محتویات سبد
(خالی)


دسته بندي رشته هاقیمت :   ۱۰,۰۰۰ تومان
موجود در انبار :   موجود
تعداد صفحات : 55 صفحه
نوع فایل :  
کد محصول : pn731
 
   
فهرست مطالب و سرتیتر پاراگراف های متن فایل

پایان نامه آنزیمهای حائز اهمیت در آرد

 فهرست مطالب

مقدمه  1
فصل اول: آنزیم شناسی 3
مبانی آنزیم شناسی  4
انتخاب آنزیم ها به منظور استفاده در مواد غذایی  11
کاربردهای غذایی  14
قوانین و مقررات استفاده از انزیم ها در مواد غذایی  14
چگونگی کار با آنزیم ها  16

فصل دوم : آنزیمها در آرد و نانوایی 18
نقش آنزیم ها در صنعت آرد  19
مقدار آنزیم های آرد  21
مهمترین آنزیم های موجود در آرد  21
آنزیم ها در صنعت نانوایی  22
استفاده از آنزیم ها در صنایع نانوایی  22
آنزیم های تجزیه کننده نشاسته  23
آزمون فالینگ نامبر برای تعیین میزان فعالیت آنزیمی آرد  34
پروتئینازها  36
پنتوزانازها 52
ملاحظات کلی   53
منابع  54