محتویات سبد
(خالی)


دسته بندي رشته ها


قیمت :   ۱۰,۰۰۰ تومان
موجود در انبار :   موجود
تعداد صفحات : 137 صفحه
نوع فایل :  
 
   
فهرست مطالب و سرتیتر پاراگراف های متن فایل

كشف معادن مس با توجه به اهميت کانه مس و کاربرد وسيع آن در صنايع متفاوت

فهرست مطالب

1-1- مقدمه  4
1-2- ضرورت استفاده از سنجش از دور در مطالعات اکتشافي  6
1-3- تلفيق سنجش از دور و GIS  7
الف. مدلسازي جهان واقعي  8
ب. مديريت همزمان دادههاي توصيفي و مكاني  8
ج. توانايي تلفيق دادههاي توصيفي و مکاني  8
د. تحليل و آناليز دادهها  8
1-4- اهميت و اهداف طرح  9
1-5- موقعيت جغرافيايي و راههای ارتباطی منطقه مورد مطالعه  9
1-6- پيشينه موضوع  12
الف- مطالعات خارجي  12
ب- مطالعات داخلي  13
1-7- زمينشناسي منطقه مورد مطالعه  15
1-7-1- زمینشناسی ناحیهای  17
1-7-2- چینهشناسی  17
الف- مزوزوئیک  17
ب- سنوزوئیک  18
ب-2- پلیوکواترنر و کواترنر  19
1-7-4-2- معدن مس کوهپنج  24
1-8- نتیجه‌گیری  27

2-2 عوامل مؤثر در کانهزایی مس پورفیری  29
2-3- مواد و ابزار تحقیق  32
2-4-1-1 تصحيح جوي (راديومتريك)  34
الف- طبقهبندی نظارتنشده  43
ب- طبقهبندی نظارتشده  43
ب-1- طبقهبندی فازی  44

3-1 مقدمه  61
3-2 تعیین ارتباط  61
3-2-1 روش وزنهای نشانگر  61
3-2-2 روش کار  64
3-2-2-1- ارتباط بین نفوذیها با امتداد شکستگیها  65
3-2-2-2- ارتباط بین نهشتههای مس با امتداد شکستگیها  66
3-2-2-3- ارتباط بین نهشتههای مس با مرکز تودههای نفوذی  68
3-2-2-4- ارتباط بین نفوذیهای پورفیری با حواشی نفوذیها  70
3-3- پتانسیلیابی مس پورفیری  71
3-3-1- ساخت پایگاه دادهها  73
3-3-1-1- مدل داده سلسلهمراتبي  74
3-3-1-2- مدل داده شبكه  75
3-3-1-3- مدل داده ارتباطي  76
3-3-2- پردازش دادهها  78
3-3-2-1- عناصر ساختاری منطقه  78
3-3-2-2- نواحی آلتراسیون هیدروترمالی  78
3-3-2-3- سازندهای زمینشناسی مناسب  79
عملیات گاما  88
3-3-3-1- انتخاب روش مکانیابی  89
3-3-4- پتانسیلیابی از روش منطق فازی  90
3-3-4-1- دادههای ورودی  90
3-3-4-2- ایجاد مجموعههای فازی  90
3-3-4-3- تهیه نقشههای نشانگر  91
3-3-4-4- تلفیق نقشههای نشانگر و تهیه نقشه پتانسیل منطقه  96
3-4- نتیجهگیری  102

4-5- تفسير نقشههاي مغناطيسي  108
4-7- مهمترين كاربردهاي تفسير مغناطيسي  109

5-2- نتایج  130
5-3- پیشنهادات  136