۲‐١‐١‐پاسخ به سوال ١( آيا سطح سواد زنان در اصلاح الگوهاي مصرف غذايي نقش موثر دارد؟)  107
٣‐۲‐١‐۲‐پاسخ به سوال ۲( آيا بين سن زنان و نوع الگوهاي مصرف غذايي رابطه وجود دارد؟)  109
٣‐۲‐١‐٣‐پاسخ به سوال ٣( آيا زنان مي توانند با انتخاب الگوهاي مصرف غذايي مناسب در اقتصاد خانواده تاثيرگذار باشند؟)  110
٣‐۲‐١‐۴‐پاسخ به سوال ۴( آيا نقش زنان به تنهايي و بي پشتوانه دولت مي تواند در الگوي مصرف غذا تاثيرگذار باشد؟)  112
٣‐۲‐١‐۵‐پاسخ به سوال ۵( آيا شاغل بودن زنان در الگوي مصرف غذايي خانواده مي تواند تاثيرگذار باشد؟)  113
٣‐۲‐۲‐پاسخ به فرضيه دوم ( بين نقش زنان و کاهش در مصرف (آب, انرژي, پسماند, غذا....) رابطه وجود دارد؟)  115
٣‐۲‐۲‐١‐پاسخ به سوال ١( آيا بين آموزش زنان  و نوع الگوي  مصرف( غذا,آب , انرژي ...) ارتباط برقرار است؟)  115
٣‐۲‐۲‐۲‐ پاسخ به سوال ۲( آيا بين آموزش زنان و  کاهش در اسراف مواد غذايي ارتباط برقرار است؟)  117
٣‐۲‐۲‐٣‐ پاسخ به سوال ٣( آيا بين آموزش زنان و کاهش توليد پسماندها ارتباط برقرار است؟  ) 118
٣‐۲‐۲‐۴‐ پاسخ به سوال ۴( آيا بين آموزش زنان و کاهش مشکلات زيست محيطي رابطه برقرار است؟  )  120
٣‐۲‐٣‐ پاسخ به فرضيه سوم ( بين نقش زنان در بهبود وضعيت تغذيه ارتباط برقرار است.)  122
٣‐۲‐٣‐١‐ پاسخ به سوال ١( آيا بين افزايش درآمد خانواده و بهبود وضعيت تغذيه ارتباط برقرار است؟) 122
٣‐۲‐٣‐۲‐ پاسخ به سوال ۲( آيا سطح سواد تغذيه اي زنان در بهبود وضعيت تغذيه و  سلامت کودکان و  خانواده نقش مؤثر دارد؟) 123
٣‐۲‐٣‐٣‐ پاسخ به سوال ٣( آيا بين نقش  زنان و سلامت غذاي مصرفي در خانواده ارتباط وجود دارد؟) 125

فصل چهارم- نتيجه گيری و پيشنهادات  130
۴‐١‐  بحث و نتيجه گيري 131
۴‐١‐١‐  مقدمه  131
۴‐١‐٢‐بحث و نتيجه گيري پرسشنامه  132
۴‐١‐٢‐١- نتيجه گيري از فرضيه اول و سوالات پژوهشي مربوطه 132
۴‐١‐٢‐۲- نتيجه گيري از فرضيه دوم  و سوالات پژوهشي مربوطه  134
۴‐١‐٢‐٣- نتيجه گيري از فرضيه سوم و سوالات پژوهشي مربوطه  135
۴‐١‐٢‐۴- نتيجه گيري از سوالات مربوط به ميزان مصرف مواد غذايي  136
۴‐۲‐پيشنهادات  137
۴‐۲‐١‐نقش دولت 137
۴‐۲‐١‐١‐ پيشنهاداتی برای دولت در ارائه برنامه های آموزشی  137
۴‐۲‐١‐۲‐ساير فعاليتهای مؤثر دولت در زمينه الگوی مصرف غذا  139
۴‐۲‐۲‐نقش زنان  140
۴‐۲‐۲‐١‐پيشنهادات براي زنان 140
پيوست  142
پيوست الف- پرسشنامه در خصوص نقش زنان در اصلاح الگوهای مصرف غذايی 143

منابع  151
منابع فارسي  152
منابع انگليسي  155
اينترنت  155
چکيده انگليسي  156

 


