محتویات سبد
(خالی)


دسته بندي رشته هاقیمت :   ۱۱,۰۰۰ تومان
موجود در انبار :   موجود
تعداد صفحات : 55 صفحه
نوع فایل :  
کد محصول : pn577
 
   
فهرست مطالب و سرتیتر پاراگراف های متن فایل

PLC و سيستم اسكادادرقطارشهري

فهرست مطالب

مقدمه  1
فصل اول : آشنايي با PLC       
اجزای اصلی سیستمPLC  5
کاربردهایPLC 6
ساختار شبکه PLC 7
اصول طراحي سيستم كنترلي با استفاده ازPLC 8

فصل دوم : سيستم توزيع انرژي در قطار شهري
موارد استفاده انرژی برق در قطار شهری 12
نوع برق درسيستمهاي برقرساني به قطار 14
روش هاي برق رساني به قطار 15
ضوابط انتخاب روش هاي برق رساني 17
مقايسه بين روش هاي برق رساني  18
آماده سازي توان الكتريكي براي قطار 20
نوع برق مورد استفاده در قطار 21
بخش هاي مختلف شبكه برق بالاسري در مترو 21
تجهيزات شبكه برق بالاسري O.C.S 23

فصل سوم : سيستم اسكادا در قطار شهري
مفهوم اسکادا  26
تاریخچه بکارگیری سیستمهای کسب اطلاعات و کنترل از راه دور  26
 آشنایی با ساختار سیستم های اسکادا  27
مرکز فرمان  31
 مرکز کنترل انرژی  31
شبکه کامپیوتری مرکز کنترل انرژی 31
مزایای سیستم Scada 32
 قابلیتهای مرکز کنترل انرژی  33
روال گردش اطلاعات و فرامین سیستم  34
انواع اطلاعات سیستم کنترل انرژی  34
واحد (Communication management Unit)CMU 37
برد های ورودی در RTU 37
بردهای ترمینالی 38
- بردهای ترمینالی آنالوگ (AITB) 39
- برد ترمینالی ورودی دیجیتال (DITB) 40
- برد ترمینالی خروجی دیجیتال (DOTB) 41
مدار محدود کننده جریان (Current Limiter) 42
مدار Indication Back 42
اتصالات مربوط به اتصال زمین و تغذیه و Wetting 43
ترانسدیوسرهای استفاده شده در RTU  44
کاربرد ترانسدیوسرها در سیستم اسکادا  45
معرفی سیستم RTU (Remote Terminal Unit)  46
داده های قابل پردازش در RTU 46
اصول کار و دیاگرام سخت افزاری  RTU 50
کنتاکت ها   51