محتویات سبد
(خالی)


دسته بندي رشته ها


قیمت :   ۹,۰۰۰ تومان
موجود در انبار :   موجود
تعداد صفحات : 128 صفحه
نوع فایل :  
 
   
فهرست مطالب و سرتیتر پاراگراف های متن فایل

قواعد حاكم بر مزایده و حراج در حقوق ايران

فهرست مطالب

مقدمه 1
بيان مسئله: 3
فرضيه‌ها: 3
بخش اول: تعاريف و اصطلاحات حراج 4
فصل اول: بررسي تعاريف ارائه شده پيرامون حراج 5
مبحث اول: حراج در قانون شهرداري 6
گفتار اول: آيين‌نامه معاملات شهرداري تهران مصوب 17/9/1344 مجلس شوراي ملي 6
گفتار دوم: آيين نامه مالي شهرداري ها مصوب 12/4/1346 مصوب مجلس شوراي ملي و مجلس سنا. 7
گفتار سوم: آيين‌نامه طرز وصول عوارض شهرداري و جرايم مستنكفين از پرداخت نامبرده مصوب 13/7/1317 مصوب مجلس شوراي ملي 8
گفتار چهارم: آيين‌نامه معاملات شهرداري پايتخت مصوب 25/1/1355 مجلس شوراي ملي و مجلس سنا 11
مبحث دوم: حراج در قانون ثبت اسناد و املاك كشور 13
گفتار اول: حراج در قانون ثبت اسناد مصوب 26/12/1310 13
گفتار دوم: حراج در قانون اصلاحي ثبت اسناد املاك مصوب 1358 14
گفتار سوم: قانون الحاقي به قانون ثبت مصوب 3/11/1355 15
گفتار چهارم: آيين‌نامه ترتيب اتخاذ ارزياب و نحوه ارزيابي موضوع قانون الحاق يك تبصره به ماده 34 قانون ثبت 16
مبحث سوم: حراج در آيين‌نامه اجراء مفاد اسناد رسمي لازم‌الاجرا و طرز رسيدگي به شكايت از عمليات اجرايي مصوب 6/4/1355 وزير دادگستري 16
گفتار اول: درخواست اجراء مفاد اسناسنامه رسمي 16
گفتار دوم: شرايط اجراي حراج مطابق فصل نهم از ماده 140 آيين‌نامه 19
گفتار سوم: موارد توقيف عمليات حراج 21
گفتار چهارم: موارد بي‌اعتباري فروش در حراج 22
مبحث چهارم: حراج در مقررات نظام صنفي 24
گفتار اول: آيين‌نامه اجراي موضوع ماده 51 قانون نظام صنفي. 25
گفتار دوم: آيين‌نامه اجرايي ماده 84 قانون نظام صنفي 27
مبحث پنجم: حراج در قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل‌ها و مراتع كشور 29
مبحث ششم: حراج در آيين‌نامه معاملات دولتي 31
گفتار اول: آيين‌نامه معاملات دولتي مصوب 10/2/1334 مجلس شوراي ملي 31
گفتار دوم: آيين‌نامه معاملات دولتي مصوب 27/12/1349 مجلس شوراي ملي 31
مبحث هفتم: حراج در قانون تجارت 34
گفتار اول: تصدي به عمليات حراجي چيست؟ 34
گفتار دوم: بررسي نظريات 36
مبحث هشتم: حراج در مقررات امور گمركي 37
گفتار اول: حراج در قانون تعرفه گمركي مصوب 6/4/1334 37
گفتار دوم: حراج در قانون امور گمركي مصوب 3/3/1350 39
گفتار سوم: نحوه حراج در آيين‌نامه اجرايي قانون امورگمركي 40
گفتار  چهارم: نحوه اقدام خصوص كالاي متروكه در فرودگاه 43
مبحث نهم: حراج در قانون جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي 44
مبحث دهم: حراج در قانون محاسبات عمومي 45
مبحث يازدهم: حراج در قانون تجارت الكترونيكي مصوب 17/10/82 مجلس شوراي اسلامي 46
گفتار اول: شرايط فروشنده كالا و ارائه دهنده خدمات در قانون تجارت الكترونيك 47
گفتار دوم: شرايط تامين كننده جهت انجام معامله و خدمات در قانون تجارت الكترونيك 47
مبحث دوازدهم: حراج در قانون اداره تصفيه و امور ورشكستگي 48

