محتویات سبد
(خالی)


دسته بندي رشته ها


قیمت :   ۱۹,۰۰۰ تومان
موجود در انبار :   موجود
تعداد صفحات : 220 صفحه
نوع فایل :  
 
   
فهرست مطالب و سرتیتر پاراگراف های متن فایل

نقش سد شیرین دره در توسعه کشاورزی دهستان اترک

«فهرست مطالب»

چکیده 1
1-فصل اول – کلیات تحقیق
مقدمه 2
1-1- بیان مسئله 2
1-2- پیشینه تحقیق 2
1-3- فرضیات تحقیق 4
1-4- اهمیت موضوع تحقیق 5
1-5- اهداف تحقیق 5
1-6- روش تخقیق 7
1-7- مشکلات 9
منابع 10

فصل دوم: مباحث نظری توسعه روستایی
مقدمه 14
2-1- تعاریف و مفاهیم روستا 14
2-2- مفاهیم و تعاریف توسعه 15
2-3- تفاوت رشد و توسعه 16
2-4- توسعه روستایی 17
2-5- اهداف توسعه روستایی 18
2-6- برنامه ریزی توسعه روستایی 19
2-7- کشاورزی و ضرورت توسعه آن 20
2-8- نظریه‌های توسعه روستایی 21
2-8-1- نظریه صنعتی کردن روستاها 21
2-8-2- ناحیه اگروپلیتین 22
2-8-3- نظریه توسعه همه جانبه روستایی (مکتب رهووت) 22
2-9- موانع توسعه روستایی 23
منابع 24

فصل سوم: جغرافیای طبیعی
مفدمه 29
3-1- موقعیت و وسعت جغرافیایی مانه و سملقان 30
3-1-1-موقعیت جغرفیایی، حدود و وسعت دهستان 32
3-2- توپوگرافی منطقه مورد مطالعه 34
3-3- زمین شناسی 36
3-4- ژئومورفولوژی دهستان 39
3-5- آب و هوای دهستان اترک 40
3-5-1- درجه حرارت (دما) 40
3-5-2- میانگین حداقل و حداکثر دما 41
3-5-3- بارندگی 45
3-5-4- توزیع فصلی بارش 47
3-5-5- نم نسبی 49
3-5-6- تبخیر و تعرق 50
3-5-7- یخبندان 52
3-6- طبقه بندی اقلیمی منطقه مورد مطالعه 54
3-6-1- روش دومارتن 54
3-6-2- روش آمبرژه 56
3-6-3-آمبروترمیک 58
3-6-4- هایتروگراف 60
3-6- منابع آب 62
3-6-1- منابع آب‌های سطحی 62
3-6-2- منابع آب‌های زیرزمینی 63
3-7- خاک‌شناسی دهستان 64
3-8- پوشش گیاهی 66
منابع 69

فصل چهارم: ویژگی‌های جمعیتی دهستان اترک
مقدمه 74
4-1- تعداد و توزیع جمعیت 75
4-2- تراکم جمعیت 77
4-2-1- تراکم نسبی 77
4-2-2- تراکم بیولوژیک 78
4-3- ترکیب جمعیت 80
الف- ترکیب جنسی جمعیت 80
ب- ترکیب سنی جمعیت 82
4-4- سواد 88
4-5- فعالیت و اشتغال جمعیت 89
4-6- حرکات جمعیت 90
4-6-1- ولادت 90
4-6-2- مرگ و میر 91
4-6-3- مهاجرت 94
4-7- بررسی تحولات جمعیتی 95
الف- نرخ رشد طبیعی 95
4-8- برآورد و آینده نگری جمعیت 96
منابع 97

