محتویات سبد
(خالی)


دسته بندي رشته ها


قیمت :   ۳۰,۰۰۰ تومان
موجود در انبار :   موجود
تعداد صفحات : 351 صفحه
نوع فایل :  
 
   
فهرست مطالب و سرتیتر پاراگراف های متن فایل

موسيقي شعر در غزليّات سنايي

فهرست مطالب

فصل اوّ ل : کلّيّات تحقيق1
مقدّمه . 2
برخی مشکلات تقطيع4
علائم اختصاری5
نکات طرح پيشنهادی ..6
فصل دوم : معرّفی سنايی و آثار او. 10
نام و نسب حکيم. 10
زمان و محلّ ولادت.10
آغاز شاعري حكيم 10
دوره هاي زندگي سنايي. 11
افسانه اي درباره ي علّت تحوّل سنايي . 11
مسافرت هاي سنايي.. 12
مذهب سنايي .. 12
ارادت حكيم به شيخ يوسف همداني . 12
وفات سنايي .. 13
آثار سنايي ... 13
مضامين در اشعار سنايي .. 15
خلّاقيّت در اشعار سنايي .16
مقام سنايي..17
زبان سنايي .17
غزل با جلوه هاي عرفاني .18
سنايي در غزل زهديّه و قلندريّه .18
پژوهش هاي انجام شده در مورد سنايي و آثارش19
فصل سوم : معرّفی غزل ... 22
غزل در لغت ... 22
غزل در اصطلاح  22
غزل نام قالب يا مفهوم آن ... 23
حوزه ي غزل . 23
مضامين غزل  .. 23
زبان غزل . 24
منشأ غزل. 24
غزل در تاريخ ادبيّات ... 25
اقسام اصلي غزليّات فارسي .... 25
دوره هاي مختلف غزل .  .. 25
سير غزل . 26
فصل چهارم : موسيقی شعر .. 31
شعر ، رستاخيز كلمات .. 31
موسيقي . 32
پيوند شعر و موسيقي ... 33
انواع موسيقي شعر .. 33
عروض  .. 33
بيت  .. 34
مصراع . 34
واج . .. 34
هجا . .. 35
اركان. .. 35
سالم و مزاحف . 36
مثمّن و مسدّس و مربّع .. 36
عروض و ضرب ( عجز ) ، صدر و ابتدا.... 37
تقطيع  .. 37
مراحل تعيين وزن يک شعر فارسي ... 38
بحر . 39
شش دايره ي مشهور بحر هاي عروضي .40
ذوبحرين. 41
وزن .. 41
تأثيرات وزن . 43
عوامل مؤثّر بر چگونگي حالت وزن . 44
عوامل تغيير دهنده کيفيت موسيقي در اوزان .45
اوزان و مفاهيم .. 46
اوزان نا مطبوع.. 48
اوزن شفّاف و اوزان کدر 49
اوزان خيزابي و اوزان جويباري . 49
اوزان دوري . 49
قافيه..50
نقش هاي قافيه ..51
حروف قافيه  .51
حركات قافيه .52
عيوب قافيه  .52
اصناف و انواع قافيه  .. 53
حدود قافيه.  ... 53
انواع قافيه ها از نظر جايگاه  ... 54
انواع قافيه هاي هنري .... 54
قافيه هاي مردّف ... 55
رديف .  ... 55
علّت توجّه ايرانيان به رديف .... 56
عوامل مهم در پيدايش رديف در شعر فارسي .  .. 56
سود هاي رديف .... 57
زيان هاي رديف .... 57
رديف بدون قافيه .... 57
حاجب .... 58
فصل پنجم : موسيقی شعر در غزليّات سنايی .. 60
1- رمل.... 60
1-1- رمل مثمّن محذوف ..60
1- 2- رمل مثمّن مقصور ..90
1-3- رمل مثمّن مقصور عروض محذوف ضرب .111
1-4- رمل مثمّن مخبون محذوف ..  .111
1- 5 - رمل مثمّن مخبون محذوف سالم صدر و ابتدا ...112
1- 6 - رمل مثمّن مخبون مقصور ..115