بخش دوم: مزايده 49
فصل اول: معناي لغوي و اصطلاحي 49
فصل دوم: سابقه تقنيني در خصوص مزايده معاملات دولتي و مفهوم آن 50
فصل سوم: تشريفات مزايده در قراردادههاي دولتي 52
فصل چهارم: مزايده در اجراي احكام مدني 54
گفتار اول: اجرا حكمي كه محكوم به آن پرداخت وجه از ناحيه محكوم عليه است. 54
گفتار دوم: اصلاح آيين‌نامه قانون تشكيل دادگاه عمومي و انقلاب مصوب 19/6/87 و نحوه اجرا 55
گفتار سوم: اصول مقدماتي حاكم بر اقدامات مدير دفتر و دادورز و مامورين اجرا جهت اجراي اجرائيه 56
گفتار چهارم: نوع معامله در اجراي احكام مدني 58
مبحث دوم: نحوه مزايده اموال منقول 58
گفتار اول: محل مزايده 58
گفتار دوم: زمان مزايده 59
گفتار سوم: آگهي مزايده 60
گفتار چهارم:‌ دعوت از طرفين براي مزايده 62
‌گفتار پنجم: جلسه مزايده 64
گفتار ششم:‌ توافق محكوم عليه و محكوم له در جلسه مزايده 68
گفتار هفتم: موارد رد مامورين اجرا براي مزايده 69
گفتار هشتم: مبلغ پايه در مزايده 70
گفتار نهم: ضمانت اجراي عدم اقدام ضابطين از دستور دادورز  در مزايده 71
گفتار دهم: نحوه پرداخت وجه معامله در مزايده 72
بند چهارم) ضمانت اجراي عدم پرداخت ثمن مطابق شرايط 73
گفتار يازدهم: فروش قسمتي از مال توقيف شده در جلسه مزايده 73
گفتار دوازدهم: تحويل و تسليم مال فروخته شده به برنده مزايده 74
گفتار سيزدهم: اتمام عمليات مزايده در اموال منقول 75
گفتار چهاردهم: موارد به اعتباري مزايده 75
مبحث دوم: مزايده اموال غيرمنقول 76
گفتار اول: مندرجات آگهي فروش اموال غيرمنقول 76
گفتار دوم:‌ اتمام عمليات مزايده در اموال غيرمنقول 77

بخش سوم: بورس و تمايز آن با حراج 79
فصل اول: مبناي لغوي و اصطلاحي بورس 79
فصل دوم: اركان بورس 80
فصل سوم: نحوه سرمايه‌گذاري در بورس 81
گفتار اول: خريد 81
گفتار دوم: فروش 81
گفتار سوم: اعلاميه خريد و فروش 81
فصل چهارم: خصوصيات معاملات بورسي 82

بخش چهارم: بررسي سابقه فقهي حراج 84
بخش پنجم: ماهيت حقوقي حراج 88
فصل اول: بررسي تعاريف و ارائه تعريفي از حراج 88
فصل دوم: اقسام حراج 89
گفتار اول: حراج به جهت پايان فصل مصرف 89
گفتار دوم: حراج به جهت توسعه اوليه فروش كالا 90
گفتار سوم: حراج به جهت تغيير شغل 90
گفتار چهارم: حراج به جهت تعطيل واحد صنفي 90
گفتار پنجم: حراج فصلي و حراج غيرفصلي 90
گفتار ششم: حراج جمعي 91
فصل سوم: مشخصات حراج 91
گفتار اول: حراج دولتي 91
بند اول: حراج در مقام فروش كالا 92
بند دوم: حراج در مقام اخذ حقوق دولتي 92
گفتار دوم: حراج خصوصي 92
بند اول: حراج اشخاص حقيقي 93
بند دوم: حراج اشخاص حقوقي 93
فصل چهارم: شرايط انعقاد و اعتبار حراج 93
گفتار اول: اصل آزادي قراردادها 93
گفتار دوم:  قصد و رضاي طرفين 94
گفتار سوم: اهليت طرفين 100
گفتار چهارم: موضوع حراج 102
بند اول: مورد حراج بايد در جلسه حراج وجود داشته باشد. 103
بند دوم: مورد حراج بايد قابليت تملك ماليت داشته باشد. 103
بند سوم: مورد حراج بايد مقدورالتسليم باشد. 103
بند چهارم: مورد حراج بايد معين باشد 103
بند پنجم: مورد حراج نبايد مبهم باشد 104
گفتار پنجم: مشروعيت جهت در حراج 105
فصل پنجم: ثمن معامله در حراج 105
فصل ششم: آيا حراج نوعي دلالي است 107
فصل هفتم: آيا حراج نوعي حق‌العمل كاري است 109
فصل هشتم: آيا حراج نوعي مناقصه است 110
فصل نهم: ويژگيهاي حراج 111
نتيجه‌گيري 119
منابع و ماخذ 122