محتویات سبد
(خالی)


دسته بندي رشته ها


قیمت :   ۹,۰۰۰ تومان
موجود در انبار :   موجود
تعداد صفحات : 88 صفحه
نوع فایل :  
 
   
فهرست مطالب و سرتیتر پاراگراف های متن فایل

معادل بودن محک هاي تراياي خطي

فهرست مطالب

فصل اول : مقدمه    1   
  مقدمه .   2 
 
فصل دوم : فرادوری بودن انتقال های وزن دار   8 
 1.2. محک فرادوری   .   9 
 2.2.انتقال های وزن دار دو طرفه . 24
 3.2. ابر دوری بودن و   ایزمورفیسم ها  . 30  
 4.2.فضاهای نامتناهی البعد ازمدارهای فرادوری  . 32  
 
فصل سوم : زیرفضاهای فرادوری  . 46 
 1.3. یک محک فرادوری معادل  . 47  
 2.3. یک شرط کافی برای وجود زیر فضاهای نامتناهی البعد .  60  
 3.3. یک شرط طیفی برای نامتناهی البعد بودن زیرفضاهای فرادوری  . 67  REFRENCES
ABSTRACT