فصل پنجم: ویژگی‌های اقتصادی دهستان اترک
مقدمه 100
5-1- کشاورزی 100
5-2- انواع مالکیت اراضی کشاورزی 101
5-2-1- مالکیت خصوصی 102
5-2-2- مالکیت دولتی 102
5-2-3- مالکیت وقفی 102
5-3- منابع تأمین آب کشاورزی 102
5-3-1- آب‌های سطحی 103
5-3-2- چشمه‌ها 103
5-3-3- چاه‌ها 103
5-4- روش‌های آبیاری 103
الف- آبیاری کرتی 104
ب- آبیاری نشتی 104
5-5- زراعت 104
5-5-1- گندم 105
5-5-2- جو 110
5-5-3- برنج 114
5-5-4- گیاهان صنعتی 115
5-5-4-1- پنبه 115
5-5-4-2- چغندر قند 117
5-5-5- هندوانه 119
5-6- درآمد حاصل از زراعت 122
5-7- باغداری 124
5-8- دامداری و دامپروری در دهستان اترک 124
5-9- صنعت 129
5-10- خدمات 129
منابع 134

فصل ششم: امکانات خدماتی دهستان اترک
مقدمه 138
6-1- امکانات آموزشی 138
6-2- امکانات بهداشتی و درمانی 139
6-3- خدمات زیربنایی 141
6-3-1- آب‌رسانی 141
6-3-2- برق‌رسانی 141
6-3-3- راه‌های ارتباطی 142
منابع 147

فصل هفتم: سد شیرین دره و نقش آن در توسعه کشاورزی دهستان اترک
مقدمه 150
7-1- تاریخچه سد شیرین دره 150
7-2- موقعیت جغرافیایی سد شیرین دره 150
7-3- سطح حوزه آبریز سد 151
7-4- مساحت منطقه 151
7-5- اهداف سد 151
7-6- مشخصات سد و سرریز 151
7-6-1- مشخصات مخزن 152
7-6-2- مشخصات سیستم انحراف 152
7-6-3- احجام عمده عملیات اجرایی سد 152
7-6-4- مشخصات آبگیرها 152
7-6-5- هزینه اجرایی سد 153
7-7- نقش سد شیرین دره در توسعه کشاورزی منطقه مورد مطالعه 155
7-7-1- تغییر در نوع محصولات زراعی قبل و بعد از احداث سد در روستاهای نمونه 155
7-7-2- تغییر در سطح زیر کشت و میزان محصولات زراعی قبل و بعد از احداث سد در روستاهای نمونه 161
7-7-3- تغییر در وضعیت اشتغال روستائیان قبل از احداث سد 162
7-7-4- تغییر در میزان درآمد روستائیان قبل و بعد از احداث سد در روستاهای نمونه 168
7-7-5- تغییر در میزان مهاجرت روستائیان قبل و بعد از احداث سد در روستاهای نمونه 170
7-7-6- تأثیر احداث سد در میزان رضایتمندی روستائیان از زندگی در روستاهای نمونه 171
منابع 174

فصل هشتم: یافته‌های تحقیق، آزمون فرضیه‌ها و ارائه راهبردها
8-1- توصیف آماری یافته‌های پرسشنامه 176
8-2- آزمون فرضیه‌ها 189
8-2-1- فرضیه اول 189
8-2-2- فرضیه دوم 190
8-3- ارائه راهبردها 191
منابع و مأخذ 195

 
«فهرست جداول»

