محتویات سبد
(خالی)


دسته بندي رشته ها


قیمت :   ۱۰,۰۰۰ تومان
موجود در انبار :   موجود
تعداد صفحات : 102 صفحه
نوع فایل :  
 
   
فهرست مطالب و سرتیتر پاراگراف های متن فایل

پایان نامه آناليز آب در شبكه هاي توزيع آب شهري

فهرست مطالب

فصل اول 

 1-2هدف از انجام اين تحقيق 5
1-3مروري بر مطالب فصلهاي بعدي 6

 فصل دوم 8
مروري بر ادبيات فني 8
2-1مقدمه 8
2-2- آناليز آب به حساب نيامده در شبكه هاي توزيع آب شهري 8
2-3 آب به حساب نيامده در شبكه هاي توزيع آب شهري (U.F.W) 9
الف) تلفات فيزيكي 10
1-تلفات زمينه (Background Losses) 11
2-شكستگي ها (Bursts) 11
ب- تلفات غير فيزيكي 12
2-4 تاريخچه فعاليتهاي انجام شده جهت آناليز آب به حساب نيامده 13
2-5 روشهاي آناليز آب به حساب نيامده 15
2-6- حداقل جريان شبانه  (NFM) 19
2-6-2 مولفه هاي حداقل جريان شبانه 20
26-3 عوامل موثر بر حداقل جريان شبانه 21
2- شكستگي ها (Bursts) 21
3- مصارف شبانه 21
2-6-3-1 تغييرات حداقل جريان شبانه با ابعاد ايزوله 22
2-6-3-2 تاثير فركانس اندازه گيري حداقل جريان شبانه 22
2-6-3-3 تاثير تدوام اندازه گيري حداقل جريان شبانه 22
2-6-3-4 تاثير فشار بر حداقل جريان شبانه 23
2-7 استفاده از مفهوم BABE در آناليز آب به حاسب نيامده 23
2-8 فشار در شبكه هاي توزيع آب شهري 25
2-8-1 بررسي وضعيت كلي فشار در شبكه 25
2-8-1-1- خطوط همفشار 26
2-8-1-2 فشار متوسط شبانه منطقه اي (AZNP) 26
1-روش نقطه اندازه گيري شاخص (جايگزين) 27
2-روش منحني تراز وزني شده 27
3-روش مشتركين  28
2-8-2-2 رابطه تواني بين فشار (AZNP) و حداقل جريان شبانه (NFM) 30
2-8-2-3- رابطه فشار- شاخص نشت 32
2-8-2-4 رابطه فشار- نشت با استفاده از مفهوم (FAVAD) 33
2-9 خلاصه و نتيجه گيري 37
متدولوژي 38
آناليز آب به حساب نيامده 38
3-1 مقدمه 38
3-2 آناليز تلفات فيزيكي در شبكه هاي توزيع آب شهري 40
3-2-1 آناليز تلفات زمينه 41
3-2-1-1 چار چوب عملكرد در آناليز تلفات زمينه 41
-گام اول  41
گام دوم 41
گام سوم 42
گام چهارم: 42
3-2-1-2 اندازه گيري حداقل جريان شبانه 44
3-2-1-2-1 شناسايي و پيمايش محدوده ايزوله 44
3-2-1-2-2 اندازه گيري و تصحيح حداقل جريان شبانه 45
ب- تصحيح ميزان جريان 46
1-فاكتور تصحيح فشار (PCF) 46
1- فاكتور تصحيح تداوم اندازه گيري (SDCF) 49
3-2-1- 3-برآورد آب تحويل شده شبانه 50
3-2-1-3-1 انحراف معيار استاندارد آب تحويل شده شبانه 51
3-2-1-4 ارزيابي و محاسبه تلفات زمينه شبانه و روزانه ايزوله 53
3-2-1-4-1 گام اول: تخمين اوليه تلفات زمينه روزانه 53
3-2-1-4-2گام دوم: فاكتور ساعت- روز و محاسبه تلفات زمينه شبانه اوليه 57
الف- استفاده از رابطه جذر فشار 58
ج- استفاده از ضريب توصيه شده در Report 26 59
3-2-1-4-3- گام سوم: محاسبه حجم اضافي (Excess Volume) (EV) 60
3-2-1-4-4گام چهارم: مكان يابي و ارزيابي شكستگيهاي گزارش نشده (URB) 61
1-تعيين نقاط و مسيرهاي فشار سنجي با استفاده از شبيه سازي هيدروليكي 62
4-افزايش حساسيت گره هاي فشار سنجي نسبت به وقوع شكستگي 64
5- تعيين محل دقيق وقوع شكستگي با استفاده از دستگاههاي نشت ياب 65
3-2-1-4-5گام پنجم: تعيين مقدار دقيق تلفات زمينه شبانه 66
3-2-1-4-6 گام ششم: اصلاح فاكتور تصحيح فشار و فاكتور ساعت – روز 68
5-تعيين فاكتور تصحيح فشار و فاكتور ساعت- روز 70
3-2-1-4-7 گام هفتم: محاسبه تلفات زمينه روزانه اصلاح شده 70
3-2-1-5 جدول محاسباتي (Spreadsheet) آناليز تلفات زمينه 72
3-2-2 ارزيابي تلفات ناشي از شكستگي ها 79
1-دبي شكستگي (Burst Flow Rate) 79
2-تداوم شكستگي (Duration) 80
3-فركانس شكستگي  (Frequency) 81
3-2-2-1 محاسبه كل تلفات سالانه ناشي از شكستگيهاي در ايزوله 82
3-2-2 حجم كل تلفات فيزيكي در ايزوله 82
3-3 آناليز تلفات غير فيزيكي در شبكه هاي توزيع آب شهري 83
3-3-1 تلفات غير فيزيكي ناشي از خطاي بهره برداري (Eo) 84
3-3-2- تلفات غير فيزيكي ناشي از خطاي مديريتي (EM) 85
3-3-3 تلفات غير فيزيكي ناشي از خطاي انساني (EP) 86
3-3-4 تلفات غير فيزيكي ناشي از خطاي ابزار اندازه گيري (EE) 87
3-3-4-1 منحني دقت كنتور 87
3-3-4-2 خطا در اندازه گيري دبي استارت (شروع به حركت كنتور) 89
3-3-4-3 تلفات غير فيزيكي ناشي از خطا در اندازه گيري از دبي حداقل تا دبي حداكثر 90
3-3-4-4 تلفات غير فيزيكي ناشي از خرابي كنتورها 93
3-3-4-5 حجم كل تلفات غير فيزيكي از خطاي ابزار اندازه گيري 94
3-3-5تلفات غير فيزيكي ناشي از انشعابات غير مجاز (Eu) 94
3-3-6 تلفات غير فيزيكي ناشي از اشتراك غير مجاز (Eu') 94
3-3-7 تلفات غير فيزيكي ناشي از مصارف مجاز اندازه گيري نشده (Ea) 94
3-3-8 حجم كل تلفات غير فيزيكي سالانه 95
3-4 تعيين درصد سالانه تلفات فيزيكي و تلفات غير فيزيكي و مولفه هاي آنها 95
3-5 خلاصه و نتيجه گيري 96