محتویات سبد
(خالی)


دسته بندي رشته هاقیمت :   ۲۹,۰۰۰ تومان
موجود در انبار :   موجود
تعداد صفحات : 230 صفحه
نوع فایل :  
کد محصول : pn929
 
   
فهرست مطالب و سرتیتر پاراگراف های متن فایل

نقش كانون هاي ديني خراسان در انقلاب مشروطيت

 فهرست مطالب

چكيده 1
مقدمه 2
1- فصل اول : روحانيت شيعه در بستر تاريخ  8
1-1-  بخش اول : شيعه و تلاش براي حيات استمرار  9
1-1-1- معاني و تاريخ اوليه شيعه 10
1-1-2- فرايند تحول فقه سياسي شيعه از عصر غيبت تا انقلاب مشروطه  12
1-1-2-1- الف ) دوره امامت (35-329 ه.ق)  12
1-1-2-2- ب) دوران رويكرد به سلطان عادل و عصر شكوفايي فقه خصوصي (329 – 905 ق)  13
1-1-2-3- ج) عصر سلطنت و ولايت ـ دوران مشروعيت دادن به سلطان عادل (907-1324 ق)  15
1-1-2-4-  د) دوران رويكرد به حكومت مردمي و عرفي (1324 ق – 1358 ش) 17
1-1-3-  تعريف لغوي حوزه  19
1-1-4- تعريف حوزه علميه  19
1-1-5- وجه تسميه 19
1-1-6- نحوه اداره مدارس علميه  20
1-1-7- امكانات مدارس علميه  23
1-1-8- طلبه و استاد  25
1-1-9- پايگاه آموزش در اسلام  26
1-1-10- آغاز آموزش اسلامي  28
1-1-11- جايگاه‌هاي رسمي آموزش  30
1-1-12- مساجد  31
1-1-13- مدارس اسلامي  34
1-1-14- جدا شدن مدرسه از مسجد  35
1-1-15-  بيت الحكمه  36
1-1-16- دارالعلم ها  38
1-1-17- مدارس قبل از نظاميه  41
1-1-18- نظاميه ها و شكل گيري نهائي نهاد آموزش اسلامي  42
1-1-19- حمله مغول و پيامدهاي فرهنگي  45
1-1-20- آزادي مباحثات مذهبي 48
1-1-21- صفويان و رونق حوزه هاي شيعي  50
1-1-22- زمينه هاي گرايش به تشيع  51
1-1-23- رسميت مذهب شيعه 53
1-1-24- دعوت علماي جبل عامل به ايران  54
1-1-25- افزايش مدارس  57
1-1-26- فترت حوزه هاي شيعه در ايران و رونق آن در عراق  59

1-2-  بخش دوم :  روحانيت شيعه در دوران قاجار  61
1-2-1- فقه چيست ؟  62
1-2-2- تاريخ اجتهاد در مذهب شيعه اماميه  63
1-2-3- اجتهاد و تقليد و برآمدن فقها  65
1-2-4- اجازه اجتهاد 66
1-2-5- اجازه روايت و اجتهاد  67
1-2-6- مباني نظري مرجعيت  69
1-2-7- غلبه مكتب اصولي بر اخباري و ظهور مجتهدان بزرگ  71
1-2-8- مناسبات علما و پادشاهان قاجار  75
1-2-9- تقسيم بندي روحانيان بر اساس مواضع ايشان در برابر حكومت قاجار  80

2- فصل دوم  : خراسان در جنبش مشروطيت  82
2-1- بخش اول  : نهضت مشروطيت و حوادث خراسان  83
2-1-1- گسترش مذهب تشيع در خراسان  84
2-1-2- اوضاع علمي مشهد  88
2-1-3- مدارس قديمي مشهد  93
2-1-4- امتیاز تنباکو آغاز جنبش مشروطیت و  قدرت گیری روحانیون و واكنش روحانيت خراسان  97
2-1-5- جنبش مشروطه و دامنه‌ي آن در خراسان 103
2-1-6- غائله کمبود نان  104
2-1-7- ديدگاه علما نسبت به نظام مشروطيت 112
2-1-8- مواضع و ديدگاههاي علماي خراسان در انقلاب مشروطيت  114
2-1-9- علماي همسو با انقلاب مشروطه خواه  114
2-1-9-1- آخوند خراساني  115
2-1-9-2-  شيخ مرتضي آشتياني  117
2-1-9-3-  شيخ احمد بهار  119
2-1-9-4-  حاج ميرزا حبيب خراساني  122
2-1-9-5-  محمد باقر رضوي  125
2-1-9-6-  حاج زين العابدين سبزواري  127
2-1-9-7- حاج فاضل  128
2-1-9-8-  محمد كفايي ((آقازاده خراساني))  13
2-1-9-9-  مجتهدي  133
2-1-9-10-  محمد هادي هادوي  134
2-1-10- علماي مخالف مشروطيت  136
2-1-10-1-  ملا علي اكبر بروجردي  138
2-1-10-2-  شيخ رجبعلي بجنوردي  138
2-1-10-3- حاج اسماعيل دهكي  140
2-1-10-4- ميرزا محمد ابراهيم رضوي  141
2-1-10-5- سيد علي سيستاني  144
2-1-10-6- شيخ علي اكبر نوقاني  145
2-1-11-  علماي بي طرف  147
2-1-11-1- اولياي بافقي  148
2-1-11-2- شيخ محمدرضا بروجردي  149
2-1-11-3- شيخ محمد تقي تربتي  150
2-1-11-4- شيخ محمد حسين خراساني  151
2-1-11-5- شيخ مهدي خراساني  152
2-1-11-6- سيد عباس شاهرودي  153
2-1-11-7- ملاهاشم خراساني  154
2-1-11-8- ميرزا عبدالرحمن مدرس  155