جدول شماره (3-1) تقسیمات کشوری مانه و سملقان 30
جدول شماره (3-2) نام و مختصات آبادی‌های دهستان اترک 31
جدول شماره (3-3) تغییرات دما در سال‌های 1386-1356 43
جدول شماره (3-4) میانگین بارندگی ماهانه در ایستگاه سینوپتیک بجنورد 1386-1356 45
جدول شماره (3-5) توزیع فصلی بارش در ایستگاه سینوپتیک بجنورد 136-1356 47
جدول شماره (3-6) میزان رطوبت در دهستان اترک 49
جدول شماره (3-7) میزان تبخیر در ایستگاه سینوپتیک بجنورد 50
جدول شماره (3-8) تعداد روزهای یخبندان در ایستگاه سینوپتیک بجنورد 52
جدول شماره (3-9) مشخص کننده تیپ اقلیم بر اساس روش دمارتن 54
جدول شماره (3-10) ارتفاع و دبی رودخانه اترک 63
جدول شماره (3-11) پوشش گیاهی شهرستان مانه و سملقان 1385 67
جدول شماره (4-1) تحولات جمعیتی دهستان اترک 76
جدول شماره (4-2) تحولات جمعیتی و تعداد خانوار در روستاهای نمونه 76
جدول شماره (4-3) تراکم نسبی دهستان اترک 77
جدول شماره (4-4) تراکم بیولوژیک در روستاهای نمونه 79
جدول شماره (4-5) نسبت جنسی در روستاهای نمونه 81
جدول شماره (4-6) تعداد و درصد گروه‌های عمده سنی در روستاهای نمونه 82
جدول شماره (4-7) توزیع جمعیت روستاهای نمونه به تفکیک گروه‌های سنی و جنسی 83
جدول شماره (4-8) درصد باسوادی در روستاهای نمونه دهستان اترک 89
جدول شماره (4-9) تعداد شاغلین روستاهای نمونه در دهستان نمونه 90
جدول شماره (4-10) میزان موالید در روستاهای نمونه دهستان اترک 91
جدول شماره (4-11) میزان مرگ و میر در روستاهای نمونه دهستان اترک 92
جدول شماره (4-12) میزان ولادت و مرگ و میر روستاهای نمونه در دهستان اترک 92
جدول شماره (4-13) محاسبه نرخ رشد طبیعی جمعیت در روستاهای نمونه 93
جدول شماره (4-14) میزان مهاجرت در روستاهای نمونه 95
جدول شماره (4-15) آینده نگری جمعیت در روستاهای نمونه دهستان اترک 96
جدول شماره (5-1) نمایش سطح زیر کشت، راندمان تولید و درآمد حاصل از مخصول گندم در روستای چوپلی تپه 106
جدول شماره (5-2) نمایش سطح زیر کشت، راندمان تولید و درآمد حاصل از مخصول گندم در روستای عشق آباد 107
جدول شماره (5-3) نمایش سطح زیر کشت، راندمان تولید و درآمد حاصل از مخصول گندم در روستای کیکانلو 108
جدول شماره (5-4) نمایش سطح زیر کشت، راندمان تولید و درآمد حاصل از مخصول گندم در روستای محمد آباد 109
جدول شماره (5-5) نمایش سطح زیر کشت، راندمان تولید و درآمد حاصل از مخصول جو در روستای چوپلی تپه 110
جدول شماره (5-6) نمایش سطح زیر کشت، راندمان تولید و درآمد حاصل از مخصول جو در روستای عشق آباد 111
جدول شماره (5-7) نمایش سطح زیر کشت، راندمان تولید و درآمد حاصل از مخصول جو در روستای کیکانلو 112
جدول شماره (5-8) نمایش سطح زیر کشت، راندمان تولید و درآمد حاصل از مخصول جو در روستای محمد آباد 113
جدول شماره (5-9) نمایش سطح زیر کشت، راندمان تولید و درآمد حاصل از مخصول برنج در روستاهای نمونه 114
جدول شماره (5-10) نمایش سطح زیر کشت، راندمان تولید و درآمد حاصل از مخصول پنبه در روستاهای نمونه 116
جدول شماره (5-11) نمایش سطح زیر کشت، راندمان تولید و درآمد حاصل از مخصول چغندر قند در روستاهای نمونه 118
جدول شماره (5-12) نمایش سطح زیر کشت، راندمان تولید و درآمد حاصل از مخصول کلزا در روستاهای نمونه 118
جدول شماره (5-13) نمایش سطح زیر کشت، راندمان تولید و درآمد حاصل از مخصول ذرت علوفه‌ای در روستای کیکانلو 119
جدول شماره (5-14) نمایش سطح زیر کشت، راندمان تولید و درآمد حاصل از مخصول هندوانه در روستاهای نمونه (عشق آباد، کیکانلو، محمد آباد) 120
جدول شماره (5-15) نمایش سطح زیر کشت، راندمان تولید و درآمد حاصل از مخصول هندوانه تخمی در روستای چوپلی تپه 121
جدول شماره (5-16) درآمد حاصل از زراعت و سهم هر خانوار قبل و بعد از احداث سد 122
جدول شماره (5-17) بررسی تعداد و هزینه و درآمد دامها (گوسفند و بز) در روستاهای نمونه 125
جدول شماره (5-18) درآمد و سهم هر خانوار از پرورش گوسفند و بز 125
جدول شماره (5-19) بررسی تعداد و هزینه و درآمد گاو وگوساله در روستاهای نمونه 126
جدول شماره (5-20)درآمد و سهم هر خانوار از پرورش گاو و گوساله 126
جدول ( 5-21 ) درآمد خالص از دامداری و سهم هر خانواده 127
جدول شماره (5-22)فعالیت صنعتی و درآمد آن در روستای محمد آباد 129
جدول شماره (5-23)فعالیت‌های خدماتی و درآمد آنها در روستاهای نمونه 130
