محتویات سبد
(خالی)


دسته بندي رشته ها


قیمت :   ۴۰,۰۰۰ تومان
موجود در انبار :   موجود
تعداد صفحات : 200 صفحه
نوع فایل :  
رشته :  
 
   
فهرست مطالب و سرتیتر پاراگراف های متن فایل

مطالعه و بررسي سيستم انبارهاي موجود شركت توزيع برق استان اصفهان

فهرست مطالب

چكيده تحقيق
فصل اول – كليات تحقيق 1
مقدمه 3
بيان موضوع 4
اهميت تحقيق 5
اهداف تحقيق 5
كاربرد نتايج تحقيق 6
سؤالات پژوهش 7
روش انجام تحقيق 7
تعريف عملياتي واژه‌ها 8

فصل دوم – ادبيات تحقيق 13
مقدمه 14
بخش اول: مباحث نظري سيستم انبار 16
مفهوم سيستم 17
خصوصيات مشترك سيستمها 17
سيستم‌هاي حسابداري انبار 20
سيستم انبار 21
سيستم اطلاعاتي انبار و نتايج اجرايي آن 23
سير تحول انبار و انبارداري در ايران 27
مديريت انبار و وظايف عمومي آن 29
رفتار و روابط و وظايف متقابل انبار با ساير واحدها 41
بخش دوم – مباحث موجودي كالا 43
مفهوم موجودي انبار 44
برنامه‌ريزي و كنترل موجودي 44
ماهيت برنامه‌ريزي و كنترل موجودي 45
مقدار اقتصادي سفارش 47
روش‌هاي دستيابي به نقطه EOQ 48
نقطه سفارش مجدد (تجديد سفارش) ROP 51
عوامل مؤثر در تعيين نقطه سفارش مجدد 52
كنترلهاي داخلي موجودي كالا در انبار و اثرهاي اين كنترل بر موجودي 55
بخش سوم – هزينه‌هاي موجودي كالا 64
هزينه‌هاي سفارش 65
هزينه‌هاي نگهداري 67
هزينه‌هاي فقدان و كمبود موجودي 71
بخش چهارم – طبقه‌بندي كالا و كدگذاري 74
مفاهيم طبقه‌بندي كالا 76
فوايد طبقه‌بندي كالا 77
كليات كدگذاري 79
انواع روشهاي معمول كدگذاري 80
بخش پنجم – تحقيقات انجام شده 84
حسابداري مالي و جنسي انبارها در صنعت برق و تبعات آن و بهينه‌سازي موجود 84
تجزيه و تحليل تداركات – بهينه‌سازي و مكانيزه كردن آن در برق تهران 84
بخش ششم – سيستم مديريت انبار در شركت مورد تحقيق 93
جايگاه شركت برق منطقه‌اي اصفهان و شركت توزيع برق استان اصفهان 94
تاريخچه شركت توزيع برق استان اصفهان 96
بررسي سيستم انبار شركت 99

فصل سوم – روش تحقيق 115
مقدمه 117
روش تحقيق 117
جامعه آماري 118
تعيين حجم نمونه و روش نمونه‌گيري 118
ابزار اندازه‌گيري 119
اعتبار (پايائي) ابزار اندازه‌گيري 120
روايي پرسشنامه 121
تكنيك‌هاي آماري 122

فصل چهارم – تجزيه و تحليل داده‌ها 123
مقدمه 125
تجزيه و تحليل داده‌ها و اطلاعات جمع‌آوري شده 125
- توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب مدرك تحصيلي، رسته
سازماني، سابقه خدمت 125
- توزيع فراواني و درصد پاسخ به سؤالهاي تحقيق 129
- توزيع ميانگين و تجزيه و تحليل سؤالهاي تحقيق براساس
آزمون توكي 140

فصل پنجم – نتيجه‌گيري و پيشنهادها 144
مقدمه 146
نتيجه‌گيري 147
پيشنهادها 151
پيشنهاد به محققين آينده 153
فهرست منابع 155
ضمائم 159

