محتویات سبد
(خالی)


دسته بندي رشته هاقیمت :   ۴,۰۰۰ تومان
موجود در انبار :   موجود
تعداد صفحات : 19 صفحه
نوع فایل :  
رشته :  
کد محصول : kz64
 
   
فهرست مطالب و سرتیتر پاراگراف های متن فایل

کارآموزی - رشته طراحی فرآیندهای صنایع نفت - واحد آمونیاک

فهرست مطالب

چکيده ……..2
فصل اول : معرفي محل کارآموزي 2
1-1- مقدمه 2
1-2- صنعت پتروشیمی 3

فصل دوم: آمونیاک 6
2-1-تاریخچه 6
2-2-مواد اولیه 6
2-3-طرز تهیه به روش کلاگ 7

فصل سوم: شرح فرآیند 10
3-1-تهیه گاز سنتز 10
3-2-تصفیه گاز سنتز 15
3-3-فشرده کردن گاز سنتز تصفیه شده و سنتز آمونیاک 18
3-4-سیستم تبرید آمونیاک 21
مراجع 22