محتویات سبد
(خالی)


دسته بندي رشته ها


قیمت :   ۸,۰۰۰ تومان
موجود در انبار :   موجود
تعداد صفحات : 68 صفحه
نوع فایل :  
 
   
فهرست مطالب و سرتیتر پاراگراف های متن فایل

بررسی عوامل موثر بر رضایت شغلی کارمندان دانشگاه

فهرست

فصل اول1
مقدمه2
بیان مسئله4
موضوع تحقیق5
فرضیات تحقیق5
هدف تحقیق6
ویژه کردن موضوع7
اهمیت وضرورت تحقیق7
تعاریف مفاهیم نظری وعملیاتی متغیرها8


فصل دوم10
مبانی نظری تحقیق11
ادبیات تحقیق12
نظریه های متفکران درمورد رضایت شغلی13


فصل سوم17
روش اجرای تحقیق18
ابزار گردآوری اطلاعات18
روش وشیوه ی نمونه گیری19
جامعه آماری19
تعیین حجم نمونه19
روش تجزیه وتحلیل اطلاعات19

فصل چهارم21
ارائه یافته ها21

فصل پنجم37
تجزیه وتحلیل یافته 37

فصل ششم44
نتیجه گیری45
پیشنهادات55
منابع و موأخذ56

پیوستها57
پرسشنامه58
جدول کدبرگ (راهنمای پرسشنامه60