محتویات سبد
(خالی)


دسته بندي رشته هاقیمت :   ۱۲,۰۰۰ تومان
موجود در انبار :   موجود
تعداد صفحات : 110 صفحه
نوع فایل :  
کد محصول : pn832
 
   
فهرست مطالب و سرتیتر پاراگراف های متن فایل

موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران - کنترل کیفیت روغن

فهرست

فصل اول 
مقدمه  1
تاریخچه 2
استاندارد چیست 3
فعالیت های اصلی مؤسسه  4
اهداف و سیاستها  5
کمیته های ملی و فنی  9
سیر تحول جایگاه سازمانی مؤسسه در نظام تشکیلاتی کشور 10
علائم استاندارد 12

فصل دوم  
تاریخچه صنعت روغن سازی در ایران  13
تهیه روغن ها  14
عاری کردن روغن ها از ترکیبات آسفالتی و پارافین ها  18
درجه بندی و انواع روغن موتور 19
وظایف روغن موتور 19
انواع روغن پایه  20
مواد افزودنی به روغن ها  21
مواد پایین آورنده نقطه ی ریزش  21
مواد ضد اکسیدان  22
مواد ضد فرسودگی  22
مواد پخش کننده و پاک کننده  22
مواد ضد کف  23
مواد بالا برنده ی شاخص گرانروی (VI) 23
گرانروی  24
طبقه بندی روغن ها از لحاظ گرانروی  24
سطح کیفیت  25
طبقه بندی روغن های موتور بر حسب سطوح کیفیت  27
استاندارد کیفیت انجمن نفت آمریکا API 28
استاندارد روغن موتورهای بنزینی 29
استاندارد روغن موتور دیزلی 31
استاندارد ملی برای روغن موتور ها 37
آزمون ها  39
جذب اتمی 39
آزمون Zn و Ca  61
ویسکوزیته  63
شاخص گرانروی  69
ظاهر 73
رنگ  73
عدد خنثی شدن  76
وزن مخصوص    79
مقدار آب  80
نقطه اشتعال  82
نقطه ی ریزش  85
نقطه آنیلین  87
خاکستر  88
عدد صابونی شدن  89
گوگرد  89
خورندگی مس  90
عناصر شیمیایی کلر- فسفر – نیتروژن 90
پایداری در مقابل اکسیداسیون 91
تمایل به ایجاد کف  93
ضریب شکست  94
رقیق شدن روغن موتور با سوخت 95
آزمون FZG 98
نتیجه گیری  99
منابع  106
ضمیمه  107