محتویات سبد
(خالی)


دسته بندي رشته ها


قیمت :   ۱۹,۰۰۰ تومان
موجود در انبار :   موجود
تعداد صفحات : 230 صفحه
رشته :  
 
   
فهرست مطالب و سرتیتر پاراگراف های متن فایل

فراهم ساختن زمينه هاي فكري و رويكرد هاي عملي ونشان دادن موانع و مشكلات تحقق ساماندهي بازار تويسركان

فهرست مطالب

فصل اول
1- كليات تحقيق 1
چكيده 1
1-1 سوال تحقيق 1
1-2 بيان مسأله 2
1-3 اهميت وضرورت تحقيق 3
1-4 سابقه‌ي تحقيق 3
1-5 اهداف تحقيق 4
1-6 فرضيه تحقيق 4
1-7 روش تحقيق 4
1-8 روش كسب داده‌ها 4
1-9 مباني نظري تحقيق 4

فصل دوم
2- مبانی نظری 6
2-1- تعاریف 6
2-2-ارزشها واهمیت بافت تاریخی 10
2-3- معرفی بازار 12
2-4- مطالعات تاریخی در مورد بازار 14
2-4-1-پیدایش بازار 14
2-4-1-1-شناخت بازار 14
2-4-1-2-پیدایش بازار در سکونت گاههای پیش از تاریخ 14
2-4-1-3-ویژگی های کالبدی ومعماری بازارها 21
2-4-1-3-1- برخی از ویژگی های فضایی وکالبدی بازارها 24
2-4-1-3-2-مصالح وفن بنا 27
2-5-نقش اجتماعی بازارها 29
2-6- چگونگی توزیع فضایی ووجه تسمیه 32
2-6-1- ویژگی های فضایی وموقعیت شهری راسته ها وفضاهای گوناگون بازار 32
2-6-2- جاذبه وکشش مراکز وراسته های تخصصی 33
2-6-3- همجواری فعالیت های سازگار 33
2-6-4- امنیت ، نظارت وکنترل 34
2-6-5- عوامل موثر در تجمع بازرگانان 35
2-7-معماری بازار ویژگیهای آن 37
2-7-1- سقف بازار وعلت وجودآن 39
2-8- بازارها در ایران 42
2-9-فضاهای تشکیل دهنده بازارها در ایران 43
2-10- انواع بازار 43
2-11-بازار هسته ی اصلی شهر 44
2-12- مورفولوژی بازار 45
2-13- کارکرد بازار 45
2-14- مسجد 47
2-15- توقفگاهها 48
2-16- بررسی انبارها 48
2-17- عملکرد عناصر کالبدی 49
2-18- عناصر کالبدی ونیاز های شهروندان 50
2-19-رابطه فیزیکی عناصر کالبدی با بازار 51
2-20- سیر تحول فیزیکی عناصر کالبدی 52
2-20-1- دوره نوجوانی عناصر کالبدی 52
2-20-2- دوره بلوغ عناصر کالبدی 53
2-20-3- دوره پیری عناصر کالبدی 53
2-21- عوامل جغرافیایی وتوزیع زمان فعالیتهای تجاری 54
2-21-1- توزیع زمانی فعالیتهای تجاری در طول شبانه روز 54
2-21-2- توزیع زمانی فعالیتهای تجاری در طول سال 55
2-22-ویژگی های عمده بخش مرکزی (بازار)شهرها 56
2-23- مفاهیم وتعاریف مراکز خرید 58
2-24- تاریخچه وسیر تکاملی خرید 58
2-25- جذابیت برای مراجعه کنندگان 60
2-26- کیفیات بازار 63

فصل سوم
3- نمونه موردی جهان وایران 71
3-1- سابقه ساماندهی بافتهای تاریخی در مراکز شهری دنیا 71
3-1-1-شهر موستار 73
3-1-2- ایالات متحده امریکا 73
3-1-3- لس آنجلس 74
3-1-4- ایتالیا 77
3-2-نتیجه گیری 79
3-3- سابقه ساماندهی درایران 80
3-3-1- نمونه مورد تبریز 80

