محتویات سبد
(خالی)


دسته بندي رشته هاقیمت :   ۱۰,۰۰۰ تومان
موجود در انبار :   موجود
تعداد صفحات : 70 صفحه
نوع فایل :  
کد محصول : pn725
 
   
فهرست مطالب و سرتیتر پاراگراف های متن فایل

پایان نامه توليد بستني

فهرست مطالب

فصل اول
خواص کاربردی هیدرو کلوئیدها
خواص کاربردی هیدرو کلوئیدها :
خاصیت ژله ای کردن :
پایداری امولسیون :
جلوگیری از کریستالیزاسیون :
انتخاب هیدروکلوئید مناسب :

فصل دوم
معرفی پایدارکننده های مورد استفاده در صنعت بستنی
آلژینات :
خواص کاری آلژینات :
روش های تشکیل ژل آلژینات :
کاربرد آلژینات در مواد غذایی :
کاراگینان :
مشخصات و انواع کاراگینان
  مشخصات و انواع کاراگینان
  کاربرد کاراگینان در مواد غذایی :
  مشتقات سلولز :
متیل سلولز :
 کربوکسی متیل سلولز ( CMC ) :
  کاربرد CMC در مواد غذایی :
صمغ های ترشحی :
صمغ عربی :
کاربرد صمغ عربی در مواد غذایی :
   صمغ کتیرا :
کاربرد کتیرا در مواد غذایی :
  صمغ کارایا :
کاربرد صمغ کارایا در مواد غذایی :
صمغ گلان :
کاربردگلان در مواد غذایی :
ژلاتین :
  تفاوت های عمده کاربرد ژلاتین نوع A و B  در مواد غذایی عبارتند از :
مکانیسم تشکیل ژل در ژلاتین :
استفاده از ژلاتین در صنایع غذایی :
  استفاده از ژلاتین در محصولات لبنی :
 سلولز میکروکریستاله :
 کاربرد سلولزمیکروکریستاله در فرآورده های لبنی :
  پکتین :
 کاربرد پکتین در فرآورده های لبنی :
 صمغ های دانه ای (گالاکتومانانها)
صمغ لوبیای خرنوب :
صمغ گوار :
کاربردهای گالاکتومانان ها :
استفاده از گالاکتومانان ها در فرآورده های لبنی :
 دکستران
خصوصیات دکستران :
کاربرد دکستران در مواد غذایی :
 زانتان
پایداری و سازگاری زانتان در مواد غذایی :
کاربرد زانتان در مواد غذایی :
  ارزش تغذیه ای پایدار کننده ها :
 مصارف صنعتی پایدار کننده ها :
 طرز استفاده از مواد پایدارکننده و نحوه افزودن آنها به مخلوط بستنی :

فصل سوم
تولید بستنی
1-3 تعریف بستنی :
طبقه بندی بستنی :
3-3 ترکیبات تشکیل دهنده بستنی :
نقش ترکیبات تشکیل دهنده بستنی :
1-4-3  چربی شیر :
ماده خشک بدون چربی شیر :
شیرین کننده ها :
4-4-3 پایدار کننده ها و قوام دهنده ها :
امولسیفایرها :
طعم دهنده ها :       
5-3  خصوصیات مخلوط بستنی:
ثبات مخلوط :
قابیلت همزدن :
3-5-3   افزایش حجم :
4-5-3   ماده خشک کل :
4-5-3   ماده خشک کل :
تهیه مخلوط :
ترکیب کردن مواد اولیه :
4-6-3 پاستوریزاسیون مخلوط :
هموژنیزاسیون مخلوط :
مزایای عمل هموژناسیون :
6-6-3 رسیدگی مخلوط :
7-6-3 انجماد مخلوط :
بسته بندی :
عيوبي كه در اثر استفاده زياد پايدار كننده در بستني ايجاد مي شود:

فصل چهارم:
نتیجه گیری و پیشنهادات
1-4 نتيجه گيري :
1-1-4 هدف از استفاده مواد پايدار كننده در بستني عبارت است از :
2-4 پيشنهادات

منابع :
راتول، جيمز – 1374، تكنولوژي توليد بستني، انتشارات انزلي
مارشال، رابرت – ترجمه يداله تر كاشوند، 1384، انتشارات اتا
بهارك چگيني – 1385، دانش و تكنولوژي بستني، انتشارات آييژ
امير محمد مرتضويان، سارا سهراب وندي – 1383، ورودي به خواص حسي ماست، انتشارات اتا
دكتر حسن فاطمي – 1378، شيمي مواد غذايي، انتشارات سهامي انتشار
مهندس مسعود قنبري – 1383، هيدروكلوئيدها و كاربرد آنها در صنايع غذايي، نشر ورسه
سيد حسين مير نظامي ضيابري، مرسده صانعي، فرحناز اردوبادي –1378، از شير چه مي دانيد، نشر علوم كشاورزي
فرهاد فرهنودي – 1377، صنعت شير جلد دوم، انتشارات جهاد تحقيقات