محتویات سبد
(خالی)


دسته بندي رشته هاقیمت :   ۱۲,۰۰۰ تومان
موجود در انبار :   موجود
تعداد صفحات : 240 صفحه
نوع فایل :  
کد محصول : pn898
 
   
فهرست مطالب و سرتیتر پاراگراف های متن فایل

مردم شناسی از دیدگاه دانشمندان مشهور

فهرست مطالب

فصل اول
 مردم شناس مرز نشین در احوال
     "هنری رو اسکول کرافت"

فصل دوم
نژادی سربلند و ترقی خواه در احوال "لوئیس هنری مورگان"

فصل سوم
"راز موحش داروین"
در بیان تکامل و علم مردم شناسی

فصل چهار
"سر هنری مین ، یوهان با خوفن ، جان  مک لنان ، سه تن حقوق دان وجماعات بدوی"

فصل پنجم
کلاف سر در گم خویشاوندی
"درباره لوئیس هنری مورگان"

فصل ششم
"فرضیه سیر قهقرایی در برابر سیر تکاملی"

فصل هفتم
مسافران شادکام،دربیان احوال "سرادوارد بارنت تایلور"

فصل هشتم
"تاريخ طبيعي ارواح"

فصل نهم
"انگشتان گلكون پگاه"

فصل دهم
"يك قوم زنده عصر حجر"

فصل یازدهم
"جنت عدنی درشرف زوال"

فصل دوازدهم
"سفر تثنيه را كه نوشت"

فصل سیزدهم
"كاهني كه قاتل را مقتول مي كند"

فصل چهاردهم
 فضول نیش زن در بیان احوال
   "اندرو لنگ"

فصل پانزدهم
"و اینکه آیا خوکها صاحب روح اند"

فصل شانزدهم
 ماربوا هنگام هضم یک فیل
 " در بیان مردم شناسی و هنر بدوی"

فصل هفدهم
ادوارد وستر مارک

فصل هجدهم
"عروسی،اخلاق وگوریلاها"

فصل نوزدهم
از رقص بومیان استرالیا تا مارتا گراهام
"دربیان علم مردم شناسی"
ویلهم ونت چنین مینگارد
اسپنسر و چارلز داروین
داروین
ارنست گروس
آلفرد رجینالد رادکلیف بروان 
رادکلیف بروان
ئی ئی .اوانس پریچارد
برونیسلا مالینوفسکی
سر ویلیام ریجوی

 فصل بیستم
"باشگاههای اقوام بدوی"
هاینریخ شورتس
هتون وبستر
 وبستر
ون گنپ
 کرالی

 فصل بیست ویکم
  نقشه برداری از ذهن بشر  در بیان "مردم شناسی وروانشناسی تجربی"
ونت
فرانسیس گالتون
گالتون

فصل بیست ودوم
 معمای توتمیزم در بیان عقاید:
"آندرولنگ ، سر جیمس فریزر،زیگموند فروید،فرانز بواس"

فصل بیست وسوم
"راه تنهای مرا بنگر"
راتزل
بواس

 فصل بیست وچهارم
"باری که سفید پوست بر دوش میکشید"
وایتس برباستیان
گبینو
اکاسینز

فصل بیست و پنجم
"مسافر خستگي ناپذير"
فرانز بواس
بواس 
نژاد چيست؟

 فصل بیست و هفتم
فروبنیوس

 فصل بیست و نهم
  روح اشتراکی
 در بیان عقاید" اوگوست کنت، هر برت اسپنسر، امیل دور کهایم، لوسین لوی – برول، ای، آر، راد کلیف بر اون"

فصل سی وپنجم
"زندگي بدوي در آمريكا"

فصل سی وهفتم
"آرای پارسونز ،بیت سون ومونتاگو"

فصل سی وهشتم
مالینوفسکی
مارگارت مید
اشتهار هوبرگ
آبادی ویکوس.