فصل چهارم
4- بررسی وشناخت شهر 87
4-1- وجه تسمیه 87
4-2- شناخت تاریخچه ، علل پیدایش ، چگونگی توسعه شهر وروند رشد آن 88
4-3- تحولات شهر تویسرگان د رمعاصر 91
4-4- خصوصیات جغرافیایی 94
4-4-1- موقعیت ریاضی 94
4-4-2- موقعیت جغرافیایی 94
4-4-3- تقسیمات سیاسی 95
4-4-4- توپوگرافی 95
4-4-5- شیب 95
4-4-6- عوامل محدودکننده توسعه شهر 96
4-4-7- زمین شناسی 97
4-4-8- خاک شناسی 97
4-4-9- زلزله 99
4-4-10- مسائل هواشناسی 99
4-5-خصوصیات اجتماعی شهر ومحلات مختلف آن 104
4-5-1- تعیین محدوده محله های مختلف در شهر وچگونگی روابط آنها با یکدیگر 106
4-6- بافت وسازمان شهر 108
4-7- ساختار شهر تاریخی توسرگان 110
4-8- عملکرد بازار وتحولات آن 111
4-9- شناخت عناصر وفضاهای مهم وبا ارزش تاثیر گذار 115
4-9-1- بازار سرپوشیده 116
4-9-2- قیصریه 123
4-9-3 –مسجد جامع 124
4-9-4- چنار مسجد باغوار 126
4-9-5- مدرسه شیخ علی خانی 126
4-9-6- حمام خان 127
4-9-7- خیابان شهیدباهنر 127
4-9-8 میدان امام 128
4-9-9- مراکز تجاری جدید 129
4-10- بررسی وویژگی های کالبدی بازار 130
4-11- بررسی ویژگیهای شبکه شهری پیرامون بازار 131
4-11-1- ویژگیهای شبکه اصلی ارتباطی بازار 132
4-12- میزان عبور ومرور در بازار وجمعیت استفاده کننده 136
4-13- بررسی روحیات اجتماعی مردم واقع در بافت قدیمی وپیرامون بازار 137
4-13-1- محل ها وچگونگی برگزاری مراسم اجتماعی بازار 139
4-13-1-1- تکایا ومساجد بافت تاریخی 139
4-13-1-2- برگزاری مراسم ایام محرم 139
4-13-1-3- برگزاری مراسم نماز جمعه 140
4-14- بررسی ویژگیهای اقتصادی بازار 141
4-14-1- برآورد تعدادشاغلین در بازار 141
4-14-2- بررسی میزان وانواع مشاغل ومغازه های موجود ومتروکه 141
4-14-3- بررسی مشاغل واصناف قدیمی در بازار تویسرگان 144
4-15- بررسی و شناخت عناصر ساختاری در بازار تویسرکان 144
4-15-1- کرسی چینی 144
4-15-2- دیورهای باربر 145
4-15-3- ستون ها 147
4-15-4- پوشش ها 148
4-15-5- تویزه ها 149
4-15-6- کف 150
4-15-7- نورگیرها 151
4-16- ورودی ها 152
4-17- تاثیر اقلیم در ساخت بازار 158
4-17- تاثیر تابش آفتاب در حرارت داخلی بازار 158
4-17-1- 1ه رسانش 158
4-17-2- 2 ه تابش 158
4-17-2- باد 159
4-17-3- برف و باران و رطوبت هوا 159
4-18- شناخت مصالح بکار رفته در بازار 160
4-18-1- گل 160
4-18-2- خشت 160
4-18-3- کاهگل 161
4-18-4- گچ 161
4-18-5- گچ و خاک 161
4-18-6- آجر 162
4-19 -کاربرد مصالح در عناصر ساختاری بازار 162
4-19-1- پی ها 162
4-19-2- ستونها 162
4-19-3- پوشش های سقف 163
5-19-4- پوشش لنگه پوش با بام سطح 163
4-19-5- دیوارها 163
4-19-6- جرزها 164
4-19-7- دیوارهای جدا کننده 164
4-19-8- بام 164
4-20- آسیب شناسی بازار تویسرکان 166
4-20-1- بررسی آسیب های فرهنگی ،اجتماعی و جمعیتی در بافت تاریخی و تاثیر آن بر بازار 167
4-21- بررسی آسیب شناسی کالبدی بازار تویسرکان 168
4-21-1 تاثیر عوامل جوی و اقلیمی بر شالوده کلی بنا 170
4-21-1-1- تاثیر بارش بر شالوده کلی بنا 170
4-21-1-2- تاثیر باد بر شالوده کلی بنا 171
4-21-1-3- تاثیر خورشید و نوسانات دما بر شالوده کلی بنا 173
4-21-1-4- تاثیر زلزله بر شالوده کلی بنا 173
4-21-1-5- تاثیر عوامل زیستی یا بیولوژیک بر شالوده کلی بنا 174
4-21-1-6- تاثیر عوامل زمان بر شالوده کلی بنا 174
4-21-1-7- تاثیر عوامل انسانی بر شالوده کلی بنا 174
4-22- تاثیر عوامل فرسایش بخش بر عناصر اصلی (سقف ،کف،دیوارهای داخلی و خارجی ) 175
4-22-1- ناحیه محاور پی ها 176
4-22-2- نقاطی از بنا که در شیب قرار دارند(پوشش ها) 176
4-22-3- منافذ و ترک ها 176
4-22-4- نقاطی که در نبش ها قرار دارند 176
4-22-5- سطح خارجی بازار 176
4-23- تاثیر عوامل مخرب و فرسایش بخش بر مصالح مورد استفاده در بازار تویسرکان 177
4-24- هوازدگی مصالح 177
4-24-1- هوازدگی شیمیایی 178
4-24-2- هوازدگی فیزیکی 178
4-24-3- هوازدگی زیست شناختی 179
4-25- فرسایش آجرها و ملات ها 179

