محتویات سبد
(خالی)


دسته بندي رشته ها


قیمت :   ۸,۰۰۰ تومان
موجود در انبار :   موجود
تعداد صفحات : 97 صفحه
نوع فایل :  
 
   
فهرست مطالب و سرتیتر پاراگراف های متن فایل

پروژه شبیه سازی منابع تغذیه سوئیچینگ

فهرست

چکیده 1
مقدمه 2

فصل اول
معرفی بخش های مختلف منبع تغذیة سوئیچینگ 18

فصل دوم
مبدل های قدرت سوئیچینگ 28

فصل سوم
ادوات قدرت سوئیچینگ 63

فصل چهارم
مدارهای راه انداز 83

فصل پنجم
شبیه سازی چند منبع تغذیة سوئیچینگ و تجزیه و تحلیل آنها