محتویات سبد
(خالی)


دسته بندي رشته ها


قیمت :   ۱۲,۰۰۰ تومان
موجود در انبار :   موجود
تعداد صفحات : 90 صحفه
نوع فایل :  
توضیحات اضافه : دارای فرمول و محاسبات
کد محصول : pn659
 
   
فهرست مطالب و سرتیتر پاراگراف های متن فایل

پایان نامه آمار - بررسي سه توزيع آماري - خي دو - گاما - بتا

فهرست مطالب

مقدمه   1
معني آمار     1
تعريف علم آمار    1
تاريخ علم آمار     2
پيش گفتار    5

فصل اول
توزيع نمايي  7
خاصيت بدون حافظه بودن توزيع نمايي     8

فصل دوم
توزيع خي دو     10
خاصيت جمع پذيري                 15
توزيع بهنجار     19
توزيع هاي مربع كاي 20
توزيع مربع كاي با n درجه آزادي n     23  
بخش    25   
آزمونهاي خي دو   27   
1)توزيع مجانبي درستنمايي تعميم يافته   36
2)آزمون نيكويي بر ازش كي دو39
مربع كاي براي يك نمونه 47
حالت پارامتر مجهول 50
3)آزمون برابري دو توزيع چند جمله اي و تعميم آن 55
4)آزمون هاي استقلال در جداول توافقي  58

فصل سوم
توزيع گاما  73

فصل چهارم
توزيع بتا    82
منابع
پيوست الف) توزيع هاي خاص    
پيوست ب) جداول توزيع ها