محتویات سبد
(خالی)


دسته بندي رشته ها


قیمت :   ۱۵,۰۰۰ تومان
موجود در انبار :   موجود
تعداد صفحات : 100 صفحه + 38 اسلاید
نوع فایل :  
توضیحات اضافه : دارای فرمول وبرنامه های مربوط
 
   
فهرست مطالب و سرتیتر پاراگراف های متن فایل

پایان نامه ریاضی - به دست آوردن جواب های مثبت برای معادلات براتو با استفاده از روش تجزیه آدومیان

فهرست مطالب

پیشگفتار 1
فصل اول: کلیات 2
1-1  مقدمه 3
1-2  معادله انتگرال 3
1-3  تقسیم بندی معادلات انتگرال 4
      1-3-1 معادلات انتگرال خطی فردهلم 5
      1-3-2 معادلات انتگرال خطی ولترا 6
      1-3-3 معادلات انتگرال- دیفرانسیل 8
      1-3-4 معادلات انتگرال منفرد 9
      1-3-5 معادلات انتگرال فردهلم-ولترا 10

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق 11
2- 1  مقدمه 12
2-2  بررسی روش تجزیه آدومیان متعارفی و بهبود یافته برای حل معادلات انتگرال خطی  12
       2-2-1 حل معادلات انتگرال فردهلم نوع دوم خطی به روش تجزیه آدومیان 12
       2-2-2 حل معادلات انتگرال ولترای نوع دوم خطی به روش تجزیه آدومیان 15
       2-2-3 حل معادلات انتگرال ولترای نوع اول خطی به روش تجزیه آدومیان 20
2-3  روش تجزیه آدومیان برای حل معادلات انتگرال- دیفرانسیل خطی 21
       2-3-1 روش تجزیه آدومیان برای حل معادلات انتگرال- دیفرانسیل فردهلم خطی  21
       2-3-2 روش تجزیه آدومیان برای حل معادلات انتگرال- دیفرانسیل ولترای خطی 25
2-4 بررسی روش تجزیه آدومیان متعارفی و بهبود یافته برای حل معادلات انتگرال غیر خطی  27
       2-4-1 حل معادلات انتگرال فردهلم غیر خطی به روش تجزیه آدومیان 27
       2-4-2 حل معادلات انتگرال ولترای غیر خطی به روش تجزیه آدومیان 32
2-5 روش آشفتگی هموتوپی 34
       2-5-1 روش آشفتگی هموتوپی و حل چند مثال کاربردی از آن 34

فصل سوم: روش تحقیق 42
3-1  مقدمه 43
3-2  انواع معادلات براتو 43
3- 3 حل معادلات براتو به روش تجزیه آدومیان 44
3-4  حل معادلات براتو به روش آشفتگی هموتوپی

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها 58
4-1 مقدمه 59
4-2  روش آشفتگی هموتوپی برای معادله فیشر  59
4-3  روش آشفتگی هموتوپی برای معادله دیفرانسیل جزیی کاواهارا 63
4-4  روش آشفتگی هموتوپی برای معادلات انتگرال- دیفرانسیل مراتب بالاتر 66

فصل پنجم: بحث ونتیجه گیری 73
نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات 74
منابع
پیوست ها 75

چکیده
در این پایان نامه ضمن آشنایی با معادلات انتگرال خطی و غیر خطی روش هایی را برای حل معادلات مذکور که معروف به روش تجزیه آدومیان و آشفتگی هموتوپی می باشند ارائه داده ایم.
همچنین تلاش گردیده ضمن مقایسه این دو روش به ویژه برای معادلات براتو در محیط نرم افزاری مطلب به مزیت ها و معایب به کار گیری آنها در حل معادلات انتگرال اعم از خطی و غیر خطی آشنا شویم.