محتویات سبد
(خالی)


دسته بندي رشته هاقیمت :   ۲۹,۰۰۰ تومان
موجود در انبار :   موجود
تعداد صفحات : 170 صفحه
نوع فایل :  
کد محصول : pn917
 
   
فهرست مطالب و سرتیتر پاراگراف های متن فایل

مقايسه تطبيقي حقوق خانواده در اسلام

فهرست مطالب

مناجات نامه
فصل اول : طرح تحقيق
مقدمه :
بيان مسئله :
اهميت و ضرورت مسئله :
اهداف كلي تحقيق :

اهداف ويژه :
قوق طرفين .
نوع تحقيق :
جامعه آماري :
گروه نمونه :
شيوه نمونه گيري :
ابزار جمع آوري اطلاعات :
آزمونهاي آماري :

فصل دوم چهار چوب نظري
الف :خانواده در اسلام
مقدمه :
1) تعريف جامعه شناختي خانواده :
2) زناشويي :
3) اركان خانواده :
الف – مرد
تامين و اداره اقتصادي خانواده :
امنيت خانواده :
1) اداره اجتماع :
ب : زن
زن در اجتماع :
ج ) فرزند :
4)كاركرد هاي خانواده :
1) حفظ نسل
2) انتقال تجربه :
3) پرورش روحي و فكري فرزندان :
4) انتقال فرهنگ و زبان : 
5) ايجاد آموزش
6) هدايت غريزه و نياز جنسي :
7) سهم خانواده در اقتدار ملي و بنيه اقتصادي:

ب: حقوق خانواده
فصل اول : حقوق مشترك
مقدمه :
فوايد رعايت حقوق :
حقوق مشترك :
1) سكونت مشترك :
2) مضاجعت و تمكين :
3 ـ سترو لباس يكديگر :
4 ـ معاشرت نيكو :
5ـ وحدت و انس :
6 ـ تكميل و تكامل :
ضمانت اجراي حقوق :

   فصل دوم :              (( حقوق  شوهر ))
دامنه حقوق  شوهر :
1ـ تمكين زوجه :
2ـ اطاعت و فرمانبرداري :
 3ـ حفظ عفت خود :
4ـ حفظ عفت شوهر :
5ـ مديريت كانون :
6ـ اخلاق خوش :
7ـ تحمل شوهر :
8ـ پنهان نداشتن ها

فصل سوم :حقوق اختصاصي زن
مقدمه :
الف .نفقه
وجوب نفقه:
ـ حد نفقه:
ب . برخورد خوش
1. احترام
2. مدارا
3.رعايت عدالت
به يكديگر معاضدت نمايد.
 تامين هزينه 
حدود نفقه
ملاحظات:
سقوط نفقه 
نفقه در عده وفات 
حق انتخاب مسكن
خوف ضرر براي زوجه 
منع زوجه از اشتغال 
حق تصرف زوجه در دارائي خود
نفقه زوجه در حقوق  انگليس :
الف ـ نفقه مستمر ( ثابت و دائم )
ب ـ وديعه نفقه
ج ـ نفقه جريان دادرسي (نفقه موقت)
نفقه يك جا و كلي :
 نفقه زوجه در حقوق هند:
I  حقوق زن در آلمان :
II زن وخانواده :
حقوق زن در سنگال :
I قانون خانواده :

فصل سوم روش اجراي تحقيق
مقدمه:
روش تحقيق :
نوع تحقيق :
گروه نمونه :
شيوه نمونه گيري :
روش  جمع آوري اطلاعات :
روش آماري :
محدوديتهاي تحقيق:

