محتویات سبد
(خالی)


دسته بندي رشته ها


قیمت :   ۱۵,۰۰۰ تومان
موجود در انبار :   موجود
تعداد صفحات : 130 صفحه
نوع فایل :  
 
   
فهرست مطالب و سرتیتر پاراگراف های متن فایل

میزان بهره مندی دانشجویان از اخبار سیاسی روزنامه های کثیرالانتشار

فهرست مطالب

چکیده
مقدمه
فصل اول : کلیات تحقیق
پیشگفتار  2
بیان مسئله  4
سوالات تحقیق 5
اهداف تحقیق   6
فرضیات  6
تعریف نظری وعملیاتی  8
اهمیت وضرورت تحقیق  8
پیشینه تحقیق  9

فصل دوم : ادبیات نظری تحقیق
مقدمه  13
بخش اول : مطبوعات
1- تاریخ مطبوعات ایران  15
2- نخستین مطبوعات ایران  18
3- پیدایش تفکرات سیاسی ونقش مطبوعات وشکل گیری آنها  18
4- ضعف وقدرت  مطبوعات در برخورد با سیاست  19
5- وسایل خبری وسیاست  20
6- ارتباطات ورسانه های همگانی  22
بخش دوم : خبر  23
1- اخبار سخت  24
2- اخبار ویژه  25
3- گزارش تحقیق  25
4- وسعت خبر 26
5- تداوم خبر  26
6- تنوع خبر  27
7- ضمیمه خبر  27
8- اعتبار وتاثیر گذاری آن  29
بخش سوم : اعتبارمنابع خبر 30
1- اعتبار منبع خبر از نگاه روانشناسی  30
2- قدرت منبع خبر  31
3- تاثیر جنسیت در اعتبار منبع خبر  31
4- گزینش گر خبر  32
5- همگنی منبع خبر وگیرنده  32
بخش چهارم : عوامل تاثیرگذار بر مطالعه  33
1- عامل جنسیت  33
2- عامل سن  33
3- سطح سواد وتحصیلات  34
4- انگیزه ها وعلائم  34
بخش پنجم : نظریه های مرتبط  36
1- نظریه استفاده و خشنودی  36
1-1- نیازها وانگیزه ها  40
2- نظریه چشم داشت ارزش  41
3-الگوی استفاده وتاثیر  42
1-3- الگوی مصرف پیامهای وسایل ارتباط جمعی( استفاده وتاثیر ) 43
2-3- پیامدها واثرات آن  44
4-نظریه دست بندی های اجتماعی  45

فصل سوم: روش شناسی پژوهش
طرح تحقيق
روش انجام تحقيق
روش پيمايشی 
ابزار تحقيق
جامعه آماری
برآورد حجم نمونه
کدگذاری و استخراج داده ها
متغير وابسته و متغير مستقل
 محدوديت های پژوهش

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها
1- جداول فراوانی و توصیفی  51
2- جداول دوبعدی و تحلیلی  95

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری
خلاصه تحقیق  105
راهکارها و پیشنهادات  110
فهرست منابع 111
 ضمائم
پرسشنامه
چکیده انگلیسی 

