محتویات سبد
(خالی)


دسته بندي رشته هاقیمت :   ۱۶,۰۰۰ تومان
موجود در انبار :   موجود
تعداد صفحات : 135 صفحه
نوع فایل :  
کد محصول : pn914
 
   
فهرست مطالب و سرتیتر پاراگراف های متن فایل

مقایسه میزان اضطراب دانش آموزان ورزشکار و غیر ورزشکار مقطع متوسطه

فهرست مطالب

فصل اول – طرح تحقیق
مقدمه
بیان مسئله تحقیق
اهمیت و ضرورت تحقیق
اهداف تحقیق
متغیرهای تحقیق
محدودیت های تحقیق
پیش فرضهای تحقیق
روش تحقیق
تعریف واژه ها

فصل دوم – بررسی ادبیات پیشینه
مقدمه
تاریخچه اضطراب
تعاریف اضطراب
علائم اضطراب و روشهای اندازه گیری
نظریات اضطراب از دیدگاه روان شناسان و مکاتب مختلف
روشهای پیشنهادی کاهش میزان اضطراب
تکنیکهای کنترل اضطراب
رابطه آمادگی جسمانی با اضطراب
سطح اضطراب در مهارتهای حرکتی
میزان اضطراب ورزشکاران و غیر ورزشکاران
اضطراب و نوع ورزش

فصل سوم – روان شناسی تحقیق
مقدمه
روش تحقیق
جامعه آماری
حجم و چگونگی انتخاب آزمودنیها
متغیرهای تحقیق
انواع پرسشنامه های اندازه گیری میزان اضطراب
مراحل اجرای آزمون
ابزار اندازه گیری
روشهای آماری
نحوه اجراء و نمره گذاری

فصل چهارم – تجزیه و تحلیل آماری داده ها
مقدمه
شاخصهای آماری میزان اضطراب در دو گروه ورزشکار و غیر ورزشکار
شاخصهای آماری میزان اضطراب در ورزشکاران رشته های ورزشی مورد تحقیق
شاخصهای آماری میزان اضطراب در ورزشکاران رشته های ورزشی گروهی و انفرادی مورد تحقیق
شاخصهای آماری میزان اضطراب در ورزشکاران رشته های ورزشی انفرادی مورد تحقیق
آزمون فرضهای تحقیق
شاخصهای آماری آزمون فرضهای تحقیق

فصل پنجم = بحث و نتیجه گیری
مقدمه
خلاصه تحقیق
بحث روی یافته ها در مقایسه و ارتباط با یافته های دیگران
نتیجه گیری
پیشنهادات برخاسته از تحقیق
پیشنهادات برای مطالعات بیشتر

بخش منابع و ظمائم
منابع و مآخذ


فهرست جداول و نمودارها
نمودار شماره 1
نمودار شماره 2
جدول شماره 1
جدول شماره 2
جدول شماره 3
نمودار شماره 3
جدول شماره 4
نمودار شماره 4
جدول شماره 5
نمودار شماره 5
جدول شماره 6
نمودار شماره 6
جدول شماره 7
نمودار شماره 7
جدول شماره 8
جدول شماره 8
جدول شماره10
نمایش تئوری u معکوس و سائق
نمایش چرخه اضطراب افکار منفی زیگلر
مشخصات جامعه آماری مورد تحقیق
تعداد نمونه های انتخابی
میزان اصظراب در دو گروه ورزشکار و غیر ورزشکار
میزان اصظراب در دو گروه ورزشکار و غیر ورزشکار
میزان اضطراب در ورزشکاران رشته های ورزشی مورد تحقیق
میزان اضطراب در ورزشکاران رشته های ورزشی مورد تحقیق
 میزان اضطراب در ورزشکاران رشته های ورزشی گروهی و انفرادی مورد تحقیق
میزان اضطراب در ورزشکاران رشته های ورزشی گروهی و انفرادی مورد تحقیق
میزان اضطراب در ورزشکاران رشته های ورزشی انفرادی مورد تحقیق
میزان اضطراب در ورزشکاران رشته های ورزشی انفرادی مورد تحقیق
میزان اضطراب در ورزشکاران رشته های ورزشی گروهی مورد تحقیق
میزان اضطراب در ورزشکاران رشته های ورزشی گروهی  مورد تحقیق
آزمونهای فرضهای تحقیق
فراوانی نمرات اضطراب کل آزمودنیها
فراوانی نمرات اضطراب ورزشکاران رشته های ورزشی موردتحقیق 42