جدول شماره (5-24)بررسی سهم خانوار از بخش خدماتی 130
جدول شماره (5-25)ارزیابی بخش‌های مختلف اقتصاد در روستاهای نمونه 131
جدول شماره (6-1)مرکز بهداشتی درمانی و خانه‌های بهداشت دهستان اترک 140
جدول شماره ( 6-2 )توزیع انواع خدمات در روستاهای دهستان اترک1386 141
جدول شماره  (7-1) مشخصات عمومی‌سد 154
جدول (7-2) نوع محصولات کشت شده و سطح زیر کشت قبل از احداث سد-چوپلی تپه 155
جدول (7-2) محصولات کشت شده و سطح زیر کشت بعد از احداث سد- چوپلی تپه 155
جدول (7-3) نوع محصولات کشت شده و سطح زیر کشت قبل از احداث سد-عشق آباد 156
جدول (7-3) محصولات کشت شده و سطح زیر کشت بعد از احداث سد-عشق آباد 156
جدول (7-4) نوع محصولات کشت شده و سطح زیر کشت قبل از احداث سد روستای کیکانلو 157
جدول (7-4) نوع محصولات کشت شده و سطح زیر کشت بعد از احداث سد روستای کیکانلو 157
جدول (7-5) نوع محصولات کشت شده و سطح زیر کشت قبل از احداث سدروستای محمدآباد 158
جدول (7-5) محصولات کشت شده و سطح زیر کشت بعد از احداث سد-محمد آباد 158
جدول شماره (7-6):توزیع فراوانی نوع محصولات کشت شده قبل از احداث سد 159
جدول شماره (7-7):توزیع فراوانی نوع محصولات کشت شده بعد از احداث سد 160
جدول شماره (7-8) توزیع فراوانی میزان تولید محصولات زراعی نسبت به قبل احداث سد 162
جدول شماره (7-9) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب متغیر وضعیت اشتغال قبل از احداث سد 163
جدول شماره(7-10) توزیع فراوانی وضعیت اشتغال بعد از احداث سد 164
جدول شماره (7-11) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب نوع شغلی تأمین کننده عمده درآمد  165
جدول شماره (7-12) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب منبع عمده تأمین درآمد بعد احداث سد 166
جدول (7-13) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب متغیر تعداد ماه‌های اشتغال به کار 167
جدول شماره (7-14) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب متغیر تغییردرآمد هر خانوار نسبت به قبل از احداث سد 168
جدول شماره(7-15) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب متغیر چگونگی مهاجرت در روستا
بعد احداث سد 170
جدول شماره (7-16) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان رضایت مردم از ماندگاری در روستا بعد از احداث سد 171
جدول شماره (7-17) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب متغیر زندگی در روستا
قبل یا بعد احداث سد 172
جدول شماره (8-1) جدول توزیع فراوانی پاسخگویان به تفکیک روستا 176
جدول شماره (8-2) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب جنسیت 177
جدول شماره (8-3) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سن 178
جدول شماره (8 - 4) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب متغیر وضعیت اشتغال قبل احداث سد 179
جدول شماره (8-5) توزیع فراوانی وضعیت اشتغال بعد از احداث سد 180
جدول شماره (8-6) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب نوع شغلی تأمین کننده عمده درآمد 181
جدول شماره  ( 8-7) توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب منبع عمده تأمین درآمد بعد احداث سد 182
جدول شماره(8-8) توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب متغیر تعداد ماه‌های اشتغال به کار 183
جدول شماره (8-9) توزیع فراوانی میزان تولید محصولات زراعی نسبت به قبل احداث سد 184
جدول شماره (8-10) توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب متغیر زندگی در روستا
قبل یا بعد احداث سد 185
جدول شماره (8-11) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب متغیر تغییر درآمد خانوار نسبت به
قبل احداث سد 186
جدول شماره (8-12) توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب متغیر چگونگی مهاجرت در روستا
بعد احداث سد 187
جدول شماره (8-13) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان رضایت مردم از ماندگاری در روستا
بعد احداث سد 188
جدول شماره(8-14) آزمون فرضیه مقایسه میزان درآمد قبل و بعد احداث سد 189
جدول شماره (8-15) آزمون  یودمان ویتنی برای مقایسه میزان درآمد روستائیان قبل و بعد احداث سد شیرین دره 190
جدول (8-15) آزمون آماری – (دو نمونه جفت شده) 190
جدول شماره (8-16) 191
جدول شماره (8-17) مشخصات کلی تعاونی های تشکیل شده در محدوده پایاب سد شیرین دره 194