فهرست جداول
جدول 4-1: میزان سن پاسخگویان  51
جدول 4-2: جنس پاسخگویان  52
جدول 4-3: وضع تأهل پاسخگویان  53
جدول 4-4: شغل پاسخگویان  54
جدول 4-5: رشتۀ تحصیلی پاسخگویان  55
جدول 4-6: وضعیت مسکن پاسخگویان  56
جدول4-7: میزان درآمد پاسخگویان  57
جدول4-8: چه میزان از وقت خود را در روز برای مطالعه روزنامه اختصاص می دهید 58
جدول4-9: چند درصد از وقت خود را در روز برای مطالعه روزنامه اختصاص می دهید 59
جدول4-10: پوشش خبری روزنامه کیهان را به لحاظ اخبار سیاسی چگونه ارزیابی می کنید 60
جدول4-11: پوشش خبری روزنامه اعتماد را به لحاظ اخبار سیاسی چگونه ارزیابی می کنید 61
جدول4-12: پوشش خبری روزنامه همشهری را به لحاظ اخبار سیاسی چگونه ارزیابی می کنید.62
جدول4-13: کدام نوع از اخبار سیاسی ارائه شده از روزنامه کیهان نظر شما را بیشتر جلب می کند 63
جدول4-14: کدام نوع از اخبار سیاسی ارائه شده از روزنامه اعتماد نظر شما را بیشتر جلب می کند64
جدول4-15: کدام نوع از اخبار سیاسی ارائه شده از روزنامه همشهری نظر شما را بیشتر جلب می کند.65
جدول4-16: به نظر شما در روزنامه کیهان محتوای کدام مطالب سیاسی بهتر است 66
جدول4-17: به نظر شما در روزنامه اعتماد محتوای کدام مطالب سیاسی بهتر است 67
جدول4-18: به نظر شما در روزنامه همشهری محتوای کدام مطالب سیاسی بهتر است 68
جدول 4-19: تنوع اخبار سیاسی منتشر شده را در روزنامه کیهان چگونه ارزیابی می کنید 69
جدول4-20: تنوع اخبار سیاسی منتشر شده را در روزنامه اعتماد چگونه ارزیابی می کنید 70
جدول4-21: تنوع اخبار سیاسی منتشر شده را در روزنامه همشهری چگونه ارزیابی می کنید 71
جدول4-22: کدام یک از خصوصیات زیر زمینۀ رویکرد شما را به اخبار سیاسی روزنامه کیهان جلب می کند  72
جدول4-23: کدام یک از خصوصیات زیر زمینۀ رویکرد شما را به اخبار سیاسی روزنامه اعتماد جلب می کند  75
جدول4-24: کدام یک از خصوصیات زیر زمینۀ رویکرد شما را به اخبار سیاسی روزنامه همشهری جلب می کند  77
جدول4-25: اخبار سیاسی روزنامه کیهان را از نظر تنوع و تازگی چگونه ارزیابی می کنید 79
جدول4-26: اخبار سیاسی روزنامه اعتماد را از نظر تنوع و تازگی چگونه ارزیابی می کنید 80
جدول4-27: اخبار سیاسی روزنامه همشهری را از نظر تنوع و تازگی چگونه ارزیابی می کنید 81
جدول4-28: به نظر شما گزارشها، تحلیلها، مصاحبه ها و مقالات سیاسی روزنامۀ کیهان تا چه حد رویدادهای سیاسی داخلی و خارجی را بازگو می کند  82
جدول4-29: به نظر شما گزارشها، تحلیلها، مصاحبه ها و مقالات سیاسی روزنامۀ اعتماد تا چه حد رویدادهای سیاسی داخلی و خارجی را بازگو می کند  83
جدول4-30: به نظر شما گزارشها، تحلیلها، مصاحبه ها و مقالات سیاسی روزنامۀ همشهری تا چه حد رویدادهای سیاسی داخلی و خارجی را بازگو می کند  84
جدول4-31: اولویت مطالعۀ مطالب روزنامه کیهان 85
جدول4-32: اولویت مطالعۀ مطالب روزنامه اعتماد 86
جدول4-33: اولویت مطالعۀ مطالب روزنامه همشهری 87
جدول4-34: در زمان پوشش یک خبر سیاسی عملکرد روزنامه کیهان از نظر تنوع موضوعات سیاسی را چگونه ارزیابی می کنید  88
جدول4-35: در زمان پوشش یک خبر سیاسی عملکرد روزنامه اعتماد از نظر تنوع موضوعات سیاسی را چگونه ارزیابی می کنید  89
جدول4-36: در زمان پوشش یک خبر سیاسی عملکرد روزنامه همشهری از نظر تنوع موضوعات سیاسی را چگونه ارزیابی می کنید  90
جدول4-37: انعکاس رویدادها را از لحظۀ وقوع تا چاپ به لحاظ جدید بودن در روزنامۀ کیهان چگونه ارزیابی می کنید 91
جدول4-38: انعکاس رویدادها را از لحظۀ وقوع تا چاپ به لحاظ جدید بودن در روزنامۀ اعتماد چگونه ارزیابی می کنید 92
جدول4-39: انعکاس رویدادها را از لحظۀ وقوع تا چاپ به لحاظ جدید بودن در روزنامۀ همشهری چگونه ارزیابی می کنید 93
جدول4-40: پایگاه اجتماعی پاسخگویان 94
جدول 4-41: جدول دوبعدی رابطه بین پایگاه اجتماعی و میزان مطالعه روزنامه در روز 95
جدول4-42: جدول دوبعدی رابطه بین رشتۀ تحصیلی و میزان مطالعه روزنامه در روز 96
جدول 4-43: جدول دوبعدی رابطۀ بین جنس و میزان مطالعه در روز 97
جدول 4-44: جدول دوبعدی رابطۀ بین ارزیابی اخبار سیاسی روزنامه کیهان از نظر تنوع و تازگی و میزان مطالعه روزنامه  98
جدول 4-45: جدول دوبعدی رابطۀ بین ارزیابی اخبار سیاسی روزنامه اعتماد از نظر تنوع و تازگی و میزان مطالعه روزنامه  100
جدول 4-46: جدول دوبعدی رابطۀ بین ارزیابی اخبار سیاسی روزنامه همشهری از نظر تنوع و تازگی و میزان مطالعه روزنامه  102


