محتویات سبد
(خالی)


دسته بندي رشته ها


قیمت :   ۲۵,۰۰۰ تومان
موجود در انبار :   موجود
تعداد صفحات : 185 صفحه
نوع فایل :  
 
   
فهرست مطالب و سرتیتر پاراگراف های متن فایل

مقايسه كارآيي و اثر بخشي انواع خدمات شركتهاي بيمه اي( مطالعه موردي صنعت آب و برق استان)

فهرست مطالب

فصل اول : طرح تحقيق ، مفاهيم و شاخص هاي آن
هدف از تحقيق 9
اهميت موضوع 11
كلياتي پيرامون سئوالات تحقيق 13
مراحل مختلف تحقيق 17
الف – مطالعه و بررسي منابع اطلاعاتي 17
ب – جامعه آماري : 17
ج – جامعه نمونه : 18
د- تجزيه وتحليل : 18
هـ- تحليل نتايج : 19
تاريخچه بيمه 20
تعريف بيمه :‌ 22
انواع رشته هاي بيمه اي در كشور :‌ 23
تعريف اثر بخشي : (Effectiveness) 29
تعريف كارآيي : (Efficiency) 30
بهره وري (Productivity) 31
شاخص هاي بين المللي ارزيابي عملكرد صنعت بيمه 31
الف – حق بيمه سرانه 32
ب – نسبت حق بيمه به توليد ناخالص داخلي 33
حق بيمه هاي صادره 33

فصل دوم،بررسي عملكرد و وضعيت موجود مؤسسات بيمه
بررسي عملكرد صنعت بيمه كشور در سال 77 -78 37
1 – حق بيمة صادره 37
رشد حق بيمه 38
2 – خسارت پرداختي 40
رشد خسارت 40
3 – ضريب خسارت 41
بررسي عملكرد مؤسسات بيمه در وزارت نيرو در سال 1378 45
عملكرد شركتهاي بيمه در بازار بيمه وزارت نيرو بر حسب نوع بيمه 45
حق بيمه پراختي خانواده هاي شركتي برحسب شركتهاي بيمه گر 52
بررسي وضعيت طرح درمان جمعي ويژه كاركنان صنعت‌آب و برق 54
اهداف طرح 56
سياستهاي اجرايي طرح درمان 56
استفاده كنندگان از مزاياي طرح 58
تعداد كاركنان شاغل و بازنشسته و خانواده آنها كه از طرح درمان استفاده مي كنند 59
ويژگيهاي طرح درمان نسبت به خدمات درماني سازمانهاي بيمه گر 60
مقايسه خدمات درماني سازمان تامين اجتماعي و طرح درمان جمعي 62
الف – ارائه خدمات بيمارستاني 62
ب- ارائه خدمات سرپايي ( پاراكلينيكي ) 64
بررسي عملكرد مؤسسات بيمه درشركتهاي تابعه وزارت نيرو مستقر در استان سيستان وبلوچستان در سال 1379-1378 71
بررسي وضعيت قراردادهاي درمان شركتهاي تابعه و زارت نيرو در استان 79
مقايسه عملكرد شركتهاي بيمه در استان و كل كشور :‌ 85
امكانات مراكز خدمات درماني استان 89

فصل سوم،روش تحقيق:
اهداف تحقيق 98
اهميت موضوع : 98
روش تحقيق : 101
نوع تحقيق : 101
جامعه آماري 102
برآورد اندازه نمونه 104
روش جمع آوري اطلاعات : 105
روائي و اعتبار پرسشنامه 107
روشهاي آماري مورد استفاده در تحقيق 108

