محتویات سبد
(خالی)


دسته بندي رشته ها


قیمت :   ۵,۰۰۰ تومان
موجود در انبار :   موجود
تعداد صفحات : 52 صفحه
نوع فایل :  
 
   
فهرست مطالب و سرتیتر پاراگراف های متن فایل

مسائل حقوقي پناهندگان در ايران و ديدگاه كنوانسيون 1951 سازمان ملل متحد

فهرست مطالب

مقدمه 1
بخش اول
نگاهي به مسائل حقوقي پناهندگان در ايران
فصل اول 3
تاريخچه و منابع حقوقي پناهندگي 3
پناهندگي در اسلام 4
سنت پناهندگي تا زمان مشروطيت 4
منابع حقوقي پناهندگي 5
فصل دوم 6
اعطاي پناهندگي 6
علل پناهندگي 6
پناهندگان بدون تابعيت 7
تقاضاي پناهندگي 7
مرجع رسيدگي به تقاضاي پناهندگي 8
فصل سوم 9
ازدواج پناهندگان با ايرانيان 9
ازدواج مرد پناهنده با زن ايراني 9
ازدواج زن پناهنده با مرد ايراني 10
فصل چهارم 11
احوال شخصيه 11
احوال شخصيه پناهندگان 11
احاله 12
قواعد مربوط به حل تعارض قوانين 12
فصل پنجم 15
حق مراجعه به دادگاه‌ها 15
نحوه دادرسي در ايران 15
تاميني كه اتباع خارجي بايد بدهند 16
معافيت پناهندگان از دادن تامين 17
ترجمه اظهارات و اسناد در محاكم 17
فصل ششم 18
اشتغال پناهندگان 18
شرايط صدور پروانه كار اتباع بيگانه 19
اعتبار پروانه كار اتباع بيگانه 20
ضمانت اجراي عدم رعايت مقررات مربوط به پروانه كار 20
پناهندگان شاغل در ادارات دولتي 21
شمول مقررات قانون كار نسبت به پناهندگان 21
فصل هفتم 23
تحصيل تابعيت 23
معافيت از شرط اقامت 23
درخواست تابعيت و نحوه اعطاي آن 24
تاثير تحصيل تابعيت ايران 25
فصل هشتم 26
فوت پناهنده 26
فوت پناهنده در ايران 26
تركه پناهندگان 27
علت مهر و موم تركه 28
تصفيه تركه 28

بخش دوم
حمايت بين‌المللي از پناهندگان از ديدگاه كنوانسيون 1951 سازمان ملل متحد
فصل اول 31
حمایت بین‌المللی پناهندگان و نقش كميسارياي عالي پناهندگان سازمان ملل متحد 31
پناهنده کیست؟ 31
فصل دوم 41
كنوانسیون 1951 پناهندگان 41
منابع و ماخذ 50