محتویات سبد
(خالی)


دسته بندي رشته هاقیمت :   ۱۶,۰۰۰ تومان
موجود در انبار :   موجود
تعداد صفحات : 110 صفحه
نوع فایل :  
توضیحات اضافه : دارای تصاویر و اشکال
کد محصول : pn747
 
   
فهرست مطالب و سرتیتر پاراگراف های متن فایل

پروژه طراحی صنعتی - ( روند طراحي محصول ) طراحی صندلی تحریر

فهرست مطالب

1- مرحله اول : انتخاب موضوع      11
2-1-  تفسیر مشکل  16
4      -1- اثبات امکان تحقیقوتحقق هر یک از موضوعات    15
5 -1- تدوین جدول زمان بندی    15
2- مرحله دوم : تجزیه و تحلیل مشکل17
1-2- آنالیز نیاز       18
1-1-2- گرد آوری اطلاعات       18
1-1-1-2- سلسله مراتب نیاز ها ی انسانی      18
2-1-2- پالایش تخصصی ونقد وضع موجود   21
3-1-2- تدوین دستورالعمل طراحی       21
2-2- آنالیز رابطه اجتماعی 22
1-2-2- گرد آوری اطلاعات و نقد وضع موجود       22
1-1-2-2- پروسه استفاده    22
2-1-2-2-پروسه بعد از استفاده    22
3-1-2-2- شناسایی گروههای معین در ارتباط با محصول   23
4-1-2-2- نوع ارتباط گروههای معین    23
5-1-2-2- شناخت استفاده کنندگان 23
9-1-2-2- وندلیزم     25
2-2-2- پالایش تخصصی و نقد وضع موجود   26
3-2-2 تدوین دستورالعمل طراحی 30
4-2-2- ارائه ایده      30
3-2- آنالیز رابطه محیطی   31
1-3-2- گرد آوری اطلاعات31
2-3-2- پالایش تخصصی و نقد وضع موجود   33
3-3-2- تدوین دستورالعمل طراحی33
4-2- آنالیز توسعه تاریخی   34
1-4-2- گرد اوری اطلاعات34
5-2- آنالیز بازار      36
1-1-5-2- تجارت مبلمان در ایران       39
2-1-5-2- مشکلات صادرلت مبلمان ایران     40
3-5-2- پالایش تخصصی ونقد وضع موجود   41
4-5-2- تدوین دستورالعمل طراحی       41
6-2- آنالیز فنی و جسمی     42
1-6-2- گرد آوری اطلاعات42
1-1-6-2- رابطه جسمی     42
2-1-6-2- اندام سنجی جوانان      42
2-2-1-6-2- نشستگاه44
3-1-6-2- صندلی ارگونومیک    48
4-1-6-2- توسیه طراحی صندلی از طرف انجمن عوامل انسانی         51
3-1-6-2- ویژگیهای صندلی از نظر کارشناسان      53
2-6-2- پالایش تخصصی و نقد وضع موجود  54
3-6-2- تدوین دستورالعمل طراحی      56
4-6-2- ارائه ایده    56
7-2- آنالیز ساختار  57
1-7-2- گرد آوری اطلاعات      57
3-7-2- ارائه ایده    57
8-2- آنالیزرابطه استتیک و سمبلیک    58
1-8-2- زیبایی چیست      58
1-1-8-2- زیبایی شناسی چیست 59
2-1-8-2- استتیک در طراحی صنعتی60
3-1-8-2- بررسی ارزشهای استتیک در عناصر گشتالت 62
1-3-1-8-2- فرم   64
2-3-1-8-2- رویه  65
3-3-1-8-2-  متریال    66
4-3-1-8-2- رنگ      66
1-4-1-8-2- عملکرد ساختاری رنگ       67
2-4-1-8-2- عملکرد ارگونومیک رنگ    68
2-8-2-  پالایش تخصصی و نقد وضع موجود     71
3-8-2- تدوین دستورالعمل طراحی    74
4-8-2- ارائه ایده  75
9-2- آنالیز سیستماتیک   76
1-9-2- گرد آوری اطلاعات و نقد وضع  موجود   76
1-1-9-2- روابط عملی  76
2-9-2- پالایش تخصصی ونقد وضع موجود77
3-9-2- تدوین دستورالعمل طراحی    77
10-2- آنالیز استاندارد    78
1-10-2- گرد آوری اطلاعات  78
1-1-10-2- استانداردهای کلاس درس78
2-1-10-2- استاندارد محصولات فولاد استنلس استیل     78
3-1-10-2- استاندارد پیچ و مهره و واشر   83
4-1-10-2- استاندارد میخ پرچ ها     83
3-1-10-2- استاندارد mdf      83
11-02 آنالیز مواد و روش ساخت     85
1-11-2-گرد آوری اطلاعات و نقد وضع موجود  85
1-1-11-2- انواع MDF86
2-1-11-2- پلی پرو پیلن90
3-1-11-2- استنلس استیل       91
4-1-11-2- آلومینیوم     93
2-1-2- آنالیز مونتاژ     95
12-2- گرد آوری اطلاعات و نقد وضع موجود     95
13-2- آنالیز بسته بندی   96
1-13-2- گرد آوری اطلاعات و نقد وضع موجود  96
2-13-2- تدوین دستورالعمل طراحی  96
14-2- آنالیز حمی ونقل و انبارداری  97
2-14-2- تدوین دستورالعمل طراحی    99
15-2- آنالیز فروش وخدمات پس از فروش 100
جمع بندی مرحله دوم     101
للیست خواسته ها و انتظارات   101
مرحله سوم : حل های مشکل   103
مرحله چهارم : ارزیابی  108


فهرست نمودار ها
نمودار 1, رنج سنی گروه استفاده کننده   27
نمودار 2و3 , تشکیل درس در کلاس     25     
نمودار 5 , مشکلات کاربران با محصول    28  
نمودار 6 ,میزان خسارت به محصول    29     
نمودار 7 , آسیب های وارد شده به داده  29
نمودار8 , درک استتیک تولید صنعتی در فرایند طراحی     61
نمودار 9 , عناوین رنگی کاربران  73
نمودار 10 , علایق کاربران به فرمها     73
نمودار 11 , علایق کاربران به مواد و متریال  74


فهرست جداول

جدول شماره 1, انتخاب موضوع      11
جدول شماره 2 , تفسیر شکل 1        13
جدول شماره 3 , تفسیرشکل 2
جدول شماره 4 , زمان بندی    15
جدول شماره 5 , تجارت مصنوعات چوبی در ایران      39
جدول شماره 6 , اندام سنجی    43
جدول شماره 7 , اندازه های پشتی     46  
جدول شماره 8 , جدول استاندارد فولاد استنسل استیل    49
جدول شماره 9 ,مشخصات MDF    83
جدول شماره 10 , جدول غربال       108
جدول شماره 11 , جدول امتیاز گذاره108