محتویات سبد
(خالی)


دسته بندي رشته ها


قیمت :   ۱۲,۰۰۰ تومان
موجود در انبار :   موجود
تعداد صفحات : 74 صفحه
نوع فایل :  
کد محصول : pn896
 
   
فهرست مطالب و سرتیتر پاراگراف های متن فایل

محاسبات روشهاي چند متغيره پيوسته با استفاده از نرم افزار matlab

فهرست مطالب

چكيده
فصل اول
کلیاتی د رمورد
1-1   مقدمه
1-2   توابع رياضي
1-3   توابع ماتريسي
1-4    محیط کار
1-5   متغیرها
1-6   ویژگی های برنامه نویسی
1-7   آرایه ها
1-7-1   اندیس گذاری آرایه ها
1-7-2   محاسبات عددی وآرایه ای
1-7-3   ایجاد تغییر درآرایه
1-7-4   مرتب کردن آرایه ها
1-7-5   اندازه آرایه
1-7-6  مرتب کردن آرایه ها
1-7-7   قوانین مربوط به ساخت 
1-8   طریقه معرفی ماتریس و بردار در
1-8-1   ماتریس مربعی
1-8-2   ماتریس قطری
1-8-3   ترانهاده ماتریس و بردار
1-8-4   ایجاد بردار
1-8-5   چگونگی دسترسی به اعضای ماتریس
1-8-6   جمع، تفریق و ضرب ماتریس ها
1-8-7   معکوس ماتریس
1-8-8   دترمینان یک ماتریس

فصل دوم
    آمار توصیفی چند متغیره
2-1   مقدمه
2-3   ماتریس واریانس-کوواریانس نمونه
2-4   ماتریس همبستگی نمونه
2-5   بردارمیانگین شرطی
2-6   ماتریس کوواریانس شرطی نمونه
2-7   ماتریس همبستگی شرطی نمونه

فصل سوم
استنباط راجع به بردارمیانگین یک یاچندجامعه
3-1   مقدمه
3-2   آزمون
3-2-1   فرضیات وآماره آزمون
3-2-2   ناحیه رد
3-2-3   برنامه های 
3-2-4 مثال(ص.225-جانسون و ویچرن)
3-3   استنباطهای نمونه های بزرگ درمورد بردار میانگین جامعه
3-3-1   آماره آزمون
3-3-2   ناحیه رد
3-3-3   برنامه 
3-3-4   مثال
3-4   مقایسه بردارهای میانگین دوجامعه با فرض
3-4-1   فرضیات
3-4-4   برنامه  
3-4-5   مثال(ص.288-جانسون و ویچرن)
3-5   آزمون هتلینگ زوجی برای فرض 
3-5-1   فرضیات
3-5-2   آماره آزمون
3-5-3   ناحیه رد
3-5-4   برنامه
3-5-5   مثال (ص.276-جانسون و ویچرن)
3-6   مقایسه بردارهای میانگین دو جامعه با فرض
3-6-1   آماره آزمون
3-6-2   ناحیه رد
3-6-3   برنامه 
3-6-4   مثال (ص.72-سریواستاوا)
3-7   آزمون برابری میانگین دوجامعه بزرگ
3-7-1   آماره آزمون
3-7-2   ناحيه رد
3-7-3   برنامه 
3-7-4   مثال
3-8   آزمون  براي داده هاي زوجي به ازای مقدار بزرگ 
3-8-1   آماره آزمون
3-8-2   ناحیه رد
3-8-3   برنامه

 فصل چهارم
استنباط راجع به ماتریس کواریانس یک  یاچندجامعه
4-1   مقدمه
     4-2   آزمون نسبت درستنمائی برای آزمون 
4-2-1   آماره آزمون
4-2-2   ناحیه رد
4-2-3    برنامه 
4-2-4   مثال
4-3   آزمون نسبت درستنمائی برای 
4-3-1   آماره آزمون
4-3-2   ناحیه رد
4-3-3   برنامه 
4-3-4   مثال (ص.378-سریواستاوا)
 4-4   آزمون چندمتغیره بارتلت برای فرض 
4-4-2   ناحیه رد
4-4-3   برنامه 
4-4-4   مثال (ص.385-سریواستاوا)
4-5   آزمون فرض استقلال دوبردارتصادفی
4-5-3   برنامه 
4-5-4   مثال(ص.380-سریواستاوا)
4-6   آزمون کرویت
4-6-1   آماره آزمون
4-6-2   ناحیه رد
4-6-3   برنامه 
4-6-4   مثال(ص.370-سریواستاوا)
4-7   آزمون قطری بودن
4-7-1   آماره آزمون
4-7-2    ناحیه رد
4-7-3   برنامه 
4-7-4   مثال (ص.383-سریواستاوا)
پیوست
جدول  (1)
جدول (2) 
(4 سطرمربوط به دقایق (0و5و10و15)و 8 ستون مربوط به تعدادگاوها می باشد. )
منابع