محتویات سبد
(خالی)


دسته بندي رشته ها


قیمت :   ۷,۰۰۰ تومان
موجود در انبار :   موجود
تعداد صفحات : 86 صفحه
نوع فایل :  
 
   
فهرست مطالب و سرتیتر پاراگراف های متن فایل

كار تحقيقي - خيار شرط

فهرست مطالب

فصل اول : مفهوم اوصاف خيار شرط
مقدمه
مبحث اول  : تعريف لغوي و اصطلاحي خيار شرط
مبحث دوم : تحليل حقوقي خيار شرط
گفتار اول : نسبت ميان عقد و شرط
گفتار دوم : واقعيت خيار چيست ؟
گفتار سوم : هدف از اجراي ان كدام است ؟
مبحث سوم : دلايل شيعه براي اثبات خيار شرط
مبحث چهارم : دلايل حقوقي براي اثبات خيار شرط
مبحث پنجم : خيار شرط در ايقاع و عقد لازم و جايز
گفتار اول : امكان وجود خيار شرط در ايقاعات
گفتار دوم : امكان وجود خيار شرط در عقد جايز
گفتار سوم : امكان وجود خيار شرط در عقد لازم
مبحث ششم : تفاوت شرط خيار و شرط انفساخ
مبحث هفتم : تفاوت شرط خيار با خيار تخلف از شرط
مبحث هشتم : فسخ و اجازه
گفتار اول : اجازه
گفتار دوم : فسخ

فصل دوم : انتقال و اسقاط در خيار و اوصاف بيع شرط
مبحث اول : انتقال خيار شرط
گفتار اول : واگذاري خيار شرط ( ارادي)
الف – چرا حق خيار ارزش معاوضي دارد ؟
ب – آيا حق خيار قابل واگذاري به غير است ؟
گفتار دوم : به ارث رسيدن خيار شرط
الف – كدامين خيار شرط به ارث مي رسد
ب – موانع ارث كدامند ؟
1- موانع ارث
2-حجب
مبحث دوم : عوامل باعث اسقاط در خيار شرط
گفتار اول : فوت صاحب خيار
گفتار دوم : تلف مورد معامله
گفتار سوم : جنون صاحب خيار
گفتار چهارم : بلوغ صغير
گفتار پنجم  تزايه
مبحث سوم : بيع شرط يا معامله با حق استرداد
گفتار اول : مدارك و عناصر خيار بيع شرط
الف – عناصر خيار بيع شرط
ب – مدارك خيار بيع شرط
گفتار دوم : مسقطات خيار بيع شرط
مبحث چهارم : نمونه راي ديوان عالي كشور در رابهط با مواد 399 و 400 و 401 قانون مدني
گفتار اول : نظريه هاي فقهي و حقوقي براي ماده 399
الف – نظريه هاي فقهي و حقوقي براي ماده 400
ب – نظريه هاي فقهي و حقوقي براي ماده 401
گفتار دوم : نمونه رايي در مورد تصريح در سند معامله به اينكه اگر فروشنده از انجام معامله منصرف شود بايستي علاوه بر رد مبلغ بيعانه معادل بيعانه بر خريدار بپردازد براي تحكيم معامله و دلالت بر حق فسخ فروشنده ندارد .
گفتار سوم : نمونه رايي در مورد حق فسخ قرار داد براي غير متخلف در مدت قرار داد متصور است نه بعد از نقضاء مدت قرار داد و فرضا انفساخ آن.
فهرست منابع
1- ترمينولوژي حقوق – دكتر محمد جعفر جعفري لنگرودي – بنياد راستاد خرداد 1363 – ص 102
2- تلخيص خيارات – مسملم قلي پور گيلاني – نشر اخلاق – چاپ بهار 1382 – ص 90
3- حقوق اموال دكتر محجمد جعفر جعفري لنگرودي – كتابخانه گنج دانش چاپ اول 1368- ص 180
4- حقوق خانواده – سيد مصطفي محقق داماد نشر علوم اسلامي چاپ اول 1365- ص 150
5- حقوق خانواده دكتر محمد جعفر جعفري لنگرودي – كتابخانه گنج دانش چاپ اول 1368 ص 200
6- حقوق خانواده نكاخ و انحلال ان جلد 1 دكتر سيد حسين صفايي واسد ا.. امامي نشر ميازن چاپ هشتم بهار 1384 – ص 168
7- حقوق مدني جلد 1 و 2 و 4 – دكتر حسن امامي – كتابفروشي اسلامي – 1362 – ص 60
8- حقوق مدني دكتر ناصر كاتوزيان جلد (5) قواعد عمومي قرار دادها – ناشر شركت سهامي انتشار با همكاري بهمن برنا چاپ چهارم – سال 1383- ص 92
9- حقوق مدني عقود معين (1) – دكتر ناصر كاتوزيان – دانشگاه تهران 1353 – ص 87
10- حقوق مدني 6 ( عقود معين ) جلد 1 – دكتر پروني نوين ، دكتر عباس خواجه پيري – گنج دانش – چاپ دوم 1382 – ص 56
11- حقوق مدني 6 و 7 – حجت الاسلام والمسلمين دكتر حبيب ا... طاهري – اخلاق – 1382 – ص43
12- خيار شرط – مقاله ي محمد اعتضاد بروجردي – مجله قانون وكلا سال اول شماره ي 7 – ص 32
13- فلسفه ي عمومي حقوق بر پايه ي اصالت عمل به تئوري موازنه – دكتر محمد جعفر جعفري لنگرودي – كتابخانه گنج دانش – سال 1379 – ص 70
14- قانون مدني در ايينه ي اراء ديوانعال يكشور – يدا... بازيگر – انتشارات فردوس 1379 – ص 55