2-2- بخش دوم: مشروطه دوم و عكس العمل روحانيون خراسان ( از فتح تهران تا كودتاي 1299 ش )  157
2-2-1- ماجرای هیئت شوستر  158
2-2-2- سربازان روسی در خراسان  160
2-2-3- جنبش كلنل محمد تقي پسيان  173
2-2-4- كودتاي سوم اسفند و تاثيرات آن بر خراسان  177
2-2-5- كودتاي 1292 ش و علماي خراسان  179

3- فصل سوم: نتيجه گيري  182
فهرست پيوستها 185
تصاوير پيوستها 186
نمونه اجازه اجتهادها  204
منابع و مآخذ 209
مجلات و روزنامه ها  220
 
چكيده
روحانيت شيعه در عصر قاجاريه از نيرومندترين و متنفذترين اقشار جامعه محسوب مي شدند , و در عرصه‌هاي مختلف ديني , اجتماعي و سياسي , علما ضمن حل مسايل شرعي و ديني مردم در برابر جريانهاي انحرافي مانند بابيت , بهائيت , شيخيه و مانند آن ايستادگي كردند و در اكثر جنبشها و حركتهاي عدالتخواهانه , نقش هدايت گري , سازمان دهي و بسيج نيروها را بعهده داشتند و نهضت مشروطيت نيز از اين قاعده مستثني نبود.
بديهي است در اين پژوهش جهت گيري عمده , معطوف به نقش كانونهاي ديني خراسان در انقلاب مشروطيت ايران است. علماي مذهبي در رويارويي با مشروطيت , از خود واكنش هاي مختلفي نشان دادند.شناخت هر چه صحيح تر و نقد چگونگي و چرايي ديدگاهها و مواضع سياسي آنها از اهميت فراواني برخوردار است.
روحانيت خراسان همانند علماي ساير شهرهاي ايران در جنبش مشروطيت نقش هاي متفاوتي ايفا كردند.گروهي به مخالفت با نظام مشروطه پرداختند , تعدادي از آنان از مشروطه خواهان بودند و گروهي هم بي طرف ماندند.عده اي هم از روحانيون خراسان ابتدا از مشروطه خواهان حمايت نمودند اما پس از پيروزي جنبش مشروطه به مخالفت با اين جنبش پرداختند.
به نظر مي رسد در انقلاب مشروطيت علماي خراسان به اندازه ي علماي پايتخت مشاركت سياسي نداشتند.ظاهرا اين امر دلايلي چون : سنتي بودن و جو مذهبي مشهد , وجود موقوفات حرم مطهر امام رضا كه تعدادي از علما نمي‌خواستند از آن محروم شوند , تعدادي مخالف دخالت در سياست بودند و يا به دليل عدم آشنايي با نظام سياسي مشروطه , دخالت در مشروطيت را صلاح نمي دانستند.
در جريان فتنه يوسف خان هراتي و طالب الحق , تعدادي از روحانيون بزرگ مشهد از آنان حمايت كردند و مشروطه را كفر اعلام نمودند و روسها كه به بهانه ناامني خراسان و حفاظت اتباع خود نيروهاي زيادي به مشهد وارد كردند و به بهانه بيرون كردن يوسف خان و طالب الحق و متحصنين در حرم , گنبد امام رضا (ع) را بمباران كردند و تعداد زيادي از مردم بي گناه را به قتل رساندند و نفايس حرم را به غارت بردند.
به دنبال سرخوردگي و تضعيف روحانيون از انقلاب مشروطيت , نهضت مشروطه نيز , تضعيف شد كه در نهايت منجر به كودتاي 1299 ش. رضاخان و ظهور ديكتاتوري در صحنه ي سياست ايران شد.