1- 7 - رمل مثمّن مخبون مقصورعروض اصلم مسبّغ ضرب ...116
1- 8 - رمل مثمّن مخبون اصلم ..117
1-9 - رمل مسدّس محذوف ...118
1- 10 - رمل مسدّس مقصور ....127
1- 11 - رمل مسدّس مخبون محذوف ...133
1- 12 - رمل مسدّس مخبون اصلم مسبّغ عروض مقصور ضرب.134
2- هزج ..135
2-1 -هزج مثمّن سالم...  .135
2- 2- هزج مثمّن مسبّغ ..146
2- 3- هزج مثمّن اخرب..147
2- 4- هزج مثمّن مكفوف مقصور.  152
2- 5 - هزج مثمّن اخرب محذوف.  .153
2- 6- هزج مثمّن اخرب مقصور . 154
2- 7- هزج مثمّن اخرب مكفوف محذوف .. 154
2- 8 - هزج مثمّن اخرب مكفوف مقصور .  166
2- 9 - هزج مسدّس محذوف .... 173
2- 10- هزج مسدّس مقصور  .. 178
2- 11- هزج مسدّس اخرب مقبوض صحيح عروض و ضرب ... 180
2- 12 - هزج مسدّس اخرب مقبوض محذوف ... 182
2- 13 - هزج مسدّس اخرب مقبوض مقصور ..193
3- خفيف  ..05 2
3- 1- خفيف مسدّس مخبون...05 2
3- 2- خفيف مسدّس مخبون محذوف05 2
3-3- خفيف مسدّس مخبون مقصور .09 2
3- 4 - خفيف مسدّس مخبون اصلم .11 2
3- 5- خفيف مسدّس مخبون اصلم مسبّغ.  .216
4- مضارع . .. 223
4- 1- مضارع مثمّن اخرب . 223
4-2- مضارع مثمّن اخرب مكفوف محذوف ..227
4- 3- مضارع مثمّن اخرب مكفوف مقصور .  ..230
5- منسرح .. 235
5- 1- منسرح مثمّن مطوي مكشوف...  235
5- 2- منسرح مثمّن مطوي مجدوع ..  238
5- 3- منسرح مثمّن مطوي موقوف ..  .. 238
5- 4- منسرح مثمّن مطوي منحور ..  .. 241
6- رجز..  ..242
6- 1- رجز مثمّن سالم .  ... 242
6- 2- رجز مثمّن مذال  .. 244
6- 3- رجز مثمّن سالم عروض مذال ضرب  .. 248
6- 4- رجز مثمّن مطوي احذّ مقصور .  .. 248
7- مجتث ..  ... 250
7-1 - مجتث مثمّن مخبون . 250
7-2 - مجتث مثمّن مخبون اصلم .  ... 250
7-3- مجتث مثمّن مخبون محذوف.  ... 251
7- 4- مجتث مثمّن مخبون مقصور.  .252
7- 5- مجتث مثمّن مخبون اصلم مسبّغ ... 253
8- سريع ..  ... 255
8- 1 - سريع مسدّس مطوي مكشوف  ... 255
8- 2- سريع مسدّس مطوي موقوف  ... 256
9- متقارب ..  ... 259
9-1 متقارب مثمّن سالم  ..259
9- 2 - متقارب مثمّن محذوف   260
فصل ششم : نتيجه گيری .  262
جدول بحر ها و اوزان کاربردی در غزليّات   264
نمودارستونی بحرها .  269
نمودار دايره ای درصد بحرها.   270
نمودار ستونی انواع رديف ها .271
نمودار دايره ای درصد غزل های مردّف و بدون رديف ..  273
نمودار ستونی حدود قافيه ها   274
نمودار دايره ای درصد حدود قافيه ها .   275
نمودار ستونی زحافات   276
نمودار دايره ای درصد زحافات .   277
نمودار دايره ای درصد قافيه های مقيّد و مطلق ... 278
نمودار دايره ای درصد اوزان سالم و ناسالم .  .... 279
نمودار ستونی موسيقی درونی ... 280
نمودار ستونی موسيقی معنوی ... 281
منابع و مآخذ ..  282
چکيده ی انگليسی .  287