 
فهرست جداول 

جدول شماره ١‐١- سهم درشت مغذي ها در تامين انرژي بين جهان , کشورهاي توسعه يلفته, در حال توسعه و ايران و دامنه قابل قبول سازمان بهداشت جهاني(متوسط سالهاي  51
جدول شماره١‐۲- روند عرضه سرانه مواد غذايي طي سالهاي (٨۰‐١٣٦۸۵)  52
جدول شماره ١‐٣- سهم گروههاي مختلف مواد غذايي در تامين انرژي طي سالهاي( ٨۰‐١٣٦۸)  53
جدول شماره ١‐۴- سهم گروههاي مواد غذايي در تامين انرژي (متوسط سالهاي ٨۰‐١٣٦٨)در ايران و جهان (واحد: درصد) 55
جدول شماره ١‐۵- وضعيت عرضه سرانه انرژي و مواد غذايي در چند کشور درحال توسعه و توسعه يافته جهان (در سال ۲۰۰۰) 58
جدول شماره ١‐٦ : برآورد درصد ضايعات محصولات کشاورزي 70
جدول شماره  ١‐٧:  پر جمعيت ترين کشورهاي جهان( در سال٢۰۰۰ و٢۰۵۰) 72
جدول۲‐١‐  محله هاي منطقه ٦ شهرداري تهران بر حسب تعداد خانوار , جمعيت و محدوده جغرافيايي 90
جدول ٣-١ - فراواني، درصد و درصد تراكمي سن پاسخگويان 99
جدول ٣-۲ - توزيع فراواني و درصد وضع تاهل پاسخگويان نمونه آماري 100
جدول ٣-٣ - توزيع فراواني، درصد و درصد تراكمي سطح تحصيلات پاسخگويان  102
جدول ٣-۴ - توزيع فراواني و درصد وضع شغلي پاسخگويان نمونه آماري  104
جدول ٣-۵ - فراواني، درصد و درصد تراكمي ميزان درآمد ماهيانه پاسخگويان 105
جدول ٣-٦- نتايج ضريب همبستگي بين سواد زنان و اصلاح الگوي مصرف غذايي  107
جدول ٣-٧- توزيع فراواني و درصد نظرات پاسخگويان به سوال ١٣ 108
جدول ٣-٨- نتايج آزمون کاي دو     108
جدول ٣-۹- توزيع فراواني و درصد نظرات پاسخگويان به سوال ١۴ 109
جدول ٣-١۰- نتايج آزمون کاي دو    110
جدول ٣-١١- توزيع فراواني و درصد نظرات پاسخگويان به سوال ٨  111
جدول ٣-١۲- توزيع فراواني و درصد نظرات پاسخگويان به سوال ۲۲ 111
جدول ٣-١٣- نتايج آزمون کاي دو   111
جدول ٣-١۴- توزيع فراواني و درصد نظرات پاسخگويان به سوال ١٧ 112
جدول ٣-١۵- توزيع فراواني و درصد نظرات پاسخگويان به سوال  ١۸  113
جدول ٣-١٦- نتايج آزمون کاي دو   113
جدول ٣-١٧- توزيع فراواني و درصد نظرات پاسخگويان به سوال ۲۸ 114
جدول ٣-١٨- نتايج آزمون کاي دو  114
جدول ٣-١۹- توزيع فراواني و درصد نظرات پاسخگويان به سوال هاي ١ پژوهش 115
جدول ٣-۲۰- نتايج آزمون کاي دو     116
جدول ٣-۲١- توزيع فراواني و درصد نظرات پاسخگويان به سوال ١٦ 117
جدول ٣-۲۲- نتايج آزمون کاي دو   118
جدول ٣-۲٣- توزيع فراواني و درصد نظرات پاسخگويان به سوال ۲١ 119
جدول ٣-۲۴- نتايج آزمون کاي دو    119
جدول ٣-۲۵- توزيع فراواني و درصد نظرات پاسخگويان به سوال هاي ۴ پژوهش  120
جدول ٣-۲٦- نتايج آزمون کاي دو    121
جدول ٣-۲٧- توزيع فراواني و درصد نظرات پاسخگويان به سوال ۲۹ 122
جدول ٣-۲۸- نتايج آزمون کاي دو    123
جدول ٣-۲۹- توزيع فراواني و درصد نظرات پاسخگويان به سوال هاي ۲ پژوهش  124
جدول ٣-٣۰- نتايج آزمون کاي دو    124
جدول ٣-٣١- توزيع فراواني و درصد نظرات پاسخگويان به سوال هاي ٣ پژوهش  125
 جدول ٣-٣۲- نتايج آزمون کاي دو   126
جدول۴‐٣٣ ميزان مصرف مواد غذايی  126

 

فهرست نمودارها

 

نمودار ١-١-اثرات زيست محيطی در سطح مصرف کننده  29
نمودار١‐ ۲- کشورهاي داراي اقتصاد برتر جهان در سال ٢۰٢۰ 37
نمودار ٣-١- توزيع درصد ميزان سن پاسخگويان  99
نمودار ٣-۲- توزيع درصد پاسخگويان به تفكيك وضعيت تاهل 101
نمودار ٣-٣- توزيع درصد سطح تحصيلات پاسخگويان 103
نمودار ٣-۴- توزيع درصد پاسخگويان به تفكيك وضعيت شغلي 104
نمودار ٣-۵- توزيع درصد ميزان درآمد ماهيانه خانوار پاسخگويان 106

 

 فهرست اشکال 

شکل شماره ١‐١‐ هرم غذايی 19
شکل شماره ١-۲- طراحی دوباره از هرم غذايی 20

  
فهرست پيوستها

پيوست الف- پرسشنامه در خصوص نقش زنان 143
 در اصلاح الگوهای مصرف غذايی