فصل چهارم، تجزيه و تحليل يافته هاي تحقيق
تجزيه و تحليل يافته هاي تحقيق 110
توصيف جامعه نمونه آماري 111
بررسي ميزان رضايتمندي پرسنل 114
الف : بررسي سطح رضايت مندي پرسنل به تفكيك شهرستان 116
ب - سطح رضايتمندي در فعاليتهاي مختلف : 128
1- ب – مقايسه رضايت مندي كاركنان در بخش اطلاع رساني در شهرستانهاي استان 128
2-ب - مقايسه رضايت مندي كاركنان در بخش بازپرداختها در شهرستانهاي استان 129
3- ب - مقايسه رضايت مندي كاركنان در بخش نحوه رفتار و پاسخگوئي در شهرستانهاي استان 130
4-ب- مقايسه رضايت مندي كاركنان در بخش درمان در شهرستانهاي استان 131
5-ب- متوسط در صد رضايت مندي در بخش هاي مختلف در استان 132
ارزيابي كلي نمونه آماري از مجموعه عملكرد هاي بيمه 134
درمان 135
باز پرداختها 135
نحوه اطلاع رساني 136
تعميم نتايج و تحليل جامعه آماري 139
تحليل ارتباط سطح رضايتمندي با ويژگيهاي جامعه آماري : 148
الف - ارتباط رضايتمندي از خدمات درماني با سطح حقوق و مزايا 149
ب- ارتباط سطح رضايتمندي از خدمات بيمه اي با ميزان تحصيلات 153
ج : ارتباط سطح رضايت مندي ار خدمات بيمه اي با تعداد افراد تحت تكفل 156
ج : ارتباط سطح رضايت مندي ار خدمات بيمه اي با تعداد افراد تحت تكفل 157
نتيجه تحقيق در مورد ارتباط سطح رضايتمندي با ويژگيهاي جامعه آماري 160

فصـــل پنجـــــــــــــم،نتايج و پيشنهادات:

خلاصه نتايج تحقيق 162
الف - توصيف جامعه نمونه آماري 164
ب - نتايج بررسي رضايت مندي از پرسشهاي بعمل آمده در خصوص فعاليتهاي مختلف 165
ج : تعميم نتايج و تحليل جامعه نمونه آماري 166
د : تحليل سطح رضايت مندي با ويژگي هاي جامعه نمونه آماري 167
پيشنهاد ات 168
محدوديتهاي تحقيق : 186
منابع و مأخذ 187

