محتویات سبد
(خالی)


دسته بندي رشته ها


قیمت :   ۱۰,۰۰۰ تومان
موجود در انبار :   موجود
تعداد صفحات : 105 صفحه
نوع فایل :  
 
   
فهرست مطالب و سرتیتر پاراگراف های متن فایل

محاسبات بار گرمایش گلخانه

فهرست مطالب

فصل اول: تعریف و تقسیم بندی گلخانه ها
1-1- تعریف گلخانه .2
1-2- تقسیم بندی گلخانه ها ....2
1-3- تقسیم بندی از نظر شكل..2
1-3-1- گلخانه جوی پشته ای (Furrow and Ridge or Guttr Connected) ..3
1-4-تقسیم بندی از نظر جدا یا متصل بودن 3
1-5- تقسیم بندی از نظر دمایی 4
1-6- رابطه بین ارتفاع و عرض گلخانه ها 4
1-7- سازه گلخانه..6
1-8-  انواع گلخانه ها ..7
1-9- انواع گلخانه ها از لحاظ پوشش8
1-9-1- پلاستیکی .8
1-9-2- شیشه ای8
1-9-3-  پلی کربنات8
1-10- خصوصيات سازه هاي پيشرفته و مدرن9
1-11- طرح گلخانه FAO .10
1-12- مشخصات فنی سازه های گلخانه های .11
1-12-1- فونداسيون .12
1-12-2- شيب.12
1-12-3- قطعات سازه..12
1-12-4- قوس ها ..12
1-12-5- سرستونها 12
1-12-6- باد شکن های گوشه ای و جلوئی 12
1-12-7- لوله کمر بندی قوس .13
1-12-8- باد شکن های ميان بندها ..13
1-13- مشخصات فنی پوشش پلی کربنات ضد یو وی ساخت اروپا .17
1-13-1- گرمایش..18
1-13-2- دمنده های حرارتی.20
1-13-3- سيستم آب گرم ..21
1-13-4- استفاده از گرمای زير بستر .21
1-13-5- استفاده از بخاريهای معمولی ..22
1-14- سوخت .22

فصل دوم: مشخصات سيستمهای گرمایشی و سرمایشی
2-1- تعميرات سيستمهای حرارتی  .24
2-1-1- گرمايش 24
2-2- يونيت هيتر..25
2-2-1- قسمت های اصلی‌ دستگاه . 26
2-2-1-1- بدنه 26
2-2-1-2- سيستم سرمايش 26
2-3- سیستم سرمایش (فن و پد) ..28
2-4- تهویه طبیعی ..28
2-5- تهویه های اجباری ..29
2-6-  دستگاه هوشمند گلخانه ای ..30
2-7- توصیه های فنی مراحل احداث گلخانه34
2-8- محل احداث گلخانه.  36  
2-9- جهت گلخانه‌ها 36
2-10- جریان هوا در گلخانه .37
2-11- کنترل شرایط محیطی گلخانه ..37
2-12- درجه حرارت در گلخانه‌ها ..37
2-13- نیاز نوری گیاهان ..38
2-14- نقش co2 در گلخانه..38

فصـل سوم: مشخصات سازه گلخانه ها
3-1- مشخصات سازه گلخانه های مکانیزه طرح کره جنوبی49
3-2- ابعاد سازه گلخانه های مکانیزه طرح کره جنوبی.49
3-3- تعبيه لوله هايي بنام بيم..49
3-4- پوشش گلخانه .. 50
3-4-1- پنجره ها ..51
3-4-2- حس گرهای حساس به باد،نور، دما، باران، زمان و رطوبت.. 51
3-4-3- فن هاي سير كوله هوا 51
3-4-4- دربهای ورودی  .52
3-4-5- اتاق فرمان و تجهیزات کنترل52
3-4-6- سیستم هیدروپونیک ..52
3-5- سیستم آبیاری همراه با سیستم کوددهی اتوماتیک.53
3-5-1- سیستم کوددهی اتوماتیک.53
3-6- راهنماي انتخاب فن‌هاي تهويه گلخانه.53
3-7- اصطلاحات و تعاريف54
3-7-1- دبي جريان هوا.54
3-7-2- بازده فن..54
3-7-3- فشار استاتيك..54
3-8-  اجزاي فن‌هاي تهويه كشاورزي ..54
3-8-1- موتور  54
3-8-2- پره‌ها54
3-8-2-1- پره بارانش مستقيم54
3-8-2-2- پره بارانش پولي و تسمه 54
3-8-3- قاب .55
3-8-4- دريچه‌هاي باز و بسته كردن مسير جريان هوا..55
3-8-5- حفاظها55
3-8-6- ديگر ملحقات .55
3-8-6-1- مخروط خروجي..55
3-8-6-2- منحرف كننده‌هاي مسير باد..55
3-9- فشارهاي استاتيك معمول براي فن هاي تهويه كشاورزي ..56
3-10- داده‌هاي مورد نياز از آزمون فن‌هاي تهويه براي مقايسه بازده انرژي آنها .57
3-11-  روش انتخاب فن تهويه با مصرف انرژي كمی مکانیزه طرح کره جنوبی.57
3-12- نگهداري فن‌هاي تهويه..59
3-13- ملاحظات تعمير و نگهداري.59
3-14- حفاظهای ایمنی .60

فصل چهارم: محاسبات بار گرمایشی و پلان گلخانه
4-1- محاسبات بار گرمایشی یک گلخانه نمونه در استان یزد .63
4-2- انتقال حرارت از طریق نفودی 66
4-3- انقطاع دستگاه حرارت مرکزی .66
4-4- انتخاب رادیاتور ..68
4-5-  97000 باقی مانده بر انتخاب یونیت هیتر ..68
4-6- بار حرارتی کل برای رادیاتورها و یونیت هیترها 68
4-7- محاسبه دیگ 71
4-8- منبع انبساط .72
ضـمائم
منابع و مأخذ  96