فصل چهارم تجزیه تحلیل
توصيف متغير اول : نظر پاسخگويان درباره تامين هزينه زندگي .
جدول فراواني شماره 1 : توزيع پاسخگويان بر حسب نظر آنها در مورد تامين هزينه زندگي
توصيف جدول فراواني شماره 1 : بر اساس داده هاي بدست آمده از جدول فراواني شماره 1 مشخص شده است كه 62% از پاسخگويان گزينه مرد را برگزيده اند و 38% از پاسخگويان گزينه هردو را برگزيده اند .
جدول دو بعدي شماره 1-1 : بررسي رابطه مغير هاي جنسيت و نظر آنها در مورد تامين هزينه زندگي .
توصيف جدول دو بعدي شماره 1-1 :
جدول دو بعد شماره 2-1 : بررسي رابطه متغير هاي تحصيلات پاسخگويان و نظر آنها درمورد تامين هزينه زندگي
توصيف جدول دوبعدي شماره 2-1 :
توصيف جدول دو بعدي شماره 3-1:
جدول دو بعد شماره 4-1 : بررسي رابطه متغير هاي وضعيت شغلي پاسخگويان و نظر آنها در مورد تامين هزينه زندگي .
توصيف جدول دو بعدي شماره 4-1:
براساس داده هاي بدست آمده از جدول دوبعدي شماره 4-1 , مشخص شده است كه از 72 نفر پاسخگوي شاغل 65% گزينه مرد را برگزيده اند و 35 % گزينه هر دو را بر گزيده اند و از 28 نفر پاسخگوي بيكار 53% گزينه مرد را برگزيده اند و 47% گزينه هر دو را برگزيده اند .
توصيف متغير دوم : نظر پاسخگويان درباره انتخاب مسكن :
جدول فراواني شماره 2 : توزيع پاسخگويان بر حسب نظر آنها در مورد انتخاب مسكن
توصيف جدول فراواني شماره 2 :
جدول دو بعد شماره 1-2 : بررسي رابطه متغير هاي جنسيت و نظر آنها در مورد انتخاب مسكن
توصيف جدول دو بعدي شماره 1-2:
جدول دو بعدي شماره 2-2 : بررسي رابطه متغير هاي تحصيلات پاسخگويان و نظر آنها در خصوص انتخاب مسكن .
توصيف جدول دو بعدي شماره 2-2:
جدول دو بعدي شماره 3-2 : بررسي رابطه متغير هاي محل تولد پاسخگويان و نظر آنها در خصوص انتخاب مسكن .
توصيف جدول دو بعدي شماره 3-2:
جدول دو بعدي شماره 4-2 : بررسي رابطه متغير هاي وضعيت شغلي پاسخگويان و نظر آنهادر خصوص انتخاب مسكن .
توصيف جدول دو بعدي شماره 4-2:
توصيف متغير سوم : نظر پاسخگويان در مورد وظيفه تامين هزينه درمان زوجه توسط زوج در هنگام بيماري زوجه .
جدول فراواني شماره 3 : توزيع پاسخگويان بر حسب وظيفه تامين هزينه درمان زوجه توسط زوج .
توصيف جدول فراواني شماره 3: براساس داده هاي بدست آمده از جدول فراواني شماره 3 مشخص شده است كه از 100 نفر پاسخگو 72% گزينه بسيار زياد و 23% گزينه زياد و 5% گزينه متوسط را بر گزيده اند .
جدول دو بعدي شماره 1-3 : بررسي رابطه متغير هاي جنسيت پاسخگويان و نظر آنها در خصوص وظيفه تامين هزينه درمان زوجه توسط زوج .
توصيف جدول دو بعدي شماره 2-3:
جدول دو بعدي شماره3-3 : بررسي رابطه متغير هاي محل تولد پاسخگويان و نظر آنها در خصوص وظيفه تامين هزينه درمان زوجه توسط زوج .
توصيف  جدول دو بعدي  شماره 3_3:
توصيف  جدو ل دو بعدي شماره 4_3:
توصيف متغير چهارم :     نظر پاسخگويان در مورد گذشت در زندگي
جدول فراواني شماره 4 : توزيع پاسخگويان بر حسب نظر آنها در خصوص گذشت در زندگي .
توصيف جدول فراواني شماره4:
جدول دو بعدي شماره 1ـ4 بررسي رابطه متغير هاي  جنسيت پاسخگويان و نظر آنها در خصوص گذشت در زندگي
     توصيف جدول  دو بعدي شماره 2ـ4 :