چكيده تحقيق:
امروزه تعداد مؤسسات صنعتي و توليدي كه به اهميت كنترل مواد و قطعات و استفاده از سيستمهاي كنترل موجودي انبار به عنوان ابزار مديريتي واقفند و اقداماتي جدي جهت برقراري آن مبذول داشته‌اند محدود است و بقيه مؤسسات نيز فاقد سيستم صحيح انبارداري هستند. بديهي است كه تحقق بخشيدن به اصولي نظير چه چيز مورد نياز است؟ چه موقع مورد نياز است؟ و چه مقدار مورد نياز است؟ از اهداف انبارداري محسوب مي‌شود . در همين راستا پژوهش حاضر تحت عنوان «مطالعه و بررسي سيستم انبارهاي موجود شركت توزيع برق استان اصفهان» انجام گرديده است و هدف آن شناسائي، تشخيص، ارزيابي عوامل مؤثر بر بررسي سيستم انبارها و ارائه راه‌حلهاي مؤثر جهت استفاده بهينه از روشهاي علمي، اطلاعاتي و تكنولوژيكي مي‌باشد. مسلم است كه انجام موارد ذكر شده در جهت ارائه راه‌حلهاي مؤثر جهت به حداقل رساندن هزينه‌هاي انبارداري، تسهيل در امور، تهيه موجودي انبار در زمان مناسب و به مقدار مورد نياز كارساز خواهد بود. تحقيق فوق از نوع كاربردي بوده، لذا نتايج اين پژوهش راهبردهائي در اختيار مديران قرار مي‌دهد تا از طريق برنامه‌ريزي و كنترل بر مشكلات ناشي از كمبود نقدينگي، كمبود اجناس و افزايش هزينه‌ها مقابله نموده و موجبات افزايش عملكرد كاركنان و سازمان را ايجاد نمايند.
جامعه آماري اين پژوهش شامل كليه مديران و كارشناسان شركت توزيع برق استان اصفهان و شامل 1100 نفر مي باشد و حجم نمونه انتخابي برابر 78 نفر مي‌باشد. ابزار گردآوري داده‌ها شامل پرسشنامه بسته و مشتمل بر 31 سؤال است . اين تحقيق داراي سه سؤال پژوهش مي‌باشد. تجزيه و تحليل داده‌هاي اين پژوهش در دو سطح توصيفي و استنباطي صورت گرفته است. در سطح آمار توصيفي از ميانگين و انحراف معيار و در سطح آمار استنباطي از آزمون t تك متغيره، آزمون t مستقل، تحليل واريانس و آزمون توكي استفاده شده است.
نتايج تحليل سؤال‌هاي پژوهش نشان مي‌دهد:
1- سيستم انبارداري از روش علمي پيروي مي‌نمايد.
2- سيستم انبارداري از سطح متوسط نيازهاي اطلاعاتي كافي برخوردار است.
3- سيستم انبارداري كمتر از سطح متوسط از تكنولوژي مناسب برخوردار است.
در مبحث پيشنهادها با توجه به نتايج حاصل از داده‌ها، كه منجر به اثبات فرضيه‌ها شده بخوبي احساس مي‌شود كه نياز به متحول كردن سيستم مديريت انبارها، امري اجتناب‌ناپذير مي‌باشد، در اين جهت، ضرورت تغيير در شيوه انجام بسياري از روشهاي موجود و يا اصلاح در بعضي از فعل و انفعالات سيستم‌هاي حاكم باعث افزايش بهره‌وري و سبب پويايي در مجموعه فرايند مديريت انبارها خواهد شد كه به تفصيل در فصل پنجم پيرامون آن ارائه نظر گرديده است.
محدوديتهاي اين تحقيق مربوط به جمع‌آوري پرسشنامه‌ها در جامعه مورد بررسي بوده كه مدت زمان زيادي را به خود اختصاص داده است.