 

 «فهرست نمودار»

 نمودار شماره (3-1) میانگین حداکثر، حداقل و متوسط دما در ایستگاه سینوپتیک بجنورد 44
نمودار شماره (3-2) میانگین بارندگی ماهانه در ایستگاه سینوپتیک بجنورد 46
نمودار شماره (3-3) توزیع فصلی بارش در ایستگاه سینوپتیک بجنورد 48
نمودار شماره (3-4) میانگین تبخیر در ایستگاه سینوپتیک بجنورد 51
نمودار شماره (3-5) میانگین یخبندان در ایستگاه سینوپتیک بجنورد 53
نمودار شماره (3-6) وضعیت اقلیمی منطقه در اقلیم نمای دومارتن 55
نمودار شماره (3-7) طبقه بندی اقلیمی محدوده مورد مطالعه در کلیماگرام آمبرژه 57
نمودار شماره (3-8) آمبروترمیک ایستگاه سینوپتیک بجنورد 59
نمودار شماره (3-9) هایتروگراف ایستگاه سینوپتیک بجنورد 61
نمودار شماره (4-1) تراکم بیولوژیک در روستاهای نمونه 79
نمودار شماره (4-2) نسبت جنسی در روستاهای نمونه 81
نمودار شماره (4-3) هرم سنی و جنسی جمعیت روستای محمد آباد 84
نمودار شماره (4-4) هرم سنی و جنسی جمعیت روستای کیکانلو 85
نمودار شماره (4-5) هرم سنی و جنسی جمعیت روستای عشق آباد 86
نمودار شماره (4-6) هرم سنی و جنسی جمعیت روستای چوپلی تپه 87
نمودار (5-1) درآمد حاصل از زراعت و سهم هر خانوار قبل از احداث سد 123
نمودار (5-2) درآمد حاصل از زراعت و سهم هر خانوار بعد از احداث سد 123
نمودار شماره(5-3) درآمد حاصل از دامداری سهم هر خانوار قبل از احداث 128
نمودار شماره(5-4) درآمد حاصل از دامداری سهم هر خانوار بعد از احداث 128
نمودار شماره (5-5)درآمد کل حاصل از سه بخش کشاورزی، صنعت و خدمات در روستاهای نمونه 131
نمودار شماره (7-1) مقایسه درصد فراوانی نوع محصولات کشت شده قبل سد 159
نمودار شماره (7-1) مقایسه درصد فراوانی نوع محصولات کشت شده قبل سد 160
نمودار شماره (7-3) مقایسه در فراوانی تولید محصولات زراعی نسبت به قبل از احداث سد 162
نمودار شماره (7-4) مقایسه درصد فراوانی بر حسب وضعیت شتغال قبل از احداث سد  163
نمودار شماره (7-5) مقایسه درصد فراوانی بر حسب وضعیت اشتغال بعد  از احداث سد 164
نمودار شماره (7-6) مقایسه درصد فراوانی نوع شغل که بخش عمده درآمد را تأمین میکند
قبل از احداث سد 165
نمودار شماره (7-7) مقایسه در صد فراوانی نوع شغل خانواد بعد از احداث سد 166
نمودار شماره (7-8) مقایسه درصد فراونی پاسخگویان بر حسب تعداد ماه‌های اشتغال به کار 167
نمودار شماره (7-9) مقایسه درصد فراوانی تغییر درآمد خانوار نسبت به قبل احداث سد 169
