محتویات سبد
(خالی)


دسته بندي رشته ها


قیمت :   ۱۱,۰۰۰ تومان
موجود در انبار :   موجود
تعداد صفحات : 70 صفحه
نوع فایل :  
کد محصول : pn829
 
   
فهرست مطالب و سرتیتر پاراگراف های متن فایل

پروژه کارشناسی رشته آمار - روشهای چند متغیره پیوسته با MATLAB

فهرست مطالب

فصل اول
کلیاتی د رمورد
1-1   مقدمه 1
1-2   توابع رياضي  2
1-3   توابع ماتريسي 2
1-4    محیط کار  3
1-5   متغیرها 4
1-6   ویژگی های برنامه نویسی 5
1-7   آرایه ها 5
1-7-1   اندیس گذاری آرایه ها 6
1-7-2   محاسبات عددی وآرایه ای 7
1-7-3   ایجاد تغییر درآرایه 9
1-7-4   مرتب کردن آرایه ها 10
1-7-5   اندازه آرایه 10
1-7-6  مرتب کردن آرایه ها 12
1-7-7   قوانین مربوط به ساخت   13
1-8   طریقه معرفی ماتریس و بردار در  14
1-8-1   ماتریس مربعی  14
1-8-2   ماتریس قطری 14
1-8-3   ترانهاده ماتریس و بردار 15
1-8-4   ایجاد بردار 15
1-8-5   چگونگی دسترسی به اعضای ماتریس 16
1-8-6   جمع، تفریق و ضرب ماتریس ها 17
1-8-7   معکوس ماتریس 17
1-8-8   دترمینان یک ماتریس  18

فصل دوم
آمار توصیفی چند متغیره
2-1   مقدمه 19
2-2   بردار میانگین نمونه  20
2-3   ماتریس واریانس-کواریانس نمونه  21
2-4   ماتریس همبستگی نمونه 21
2-5   بردارمیانگین شرطی 23
2-6   ماتریس کوواریانس شرطی نمونه 24
2-7   ماتریس همبستگی شرطی نمونه 25

فصل سوم
استنباط راجع به بردارمیانگین یک یاچندجامعه
3-1   مقدمه 27
3-2   آزمون  28
3-2-1   فرضیات وآماره آزمون 28
3-2-2   ناحیه رد 28
3-2-3   برنامه های   28
3-2-4 مثال(ص.225-جاسون و ویچرن) 29
3-3   استنباطهای نمونه های بزرگ درمورد بردار میانگین جامعه 30
3-3-1   آماره آزمون 31
3-3-2   ناحیه رد 31
3-3-3   برنامه   31
3-3-4   مثال 32
3-4   مقایسه بردارهای میانگین دوجامعه با فرض   33
3-4-1   فرضیات 34
3-4-2   آماره آزمون 34
3-4-3    ناحیه رد  34
3-4-4   برنامه    35
3-4-5   مثال(ص.288-جانسون و ویچرن) 35
3-5   آزمون هتلینگ زوجی برای فرض   36
3-5-1   فرضیات 37
3-5-2   آماره آزمون 37
3-5-3   ناحیه رد 38
3-5-4   برنامه  38
3-5-5   مثال (ص.276-جانسون وویچرن) 38
3-6   مقایسه بردارهای میانگین دو جامعه با فرض   40
3-6-1   آماره آزمون 40
3-6-2   ناحیه رد  41
3-6-3   برنامه   41
3-6-4   مثال (ص.72-سریواستاوا) 42
3-7   آزمون برابری میانگین دوجامعه بزرگ 45
3-7-1   آماره آزمون  45
3-7-2   ناحيه رد 45
3-7-3   برنامه   45
3-7-4   مثال 46
3-8   آزمون                  براي داده هاي زوجي به ازای مقدار بزرگ               47
3-8-1   آماره آزمون 48
3-8-2   ناحیه رد 48
3-8-3   برنامه  48

فصل چهارم
استنباط راجع به ماتریس کواریانس یک یاچندجامعه
4-1   مقدمه 49
4-2   آزمون نسبت درستنمائی برای   50
4-2-1   آماره آزمون  50
4-2-2   ناحیه رد 50
4-2-3    برنامه   51
4-2-4   مثال  51
4-3   آزمون نسبت درستنمائی برای   52
4-3-1   آماره آزمون  52
4-3-2   ناحیه رد 53
4-3-3   برنامه   53
4-3-4   مثال (ص.378-سریواستاوا) 54
4-4   آزمون چندمتغیره بارتلت برای فرض   55
4-4-1    آماره آزمون 55
4-4-2   ناحیه رد 56
4-4-3   برنامه   56
4-4-4   مثال (ص.385-سریواستاوا) 57
4-5   آزمون فرض استقلال دوبردارتصادفی 58
4-5-1   آماره آزمون   59
4-5-2   ناحیه رد 59
4-5-3   برنامه   59
4-5-4   مثال(ص.380-سریواستاوا) 60
4-6   آزمون کرویت  61
4-6-1   آماره آزمون  61
4-6-2   ناحیه رد 61
4-6-3   برنامه   62
4-6-4   مثال(ص.370-سریواستاوا) 62
4-7   آزمون قطری بودن 63
4-7-1   آماره آزمون 64
4-7-2    ناحیه رد 64
4-7-3   برنامه   64
4-7-4   مثال (ص.383-سریواستاوا) 65
پیوست 67
منابع  69