چكيده :
با توجه به هدفهاي پيش بيني شده منبي بر شناخت سطح رضايت مندي بيمه شدگان استان از سازمانهاي مربوطه و بيمه درمان ، باز پرداختها ، نحوه رفتار و پاسخگوئي و اطلاع رساني و بطور كلي ارزيابي كارآئي و اثر بخشي هر يك از خدمات شركتهاي بيمه اي تحقيقاتي در دو مرحله كلي صورت گرفت . در مرحله اول در خصوص كارائي كه در حقيقت مقايسه اي است بين ورودي (INPUT) و خروجي (Out Put) بدين معني كه به چه ميزان هزينه شده و در مقابل به چه ميزان خدمات دريافت شده است . بدين منظور آمار و اطلاعات عملكرد شركتهاي بيمه اي در ارتباط با شركتهاي تابعه وزارت نيرو در استان سيستان و بلوچستان مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار گرفته است . كه در اين راستا با توجه به اينكه بيشترين پرداختي ها به شركتهاي بيمه (82 درصد) مربوط به بخش درمان مي باشند . لذا در اين خصوص وضعيت قرار دادهاي درمان شركتهاي تابعه وزارت نيرو در استان از سال 1375 لغايت سال 1379 مورد بررسي قرار گرفته و در اين بررسي به شاخص هاي حق بيمه پرداختي ، خسارت دريافتي ، ضريب خسارات و ضرايب افزايش سالانه توجه شده است . اين شاخص ها علاوه بر اينكه به تفكيك شركتهاي مختلف وابسته به وزارت نيرو در استان يعني شركتهاي آب منطقه اي ، آب و فاضلاب ، برق منطقه اي و نيروگاه بخار ايرانشهر و نيز در مقايسه با شاخص هاي وزارت نيرو در كل كشور مورد برررسي و ارزيابي قرار گرفته است .
در مرحله دوم - به منظور شناخت ميزان اثر بخشي خدمات ارائه شده توسط شركتهاي بيمه اي به بيمه شدگان شركتهاي تابعه وزارت نيرو در استان پرسشنامه هائي تهيه و اطلاعات حاصله مورد ارزيابي قرار گرفت . در اين پرسشنامه ها ، سطح رضاييت مندي در ابعاد مختلفي مورد سئوال قرار گرفته است بدين ترتيب كه سئوالات 1 تا 9 پرسشنامه مربوط به صفات و خصوصيات جامعه آماري مورد بحث است و به شاخص هائي مانند سن ، تحصيلات ، سابقه كار، محل خدمت افراد تحت تكفل توجه شده است. علاوه بر اين ، سئوالات 9 تا 16 مربوط به شناخت سطح رضايت مندي از بخش درمان ، سئوالات 17 تا 19 مربوط به سطح رضايتمندي از نحوه بازپرداختها ، سئوالات 20 تا 25 مربوط به سطح رضايتمندي از نحوه رفتار و پاسخگوئي و سئوالات 26 تا 30 مربوط به سطح رضايتمندي از نحوه اطلاع رساني مي باشد . و بدين ترتيب اطلاعات آماري به دست آمده از 224 نفر از بيمه شدگان بطور نمونه با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت ،كه در جداول مربوطه درج شده است . در ارتباط با اين اطلاعات نيز به شاخص هاي پراكندگي پاسخ دهندگان از لحاظ سطح رضايت مندي يعني ميانگين و انحراف معيار توجه شده و درهرزمينه اي نيز نتايج حاصل از نمونه آماري از طريق آزمون كاي اسكوير مورد ارزيابي قرار گرفته است . بنابراين روند ارزيابي رضايت مندي بطور مختصر عبارت است از :
الف- بررسي سطح رضايت مندي از خدمات درماني شامل شاخص هاي پراكندگي و آزمون آماري كاي اسكوير .
ب - بررسي سطح رضايت مندي از بازپرداختها به شرح فوق .
ج - بررسي سطح رضايت مندي از نحوه رفتار و پاسخگويي به شرح فوق .
د - بررسي سطح رضايت مندي از اطلاع رساني به شرح فوق .
علاوه بر اين ارتباط بين برخي از خصوصيات جامعه نمونه آماري يعني ميزن حقوق و مزايا ، تحصيلات و افراد تحت تكفل با سطح رضايت از فعاليتهاي مختلف ( خدمات درماني - بازپرداختها - نحوه رفتار و پاسخگوئي و نحوه اطلاع رساني ) مورد ارزيابي و سنجش قرار گرفته است .
نتايج حاصل از روند ارزيابي نشان مي دهد كه :
1- كارآئي :
نتايج حاصله نشان مي دهد كه ضريب خسارات در بخش درمان در 5 ساله گذشته منتهي به سال 79 با احتساب نيروگاه بخار بطور متوسط 80 درصد بوده است . كارآئي شركتهاي بيمه را مي توان گفت در استان رضايت بخش بوده است .
2- اثر بخشي :
نتايج حاصله از تحليل آماري با نرخهاي داده شده به سئوالات پرسشنامه حاكي از آن است كه :
1- در فعاليتهاي مختلف با ضريب اطمينان 95 درصد رضايت مندي وجود دارد و دراين رضايت مندي تفاوتهاي مشاهده شده در آزمونهاي انجام شده در ارتباط با ميزان تحصيلات ، حقوق و مزايا و تحت تكفل معني دار نيست و تنها در نحوه اطلاع رساني رضايت مندي بر حسب افراد تحت تكفل متفاوت است و تفاوتهاي مشاهده شده در آزمون آماري معني دار مي باشد . و در يك جمع بندي كلي بايد گفت سطح رضايت مندي بيمه شدگان استان از شركتهاي بيمه در استان بطور كلي 57 درصد و سطح نارضايتي 43 درصد مي باشد . به عبارت ديگر ، رضايت مندي در حد متوسطي وجود دارد .