محتویات سبد
(خالی)


دسته بندي رشته ها


قیمت :   ۱۴,۰۰۰ تومان
موجود در انبار :   موجود
تعداد صفحات : 85 صفحه
نوع فایل :  
توضیحات اضافه : دارای تصاویر،اشکال
کد محصول : pn735
 
   
فهرست مطالب و سرتیتر پاراگراف های متن فایل

پایان نامه نيروگاهها و رآكتورهاي هسته اي

فهرست مطالب

مقدمه  1
فصل اول: مباني راكتورهاي هسته اي
بخش اول: فيزيك اتمي و هسته اي:
            اتم و هسته: 5
            ايزوتوپ ها: 5
           واكنشهاي هسته اي  6
           واكنش زنجيره اي 8
           دسته بندي انواع راكتورها: 9
           چرخة نوترون در راكتورهاي حرارتي: 10

بخش دوم: اصول فيزيكي ساختمان راكتورهاي هسته اي:
          توليد برق: 13
          راكتورهاي برق هسته اي: 16
          راكتورهاي آب سبك: 17
          راكتورهاي آب تحت فشار 21
          راكتورهاي آب جوشان: 24
          راكتورهاي آب سنگين: 25
          راكتور كاندور: 25
          راكتور آب سنگين مولد بخار: 26
       راكتور كند شونده با گرافيت: 26
       راكتورهاي ماگنوس: 27
       راكتور پيشرفت خنك شونده با گاز  30
       راكتورهاي سريع زاينده: 30

فصل دوم: مباني نيروگاههاي هسته اي:
      نيروگاه هسته اي: 33
      راكتور هسته اي: 35
      انرژي هسته اي: 38

فصل سوم: كنترل راكتور
بخش اول: اثرهاي سيستم كنترل راكتور
      شكل زهر كنترل: 42
      سيستم هاي كنترل در راكتور 47
      بحراني كردن راكتور 49

بخش دوم: كارگرداني راكتورها
      زهرهاي حاصل از شكافت: 51
      تشكيل محصولات شكافت:  53

فصل چهارم: ايمني هسته اي و حفاظت در برابر تابش:
     ايمني هسته اي:  55
     حفاظت در برابر تابش 56

فصل پنجم: مواد مورد نياز در راكتورهاي هسته اي:
بخش اول: سوخت:
     اورانيوم: 60
    پلوتونيوم: 60

   بخش دوم:
   سوخت هسته اي: 62
   غني سازي اورانيوم: 62
    آبشار  63
   فاكتور جداسازي: 63
   قدرت جداسازي: 64

بخش سوم :
   روش هاي غني‌سازي :  65
   روش الكترومغناطيسي:  65
   روش  پخش گازي: 66
   روش سانتريفوژ: 69
   فرايند جت: 70
   روش غني سازي با ليزر: 71
   هزينة غني سازي: 72
   ذخاير جهاني اورانيوم:  75

فصل آخر: نتيجه گيري
منابع و مأخذ
اصطلاحات انگليسي