توصيف متغير پنجم :نظر پاسخگويان در مورد عدم توانايي مرد در انجام وظايف و تحمل زوجه .
جدول فراواني شماره 5:توزيع پاسخگويان درباره عدم  توانايي مرد درانجام وظايف خود و تحمل  زوجه
جدول دو بعدي شماره 1ـ5  بررسي رابطه متغير هاي  جنسيت پاسخگويان و نظر آنها در خصوص عدم توانايي مرد در انجام وظايفش و تحمل زوجه
توصيف جدول دو بعدي شماره 1ـ5:
توصيف جدول دو بعدي شماره 2ـ5:
جدول دو بعدي شماره3ـ 5:بررسي رابطه متغير هاي  محل تولد پاسخگويان  و نظرانها  در خصوص  عدم تواناييهاي مرد در انجام وظايفش و ميزان تحمل زوجه
توصيف جداول دو بعدي شماره 3ـ5
توصيف جدول دو بعدي  شماره 4ـ5 :
توصيف جدول فراواني شماره 6:
داده هاي بدست آمده  از جدول  فراواني شماره6 مشخص شده است كه از  ميان100نفر  پاسخگو  حدود10% گزينه مرد را برگزيده اندو30%  گزينه زن  و 60% گزينه هردو را برگزيده اند.
جدول دو بعدي شماره 1ـ6 بررسي رابطه متغير هاي  جنسيت پاسخگويان و نظر آنها در خصوص تربيت فرزندان
توصيف جدو ل دو بعدي شماره 1ـ6:
بر اساس داده هاي بدست آمده از جدول دو بعدي 1ـ6 مشخص شده كه از ميان 50 نفر پاسخگوي  مرد 6% گزينه مرد و 26% گزينه زن و 68% گزينه هردو را برگزيده اند .
و از ميان 50 نفر پاسخگوي زن حدود 14% گزينه مرد و 34% گزينه زن و 52% گزينه هر دو را برگزيده اند.
جدول دو بعدي شماره 2ـ6:بررسي رابطه متغير هاي تحصيلات پاسخگويان  و نظرآنها در مورد وظيفه تربيت فرزندان
     توصيف جدول  دو بعدي شماره 2ـ6 :
جدول دوبعدي شماره3_6 بررسي رابطه  متغير هاي محل تولد پاسخگويان و نظرآنها در مورد وظيفه تربيت فرزندان
توصيف متغير هفتم : نظر پاسخگويان در مورد مديريت در خانه
جدول فراواني  شماره 7: توزيع  پاسخگويان بر حسب نظر آنها در خصوص مديريت درخانه
توصيف جدول فراواني شماره7:
      جدول دو بعدي شماره 1ـ7 بررسي رابطه متغير هاي  جنسيت پاسخگويان و نظر آنها در خصوص    
      مديريت در خانه
توصيف جدول  دو بعدي شماره 1ـ7:
جدول دو بعدي شماره 2ـ7:بررسي رابطه متغير هاي تحصيلات پاسخگويان  و نظرآنها در مورد مديريت در خانه
      توصيف جدول  دو بعدي شماره 2ـ7 :
جدول دوبعدي شماره3_7 :بررسي رابطه  متغير هاي محل تولد پاسخگويان و نظرآنها در مورد مديريت در خانه
جدول دوبعدي  شماره 4ـ7 :بررسي رابطه متغير هاي و ضعيت شغلي  پاسخگويان و نظر آنها در مورد مديريت در خانه
جدول فراواني شماره 8:توزيع پاسخگويان درباره ادامه شغل زن بعد از ازدواج
جدول دو بعدي شماره 1ـ8  بررسي رابطه متغير هاي  جنسيت پاسخگويان و نظر آنها در خصوص ادامه شغل زن بعد از ازدواج
توصيف جدول دو بعدي شماره 1ـ8:
جدول دو بعدي شماره 2ـ8 بررسي رابطه متغيرهاي سطح تحصيلات  پاسخگويان و نظرانها در خصوص ادامه شغل  زن بعد از ازدواج
توصيف جدول دو بعدي شماره 2ـ8:
جدول دو بعدي  شماره 4ـ8 بررسي رابطه  متغير هاي  شغل پاسخگويان  و نظر آنها  در خصوصادامه شغل زن بعد از ازد.واج
توصيف جدول دو بعدي  شماره 4ـ8 :
جدول فراواني شماره 9:توزيع پاسخگويان درباره در مضيقه بودن مرد ا زنظر اقتصادي و  ملزم بودن زن به ا دامه زندگي
