محتویات سبد
(خالی)


دسته بندي رشته ها


قیمت :   ۱۳,۰۰۰ تومان
موجود در انبار :   موجود
تعداد صفحات : 133 صفحه
نوع فایل :  
 
   
فهرست مطالب و سرتیتر پاراگراف های متن فایل

ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﯿﻮب ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮرﻫﺎی ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﺎرب ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻌﻤﯿﺮ و ﻧﮕﻬﺪاری

ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﯿﻮب ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮرﻫﺎي ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﺎرب ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻣﻌﺘﺒﺮ در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻌﻤﯿﺮ و ﻧﮕﻬﺪاري، و ارائه دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﯽ ﺟﻬﺖ ﻧﮕﻬﺪاري ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر

فهرست مطالب

ﻓﺼﻞ اول‬:
1-1ﻣﻘﺪﻣﻪ..1
1-2 ﻫﺪف‬ .1
1-3 ﺿﺮورت اﻧﺠﺎم ﭘﺮوژه .1‬
1-4 ﻣﺤﺘﻮاي فصل ....2

فصل دوم:
2-1مقدمه ای بر اجزای ترانس و نقش آنها در بروز ﻋﯿﺐ ..3
2-2 اﺟﺰاي ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر و ﻧﻘﺶ آﻧﻬﺎ در ﺑﺮوز ﻋﯿﺐ .....3
2-3 ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ و اﻧﺪازهﮔﯿﺮي‬ ..13
‫2-4 ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﯾﻘﯽ‬ .17
‫2-5 دﻻﯾﻞ وﻗﻮع ﺧﻄﺎي اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ‬ .18
‫2-6 اﻧﻮاع ﻧﮕﻬﺪاري‬ 19
‫2-7 ﻧﮕﻬﺪاري ﭘﯿﺸﮕﯿﺮاﻧﻪ ‬.20
‫2-8 ﺿﺮورت اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ ...26‬
2-9 اﺳﺘﺎﻧﺪارد ‪IEC‬‬ ...26
2-10 اﺳﺘﺎﻧﺪارد ‪IEEE‬‬ ...27

ﻓﺼﻞ سوم:‬
3-1 ﻋﯿﺐﯾﺎﺑﯽ ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر (روﻧﺪ ﻋﯿﺐﯾﺎﺑﯽ ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر) .30
3-2ﭼﮏ ﻟﯿﺴﺖ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي ﺑﺮاي ﺑﺎزدﯾﺪﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽاﻃﻼﻋﺎت ﺛﺒﺖ ﺷﺪه‫ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺑﺎزدﯾﺪ.32
3-3 ﺑﺎزدﯾﺪ و ﭼﮏ آﻻرم ﯾﺎ ﺗﺮﯾﭗ‫اﻃﻼﻋﺎت ﺛﺒﺖ ﺷﺪهﻧﺎﺣﯿﻪ ﻣﻮرد ﺑﺎزدﯾﺪ‬ ...33
‫3-4 ﺗﺴﺘﻬﺎي اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ‬ .....34
3-5 آزﻣﺎﯾﺸﺎت ﮔﺎز و ﻣﺎﯾﻊ ﻋﺎﯾﻘﯽ ..35
‫3-6 ﺗﺤﻠﯿﻞ وﺿﻌﯿﺖ و ﻣﺎﻧﯿﺘﻮرﯾﻨﮓ وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر... 38
3-7 ﺗﺤﻠﯿﻞ وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر‬ ... 39
‫3-8 روﺷﻬﺎي ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺧﻄﺎي ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر‬ 41
‫3-9 ﮐﺎرﺑﺮد روﺷﻬﺎي ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ در ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺧﻄﺎي ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر‬..... 42
‫3-10 ﻣﻌﺮﻓﯽ روﺷﻬﺎي ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ .. 43
‫3-11 ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ روﺷﻬﺎي ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ‬ .. 44

