محتویات سبد
(خالی)


دسته بندي رشته هاقیمت :   ۴,۰۰۰ تومان
موجود در انبار :   موجود
تعداد صفحات : 32 صفحه
نوع فایل :  
کد محصول : pn889
 
   
فهرست مطالب و سرتیتر پاراگراف های متن فایل

كليه مراحل مالي شركت موكت نگين مشهد

فهرست مندرجات

1ـ موضوع فعاليت شركت
2ـ شرح وظايف امور مالي
3ـ چارت سازمان
4ـ چارت امور مالي
5ـ  بررسي جايگاه سيستم فروش در امور مالي
6ـ شرح وظايف كاركنان امور مالي
7ـ چارت عمليات فروش
8ـ شرح كليه حسابهاي مرتبط با فروش
• حسابهاي دريافتني تجاري
• اسناد دريافتني تجاري
• ساير حساب ها و اسناد دريافتني
• موجودي هاي نقد
• برگشت از فروش
• تخفيفات نقدي فروش
• عنصر بهره در اسناد دريافتني
9ـ كليه كنترل هاي داخل حساب هاي مربوطه
10ـ كنترل داخل معاملات فروش و حسابهاي دريافتني
11ـ تشريح عمليات حسابداري كارخانه فرش نگين
12ـ تشريح سيستم متمركز ( دفاتر غير منتقل )
13ـ ارائه نمونه ثبت هاي سيستم متمركز
14ـ نحوه فروش كالا در فرش نگين
15ـ ارائه و فرم هاي مورد استفاده شده در فرش نگين