فصل پنجم
5- طرح و پیشنهاد 195
5-1- پیشنهاداتی برای برنامه ریزی شهری در بافت قدیم بازار 195
5-2- توصیه هایی در زمنینه های اجرایی طرح ساماندهی ،مشارکت بازاریان و ادامه مشاغل
سنتی 202
5-2-1 چگونگی مراحل مشارکت بازاریان در اجرای طرح ساماندهی 203
5-2-2- زمینه مشارکت مردم و کسبه در طرح های ساماندهی 205
5-2-3- محورهای مشارکت 206
5-2-4- روش های مشارکت در بازار 207
5-3- میزان مداخله 208
5-3-1- پیشگیری از فرسایش 209
5-3-2- حفاظت 209
5-3-3 -استحکام بخشی 209
5-3-4- ساماندهی 210
5-3-5- احیاء 210
5-3-6-بازآفرینی 210
5-3-7- بازسازی 211
5-4- مبانی طراحی ساماندهی بازار تویسرکان 211
5-5- طرح ساماندهی بازار 212
5-6- نحوه در مان در بازار تویسرکان 217
فهرست منابع

فهرست جداول
جدول 4-1- پارامترهای مربوط به آب و هوای شهر تویسرکان در یک دوره 10 ساله 102
جدول 4-2- درجه حرارت و میزان بارندگی در شهر تویسرکان طی ماه های مختلف 103
جدول 4-3- مشخصات مقاطع خیابان ها و حول بازار تویسرکان 113
جدول 4-4- کیفیت ابنیه در بلوک های اطراف بازار 114
جدول 4-5 تعداد طبقات در بلوکهای اطراف بازار 114
جدول 4-6- ویژگی های مشاغل رایج در بازار تویسرکان 143

فهرست تصاوير
3-1 – نحوه ساماندهي و بازسازي در راسته بازار تبريز 84
3-2- حجره‌ها پس از بازسازي 85
3-3-نحوه ساماندهي و بازسازي در راسته بازار تبريز 85
3-4- نحوه ساماندهي و بازسازي در سراها - بازار تبريز 85
1-تصویر راسته شمالی 118
2- تصویر سقف گالوانیزه 118
3- تصویر راسته جنوبی 119
4- تصویر راسته شرقی 120
5-تصویر راسته غربی 121
6- تصویر راسته مستوفی 122
7- تصویر قیصریه 123
8- تصویر مسجد جامع تویسرکان 124
9- تصویر ورودی مسجد جامع از راسته بازار 125
10- تصویر خیابان شهید باهنر 128
11- تصویر میدان امام 129
12- تصویر خیابان حافظ غربی 133
13- تصویر خیابان شهدا 134
14- تصویر خیابان شهید باهنر 135
15- دیوارهای باربر 146
16- تصویر ستون ها 147
17- تصویر پوشش ها 149
18- تصویر کف 150
19- تصویر نورگیرها 151
20- ورودی شمالی 152
21- ورودی جنوبی 153
22- ورودی شرقی 154
23- ورودی غربی 155
24- ورودی جنوب غربی 156
25- تصویر مستوفی 157
26- جنس بام 165
27- جنس بام 165
تصاوير آب شناسي
28- كف سازي 180
29- جدول كاري 181
30- سقف راسته شمال 182
31- دفع آب 183
32- روكش ديوار 184
33- كشيدن ملات 185
34- نورگير 186
35- مشكلات وجود كارگران 187
36- كنده كاري جلوي ورودي‌ها 188
37- سردر نامناسب 189
38- عدم وجود پاركينگ 190
39- عدم وجود سردر مناسب 191
40- امتداد صف ايستگاه تاكسي 192
41- دست فروشان 193

فهرست نقشه‌ها
1- موقعيت بازار
2- كاربري‌هاي اطراف بازار
3- بلوك‌هاي اطراف
4- قدمت ابنيه
5- تراكم
6- معابر مرتبط با بازار
7- جزئيات
8- جمعيت توسعه‌ي شهر
9- قيمت سرقفلي
10- جهت باد
11- جنس بازشو
12- تصوير ورودي‌ها
13- شيب‌بندي
14- موقعيت پاركينگ
15- عناصر تأثير گذار
16- آسيب شناسي
17- كف سازي
18- ساماندهي بدنه راسته‌ها
19- جانمايي