جدول دو بعدي شماره 1ـ9  بررسي رابطه متغير هاي  جنسيت پاسخگويان و نظر آنها در خصوص در مضيقه بودن  مرد ا زنظر اقتصادي  و ملزم بودن زن به ادامه زندگي
توصيف جدول دو بعدي شماره 1ـ9:
جدول دو بعدي شماره 2ـ9 بررسي رابطه متغيرهاي سطح تحصيلات  پاسخگويان و نظرانها در خصوص در مضيقه بودن مرد از نظر اقتصادي و ملزم بودن زن به ادامه زندگي
توصيف جدول دو بعدي شماره 2ـ9:
جدول دو بعدي شماره3ـ9:بررسي رابطه متغير هاي  محل تولد پاسخگويان  و نظرانها  در خصوص در مضيقه بودن مرد از نظر اقتصادي و ملزم بودن زن به ادامه زندگي
توصيف جداول دو بعدي شماره 3ـ9 :
بر اساس داده ها  بدست آمده  از جدول  دو بعدي  شماره 3ـ9 مشخص شده است  كه از ميان 70 نفر پاسخگوي شهري در اين خصوص حدود 23% گزينه بسيار زياد و 36% گزينه زياد و 34% گزينه متوسط  و5% گزينه كم  2%گزينه بسيار كم را برگزيده اند .
و از ميان  30 نفر پاسخگوي  روستائي  حدود6% گزينه  بسيار زياد  و 34%  گزينه   زيادو 50%  گزينه  متوسط  و3%  گزينه  كم و7% گزينه بسيار كم  را برگزيده اند .
جدول دو بعدي  شماره 4ـ9 بررسي رابطه  متغير هاي  شغل پاسخگويان  و نظر آنها  در خصوص درذ مضيقه بودن مرد از نظر اقتصادي  وملزم بودن زن به ادامه زندگي
توصيف جدول دو بعدي  شماره 4ـ9 :
جدول فراواني شماره 10:توزيع پاسخگويان درباره خروج زن بدون اجازه مرد
توصيف جدول فراواني شماره10: براساس داده هاي بدست آمده از جدول فراواني  شماره10 مشخص شده است كه 6% گزينه بسيار زياد و 17% گزينه زياد و 22% گزينه متوسط و 27% گزينه كم و 28% گزينه بسيار كم را برگزيده اند.
جدول دو بعدي شماره 1ـ10  بررسي رابطه متغير هاي  جنسيت پاسخگويان و نظر آنها در خصوص خروج زن بدون اجازه مرد
توصيف جدول دو بعدي شماره 1ـ10:
جدول دو بعدي شماره 2ـ10 بررسي رابطه متغيرهاي سطح تحصيلات  پاسخگويان توصيف جدول دو بعدي شماره 2ـ10:
جدول دو بعدي شماره3ـ10:بررسي رابطه متغير هاي  محل تولد پاسخگويان  و نظرانها  در خصوص خروج زن بدون اجازه مرد
توصيف جداول دو بعدي شماره 3ـ10 :
جدول دو بعدي  شماره 4ـ10 بررسي رابطه  متغير هاي  شغل پاسخگويان  و نظر آنها  در خصوص خروج زن بدون اجازه مرد
توصيف جدول دو بعدي  شماره 4ـ10 :
توصيف متغير يازدهم:نظرپاسخگويان درباره  تصرف دارارئيها ي زن
جدول فراواني شماره 11: توزيع پاسخگويان  بر حسب نظر آنها در مورد  تصرف دارائيهاي زن
توصيف جدول فراواني شماره 11:
توصيف جدول دو بعدي شماره 1 ـ11:
جدول دو بعدي  شماره 2ـ 11 :بررسي رابطه متغيرهاي  تحصيلات  پاسخگويان  و نظر آنها در خصوص تصرف دارائيهاي زن.
توصيف جدول دو بعدي شماره 2 ـ11:
بر اساس داده هاي بدست آمده از جدول  دو بعدي  شماره 2ـ11 مشخص جدول دو بعدي شماره3ـ 11:بررسي رابطه متغير هاي  محل تولد پاسخگويان  و نظرانها  در خصوص  تصرف زن در دارائيهايشان
توصيف جداول دو بعدي شماره 3ـ11
جدول دو بعدي  شماره 4ـ11:بررسي رابطه  متغير هاي  شغل پاسخويان  و نظر آنها  در خصوص  تصرف زن در دارارئيهايش.
توصيف متغير دوازدهم : نظر پاسخگويان درباره پرداخت  نفقه از طرف مرد در صورتي  كه زن  بدون عذر  شرعي از وظايف  زوجيت امتناع كند.
جدول فراواني  شماره 12: توزيع پاسخگويان  بر حسب نظرآنها در خصوص  پرداخت نفقه بدون انجام  وظايف زوجيت .