نمودار شماره (7-10) مقایسه درصد فراوانی مهاجرت در روستا بعد از احداث سد 170
نمودار شماره (7-11) مقایسه درصد فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان رضایتمندی و ماندگاری در روستا بعداز احداث سد 172
نمودار شماره  (7-12) مقایسه درصد فراوانی پاسخگویان بر حسب زندگی در روستا
قبل یا بعد از احداث سد 173
نمودار شماره (8 – 1): مقایسه درصد فراوانی پاسخگویان به تفکیک روستا 176
نمودار شماهر (8-2) مقایسه درصد فراوانی پاسخگویان به تفکیک جنسیت 177
نمودار شماره (8-3) مقایسه درصد فراوانی پاسخگویان بر حسب سن 178
نمودار شماره (8-4) مقایسه درصد فراوانی بر حسب وضعیت اشتغال قبل از احداث سد 179
نمودار (8-5) مقایسه درصد فراوانی وضعیت اشتغال بعد از احداث سد 180
نمودار شماره (8-6) مقایسه درصد فراوانی نوع شغل که بخش عمده درآمد را تأمین می‌کند
قبل از احداث سد  181
نمودار شماره (8-7) مقایسه درصد فراوانی نوع شغل خانوار بعد از احداث سد 182
نمودار شماره  (8-8) مقایسه درصد فراوانی پاسخگویی برحسب تعداد ماه‌های اشتغال به کار 183
نمودار شماره  (8-9) مقایسه درصد فراوانی تولید محصولات زراعی نسبت به قبل از احداث سد 184
نمودار شماره  (8-10) مقایسه درصد فراوانی پاسخگویان برحسب زندگی در روستا
قبل یا بعد احداث سد 185
نمودار شماره  (8-11) مقایسه درصد فراوانی تغییر درآمد خانوار نسبت به قبل احداث سد 186
نمودار شماره  (8-12) مقایسه درصد فراوانی مهاجرت در روستا بعد از احداث سد 187
نمودار شماره (8-12) مقایسه درصد فراوانی پاسخگویان برحسب میزان رضایتمندی و ماندگاری
در روستا بعد از احداث سد 188

 

 

 
«فهرست نقشه‌ها»

نقشه شماره (3-1) موقعیت دهستان اترک در شهرستان مانه و سملقان 33
نقشه شماره (3-2) سطوح ارتفاعی دهستان اترک در شهرستان مانه و سملقان 35
نقشه شماره (3-3) زمین شناسی دهستان اترک در شهرستان مانه و سملقان 38
نقشه شماره (8-1) مسیر شبکه آبیاری و روستاهای تحت پوشش سد شیرین دره 195

 

  
«فهرست تصاویر»

تصویر شماره (5-1) مزرعه پنبه در روستای عشق آباد 132
تصویر شماره (5-2) مزرعه برنج در روستای محمد آباد 132
تصویر شماره (5-3) مزرعه کلزا در روستای کیکانلو 133
تصویر شماره (6-1) خدمات روستایی در روستای محمد آباد 145
تصویر شماره (6-2) اجرای طرح هادی در روستای کیکانلو 145
تصویر شماره (6-3) خانه بهداشت در روستای کیکانلو 146
تصویر شماره (8-1) رودخانه اترک در روستای عشق آباد 196
تصویر شماره (8-2) سد شیرین دره در روستای محمد آباد 196