محتویات سبد
(خالی)


دسته بندي رشته ها


قیمت :   ۷,۰۰۰ تومان
موجود در انبار :   موجود
تعداد صفحات : 68 صفحه
نوع فایل :  
 
   
فهرست مطالب و سرتیتر پاراگراف های متن فایل

بررسي کودکان استثنايي (کم توان ذهني)

فهرست مطالب

چكيده  4
مقدمه  5
اهميت و ضرورت پژوهش  7
پيشينه و تاريخچه ي تحقيق در ايران 8
تاريخچه کودکان استثنايي 10
تعريف کودکان استثنايي  11
گروه بندي دانش آموزان استثنايي 12
جدول براورد شيوع دانش آموزان استثنايي  13
تاريخچه ي کودکان کم توان ذهني  14
رويدادهاي مهم در رابطه با عقب ماندهاي ذهني  15
انجمن حمايت از کودکان عقب مانده (AHRC) 16
انجمن کودکان و خانواده (ACF) 17
ديدگاه تردگلد 18
ديدگاه کانر  18
تعريف بر اساس نمره ي آزمون ترمن 20
تعريف AAMD 20
ويژگي هاي رشد افراد عقب مانده ي ذهني از نظر AAMD 22
ديدگاه ريچارد هانگر فورد 22
ديدگاه ادگاردال 23
تعريف عقب ماندگان و کم توانان ذهني در DSM 23
ويژگي هاي کودکان عقب مانده ذهني 26
مقايسه ي کودک نرمال و کودک عقب مانده ذهني 28
طبقه بندي کودکان کم توان ذهني يا عقب مانده ذهني  32
گروه کودکان دير آموز  32
گروه کودکان آموزش پذير  34
گروه کودکان تربيت پذير  37
گروه کودکان حمايت پذير (کاملاً متکي) 39
رفتارهاي جنسي در کودکان عقب مانده ذهني  40
مشکل ها و مسايل جنس افراد عقب مانده ذهني  41
نقاشي کودکان عقب مانده ذهني 44
سبب شناس 46
علل قبل از تولد 47
علل مربوط به هنگام تولد 56
علل بعد از تولد 54
عوامل فرهنگي و تربيتي و عقب ماندگي فرهنگي 57
پيشگيري 58
راهنماي گسترش برنامه ها و خدمات براي کودکان عقب مانده ذهني  60
از بين بردن مرز ميان آموزش عادي و ويژه 61
نتيجه گيري  64
منابع  65