توصيف جدول فراواني شماره 12:
جدول شماره 1ـ12 بررسي رابطه  متغيرهاي  جنسيت  پاسخگويان  و نظرآنها  در خصوص پرداخت  نفقه در صورتي  كه از وظايف زوجيت  بدون  عذر شرعي  ممانعت كند.
توصيف جدول  دو بعدي شماره  1ـ12 :
توصيف جدول دو بعدي شماره 2 ـ12:
جدو ل دو بعدي  شماره 3ـ12 : بررسي رابطه  متغير هاي  محل تولد پاسخگويان و نظر انها در خصوص  پرداخت  نفقه  زن از طرف مرد در صورتي  كه زن بدون  عذر شرعي  وظايفش را انجام ندهد .
توصيف جدول دو بعدي  شماره 3ـ12 :
براساس داده هاي دست آمده از جدول  3ـ12 مشخص شده  است كه از ميان
توصيف جدول دو بعدي  شماره 4ـ12:
توصيف متغير  سيزدهم : نظر پاسخگويان درباره  نا امني  اجتماعي  زن و اختيار مسكن و نفقه
جدول فراواني  شماره 13 :توزيع  پاسخگويان درباره ناامني  اجتماعي زن  و اختيار  مسكن و نفقه
 توصيف جدول فراواني شماره 13:
بر اساس داده هاي بدست آمده از جدول فراواني شماره 13 مشخص شده كه 42% گزينه بسيار زياد و 33% گزينه زياد و 21% گزينه متوسط و 4% گزينه كم رابرگزيده اند.
جدول دو بعدي شماره 1ـ13 : برسي رابطه متغيرهاي  جنسيت پاسخگويان  و نظر انها در خصوص  عدم ناامني  اجتماعي  زن در اختيار  مسكن و نفقه
توصيف جدول دو بعدي  شماره 1ـ13:
جدول دو بعدي شماره 2ـ13: بررسي رابطه  متغير هاي تحصيلات پاسخگويان و نظر انها در خصوص عدم ناامني اجتماعي زن و اختيار مسكن و نفقه .
توصيف جدول دو بعدي شماره 2 ـ13:
جدول دو بعدي شماره 3ـ13 :بررسي رابطه  متغير هاي محل تولد  پاسخگويان  و نظر انها  در خصوص عدم ناامني  اجتماعي  زن و اختيار  مسكن ونفقه .
توصيف جدول دو بعدي شماره 3ـ13 :
جدول دو بعدي  شماره 3ـ14: بررسي رابطه متغير هاي وضعيت شغلي پاسخگويان و نظرانها درخصوص عدم ناامني اجتماعي زن و اختيار مسكن ونفقه .
توصيف جدول دو بعدي شماره 3ـ14 :
بر اساس داده هاي بدست آمده از جدول  دو بعدي 3ـ14 مشخص شده است كه از ميان 72 نفر پاسخگوي  شاغل  حدود 41% گزينه بسيار زياد و 35% گزينه زياد  و 20% گزينه متوسط و 2% گزينه كم را برگزيده اند و از ميان  28 نفر پاسخگوي  بيكار 43% گزينه بسيار زياد و 28% گزينه  زياد و 21% گزينه متوسط و 7% گزينه كم را برگزيده اند .
توصيف متغير 14:نظر پاسخگويان درباره حق نفقه زن پس از فوت مرد.
جدول فراواني شماره 14: توزيع پاسخگويان بر حسب نظر انها در مورد نفقه زن پس از فوت مرد.
توصيف جدول فراواني شماره14: بر اساس داده هاي بدست آمده از جدول فراواني شماره 14 مشخص شده  است كه از ميان 100 نفر پاسخگو 62% از پاسخگويان گزينه بلي و 38% گزينه خير را برگزيده اند .
جدول  دو بعدي شماره 1ـ14 بررسي رابطه متغير هاي جنسيت پاسخگويان و نظر آنها در خصوص نفقه زن پس از فوت مرد.
جدول دو بعدي  شماره2ـ14 :بررسي رابطه متغير هاي تحصيلات  پاسخگويان و نظرانها در خصوص نفقه زن پس از فوت مرد.
جدول دوبعدي شماره 3ـ14 :بررسي  رابطه متغيرهاي محل تولد پاسخگويان و نظر انها  در خصوص نفقه زن پس از فوت مرد .
توصيف جدول دوبعدي شماره 4ـ14:

فصل پنجم
خلاصه
نتيجه گيري
پيشنهادات
منابع وماخذ
خلاصه تحقيق
نتيجه گيري
پيشنهادات :
منابع وماخذ :

 ضمائم
پرسشنامه
كدنامه