فصل چهارم:
4- 1- ﺑﺎزدﯾﺪﻫﺎي دوره‌اي و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮاﻧﻪ ...45
‫4-2 ﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﻠﯽ ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر.47
4-3 ﺑﺎزدﯾﺪ از ﺗﺎﻧﮏ ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر‫.47
‫4-4 ﮐﻨﺴﺮواﺗﻮر (ﻣﻨﺒﻊ اﻧﺒﺴﺎط) 47
4-5 ﺗﺮﻣﻮﻣﺘﺮﻫﺎ‬ .....48
‫4-6 ﺗﺴﺖ ﺗﺮﻣﻮﻣﺘﺮ‬ .....48
‫4-7 ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺳﻄﺢ روﻏﻦ‬ . 49
‫4-8 ﻓﺸﺎر ﺷﮑﻦ‬ ....50
‫4-9 رﻟﻪ ﻓﺸﺎر ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ‬ 51
‫4-10 رﻟﻪ ﺑﻮﺧﻬﻠﺘﺰ‬ 51
‫4-11 ﺑﻮﺷﯿﻨﮕﻬﺎ‬ ‬‬.53
‫4-12 رﻃﻮﺑﺖﮔﯿﺮ‬ .54

ﻓﺼﻞ پنجم:‬
‫5-ﻧﮕﻬﺪاري روﻏﻦ ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر‬...56
‫5-1 روﻏﻦ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﺧﻮاص آن ‬...56
5-2 ﺗﺴﺘﻬﺎي ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ و ﺣﺪود ﻣﺠﺎز‬ ....56
‫5-3 ﮐﻨﺘﺮل ﮐﯿﻔﯿﺖ روﻏﻦ در زﻣﺎن ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري‬ ‫ﻋﻤﻮﻣﯽ..57
‫5-4 ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﯿﺮي روﻏﻦ .....57 ‬
‫5-5 ﺗﺼﻔﯿﻪ روﻏﻦ‬ .57
‫5-6 ﺧﺸﮏ ﮐﺮدن ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر‬....58
‫5-7 روﻏﻦ زدن ﯾﺎ ﺷﺎرژ روﻏﻦ ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر‬...59
5-8 ﻣﺨﻠﻮط ﮐﺮدن روﻏﻨﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ‬ .60
‫5-9 اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﻣﻮاد ﺿﺪ اﮐﺴﯿﺪاﺳﯿﻮن‬ .60
‫5-10 آزﻣﺎﯾﺸﻬﺎي ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از ﭘﺮ ﮐﺮدن روﻏﻦ در ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر‬ 60
‫5-11 ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﻣﻬﻢ ﺟﻬﺖ ﻧﮕﻬﺪاري ﺑﻬﺘﺮ روﻏﻦ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﻓﺴﺎد آن‬. 60
5-12 ﺷﻨﺎﺧﺖ دﻗﯿﻖ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮرﻫﺎ 61
5-13 ﻣﺪل ﻫﺎي ﭼﻨﺪ ﭘﺮدازﺷﮕﺮ.... 75
‬‫5-14دﺳﺘﻮرات ﮐﻨﺘﺮل ﺣﺮارت و ﻧﯿﺰ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻠﻔﺎت‬ .... 84
5-15 ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﺠﺎز درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻣﺤﯿﻂ و ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر‬‫..84
‫5-16 ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ ﻋﺎﯾﻖ و ﮐﻨﺘﺮل آﻧﻬﺎ‬ 86
5-17 ارزﯾﺎﺑﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﻋﺎﯾﻖ و ﻋﻤﺮ ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر..... 87
5-18 دﺳﺘﻮرات و ﺗﻮﺻﯿﻪﻫﺎي ﮐﻠﯽ ﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﺮ ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر‬.....88

