محتویات سبد
(خالی)


دسته بندي رشته ها


قیمت :   ۲۵,۰۰۰ تومان
موجود در انبار :   موجود
تعداد صفحات : 135 صفحه
نوع فایل :  
 
   
فهرست مطالب و سرتیتر پاراگراف های متن فایل

مطالعه تطبيقي بهاء تمام شده آب در شبكه هاي آبياري و زهكشي دشت سيستان و ارائه طريق براي كاهش هزينه ها

فهرست مطالب

عنوان صفحه
فصل اول :
1-1- تعريف موضوع
2-1- اهميت موضوع تحقيق
3-1- فرضيه هاي اصلي و فرعي تحقيق
4-1- هدف تحقيق
5-1- قلمرو تحقيق
6-1- مشكلات و محدوديتهاي تحقيق
7-1- تعريف و واژه ها

فصل دوم : ادبيات موضوع تحقيق و مروري بر تحقيقات انجام شده
بخش اول : سابقه موضوع تحقيق
مقدمه
1-2- مشخصات منطقه سيستان
2-2- منابع آب سيستان
3-2- طرح شبكه هاي آبياري و زهكشي
4-2- شبكه هاي آبياري و زهكشي سيستان
5-2- نحوه توزيع آب در سيستان
6-2- نيازهاي آبي شبكه آبياري و زهكشي سيستان

بخش دوم : آشنايي با محدوده تحقيق شبكه سد درودزن
7-2- طرح شبكه آبياري و زهكشي سد درودزن شيراز
8-2- بهره برداري شبكه آبياري و زهكشي سد درودزن

بخش سوم : مباني نظري تحقيق
9-2- دورنماي اقتصادي منطقه سيستان
10-2- ارزيابي عملكرد سيستمهاي آبياري و زهكشي
11-2- مباني ارزيابي سيستمهاي آبياري و زهكشي
12-2- حسابداري قيمت تمام شده
13-2- بررسي حسابداري مالي و حسابداري بهاء تمام شده
14-2- عوامل تاثيرگذار در شبكه هاي آبياري و زهكش
15-2- مروري بر تحقيقات انجام شده
16-2-روشهاي ارزيابي طرحهاي سرمايه گذاري شده

فصل سوم :
1-3- مقدمه
2-3- روش تحقيق
3-3- مدل مورد استفاده در تعيين بهاء‌تمام شده
4-3- متغيرهاي تحقيق
5-3- نحوه تنظيم و اهداف مورد نظر از سؤالات پرسشنامه
6-3- روش آماري
7-3- جامعه مورد تحقيق
8-3- روش تجزيه و تحليل فرضيه ها
9-3- آزمون فرضيه ها

فصل چهارم :
1-4- تجزيه و تحليل يافته ها
2-4- تجزيه و تحليل فرضيه ها
1-2-4- تجزيه و تحليل فرضيه اول
2-2-4- تجزيه و تحليل فرضيه دوم
3-2-4- تجزيه و تحليل فرضيه سوم
4-4- خلاصه تجزيه و تحليل فرضيه هاي تحقيق

فصل پنجم :
1-5- نتيجه گيري
2-5- پيشنهادات
3-5- پيشنهادات پژوهشي
منابع و مأخذ

چكيده :
قيمت تمام شده آب در شبكه هاي آبياري و راهكارهاي كاهش هزينه ها از موضوعات اساسي و مورد توجه جهان و علي الخصوص كه در هزاره سوم جنگهادر كشورهاي جهان جنگ آب خواهد بود داراي ارزش و جايگاه ويژه اي مي باشد مسئله نرخ گذاري آب كشاورزي داراي چهار هدف : استفاده كارآ از آب ، تقويت بنيه مالي بخش آب ، توزيع درآمد و ايجاد انگيزه براي زارعين را در پي دارد .لذا منطقه سيستان كه فاقد آبهاي زيرزميني و سطحي مي باشد و تنها منبع تأمين كننده بخش كشاورزي ، شرب و صنعت در سيستان تنها رودخانه هيرمند است كه از افغانستان سرچشمه گرفته و تحت تأثير مسايل سياسي تا حال مشكل سازي براي كشاورزان را داشته است . موضوع خوبي است تا در بهاء تمام شده آب تحقيق بيشتري انجام پذيرد . برهمين اساس موضوع تطبيق قيمت تمام شده آبدر شبكه هاي سيستان و راهكارهاي كاهش هزينه بعنوان موضوع تحقيق از سال 1380 براي اينجانب ضروري احساس شد