ﻓﺼﻞ ششم‬
دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎرﮔﯿﺮي ﻧﯿﺮوي‬ ‫ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر ﺗﻮزﯾﻊ .90
6-1 ﺑﺎر و اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺎر ﻣﺠﺎز‬ ..90
‫6-2 ﺣﺪود ﺑﺎرﮔﺬاري ﻣﺠﺎز داﺋﻤﯽ‬...90
‫6-3 ﺣﺪود ﻣﺠﺎز ﺑﺎرﮔﺬاري اﺿﻄﺮاري ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت‬..90
‫6-4 ﺣﺪود ﻣﺠﺎز ﺑﺎرﮔﺬاري (ﺑﺎرﮔﺬاري اﺿﻄﺮاري ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت).....90
‫6-5 ﺣﺪود ﻣﺠﺎز ﺑﺮاي ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮرﻫﺎي ﺗﻮزﯾﻊ‬.....92
6-6 ﺣﺪود ﻣﺠﺎز ﺣﺮارت و ﺟﺮﯾﺎن‬ ..92
(‫درزﮔﯿﺮﻫﺎ )واﺷﺮﻫﺎي آبﺑﻨﺪي..93
‫6-7 واﺷﺮﻫﺎي آبﺑﻨﺪي‬ .....93
‫6-8 ﻧﺼﺐ ﺳﯿﺴﺘﻢ آبﺑﻨﺪي ....93
رﻃﻮﺑﺖ ، ﻣﻌﯿﺎري ﺑﺮاي ﺧﺸﮏ ﮐﺮدن....98
‫6-9 ﻣﻌﯿﺎر ﺧﺸﮏ ﮐﺮدن ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر‬.98
6-10 راﻫﻬﺎي ﻧﻔﻮذ رﻃﻮﺑﺖ‬ 99
‫6-11 راﻫﻬﺎي ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﻧﻔﻮذ و ﺟﺬب رﻃﻮﺑﺖ و اﮐﺴﯿﺪاﺳﯿﻮن‬ .99
ﻧﺼﺐ و راه اﻧﺪازي ‫ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر...100
‫6-12 ﻧﮕﻬﺪاري و اﻧﺒﺎر ﮐﺮدن ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر‬...100
‫6-13 ﻣﮑﺎن ﻧﺼﺐ ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر‬..100
‫6-14 ﻋﻤﻠﯿﺎت و ﻫﺸﺪارﻫﺎي ﻻزم ﻗﺒﻞ از راهاﻧﺪازي ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر‬...101
‫6-15راه اﻧﺪازي ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر (ﺑﺮﻗﺪار ﮐﺮدن)‬ ....102
‫6-16 ﺗﺴﺘﻬﺎي راه اﻧﺪازي .....102
6-17 ﺑﺎرﮔﯿﺮي و ارﺗﻔﺎع ﻧﺼﺐ ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر‬.103
‫6-18ﻧﮕﻬﺪاريﻫﺎي دورهاي ﺑﺮاي ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر ﺗﻮزﯾﻊ‬ .103
‫6-19 ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻧﮕﻬﺪاري در دورهﻫﺎي ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر ...103
‫6-20 ﺗﺰرﯾﻖ روﻏﻦ در ﺗﺎﻧﮏ‬ .104
‫6-21 ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر ﺗﻮزﯾﻊ ‬...104
‫6-22ﻧﮑﺎت ﻣﻬﻢ در اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺎت اوت ﻓﯿﻮز‬. 104
‫6-23 ﻧﮑﺎت ﻣﻬﻢ در اﻧﺘﺨﺎب و ﻧﺼﺐ ﺑﺮﻗﮕﯿﺮ‬..... 104
‫6-24 روﺷﻬﺎي ﺑﻬﺮهﺑﺮداري ﻣﻨﺎﺳﺐ و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي ﺣﻮادث‬... 105
‫6-25 ﭘﯿﺎده ﺳﺎزي اﺟﺰاي ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر‬...106
‫6-26 ﺟﻮﺷﮑﺎري ﺗﺎﻧﮏ ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر‬.... 107
‫6-27 ﺗﻌﻤﯿﺮ ﻫﺴﺘﻪ و ﺳﯿﻢﭘﯿﭽﯽ 107

ﻓﺼﻞ هفتم
خطا يابي فازي ترانسفورماتور به روش گازكروماتوگرافي و معرفي نرم افزارتحليل گر..108   
گازهاي محلول در روغن ترانسفورماتور. منطق فازي، نرم افزار. تحليل گر108
7-1 گازهای محلول در روغن.....108
7-2 انواع خطا در ترانسفورماتور..109
7-3 مکانسيم توليد گاز...110
7-4 جمع بندی و اعلام نظر در مورد عيب..111
7-5 عيوب الکتريکی.114
7-6 اشکالات حرارتی115
7-7 تئوری فازی و عيب يابی ترانسفورماتور116
نتيجه گيری فصل هفت ،جدول ها....121
نمونه گيری تست اول123 

فصل هشتم
ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮي و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات 124
‫ﻣﺮاﺟﻊ‬ .127