چکیده
امروزه مطبوعات سیاسی یکی از اجزاء تشکیل دهندۀ رسانه های جمعی از قدرت بسیاری برخوردارند که در جلب مشارکت سیاسی نقش برجسته ای را ایفاء می نمایند. با توجه به اینکه جامعۀ ما چه قبل از انقلاب و چه بعد از آن دارای افکار سیاسی بوده و به طور کلی سیاست در بیشتر جوانب زندگی مردم جامعه رخنه کرده ؛ در این بین دانشجویان قشر مهمی از جامعه را تشکیل می دهند که در آینده وارد عرصه قدرت می شوند و بیشترین اطلاعات خود را از مطبوعات می گیرند در این تحقیق می خواهیم بدانیم دانشجویان تا چه حد به روزنامه ها اعتماد می کنند و تا چه حد به آن تکیه دارند؟ و با توجه به اینکه در اخبار سیاسی مطبوعات سانسورها و کنترل هایی انجام می شوند تا چه میزان قشر تحصیلکرده جامعه ما از اخبار سیاسی در یک جامعه سیاسی بهره می برند و آیا بهره مندی از اخبار سیاسی میزان بالایی دارد یا دانشجویان ترجیح می دهند به اخبار فرهنگی یا اجتماعی رو آورند؟
این تحقیق با هدف اصلی رابطه بین رشتۀ تحصیلی دانشجویان و میزان بهره مندی آنان از اخبار سیاسی مطبوعات به منظور شناخت بیشتر گرایش دانشجویان به مطبوعات سیاسی و توصیف وضعیت دانشجویان از نظر میزان بهره گیری آنان یعنی مقدار ساعاتی که در روز به مطالعه روزنامه می پردازند صورت پذیرفته است و با توجه به اینکه جامعۀ ما جامعه ای با افکار سیاسی است به نظر می رسد گرایش قشر تحصیلکرده به این اخبار بیشتر باشد بنابراین بررسی اخبار سیاسی در بین اخبار مطبوعات مد نظر است.
آنچه در این تحقیق اهمیت دارد این است که اخبار سیاسی برای چاپ در روزنامه ها در اولویت هستند ولی به نظر می رسد اقشار تحصیلکرده را کمتر در بر بگیرد و جز افرادی که خط فکری سیاسی دارند اکثر خریداران روزنامه ها نه به خاطر خواندن مطالب روزنامه هاست که آنها را خریداری می کنند لذا تصمیم گرفتم در این مورد به تحقیق بپردازم تا به صحت و سقم دریافت ذهنی خود پی ببرم.
با توجه به بررسی های انجام شده 57% از دانشجویان کمتر از 30 دقیقه از وقت خود را برای مطالعه روزنامه اختصاص می دهند و درصد کمی از آنان بیشتر از دو ساعت روزنامه مطالعه می کنند . با توجه به محاسبات به عمل آمده بین رشته تحصیلی و میزان بهره مندی دانشجویان از اخبار سیاسی مطبوعات تفاوت معناداری وجود ندارد و با توجه به فرضیاتی که داشتم بین متغیرهای جنس- پایگاه اقتصادی – اجتماعی – تنوع و تازگی و میزان بهره مندی دانشجویان از اخبار سیاسی مطبوعات تفاوت معناداری وجود ندارد. با توجه به سیاسی بودن فضای جامعه و تحقیقاتی که به عمل آمده قشر تحصیلکرده آن چنان که باید از اخبار سیاسی مطبوعات بهره ای نمی برند. پس تا زمانی که سازماندهی سیاسی در کشورمان به صورت مدرن پیش نرود مطبوعات چندان آزادی نخواهیم داشت.

پیشگفتار :
در تحقیق حاضر که با عنوان میزان بهره مندی دانشجویان از اهداف سیاسی مطلبوعات است شامل 5 فصل میباشد .
فصل اول : کلیات تحقیق که شامل مقدمه وبیان مسئله است دربخث اهداف تحقیق ما به دو هدف اصلی وفرعی اشاره کرده ایم که هدف اصلی آن بررسی رابطه بین رشته تحصیلی دانشجویان ومیزان بهره مندی از اخبار سیاسی مطبوعات به منظور شناخت بیشتر گرایش دانشجویان نسبت به مطبوعات سیاسی وتوصیف وضعیت دانشجویان از نظر میزان بهره گیری جهت ارائه راهکارها ودر بحث اهداف فرعی مابه بررسی رابطه بین پایگاه اقتصادی اجتماعی دانشجویان وجنس وتنوع وتازگی مطالب روزنامه ها ومیزان بهره مندی آنها از اخبار سیاسی مطبوعات رابطه معنی داری وجود دارد وآیا تنوع وتازگی مطالب سیاسی با عث گرایش دانشجویان با توجه به رشته تحصیلی آنان به خواندن روزنامه می شود .
درتعاریف نظری وعملیاتی متغیرها میزان بهره مندی وپایگاه اقتصادی اجتماعی وتنوع وتازگی تعریف شده است .درقسمت اهمیت وضرورت تحقیق می خواهیم پی به صحت و سقم دریافت ذهنی خود وهمچنین سنجش نگرش مردم جامعه علی خصوص دانشجویان نسبت به نوع مطالب منتشره در مطبوعات ببریم پی بردن به انگیزه خوانندگان از مطالعه یا عدم مطالعه مطبوعات علی خصوص اخبار سیاسی مطبوعات .
فصل دوم شامل ادبیات نظری تحقیق می باشد دراین فصل مقدمه ای درباره خصوصیات مطبوعات ونحوه استفاده از آن توسط خوانندگان آورده شده است .
که شامل پنج بخش می باشد دربخش اول ویژگیهای مطبوعات وزیر بخشهای آن را داریم .دربخش دوم خبر وانوع وتاثیر گذاری آن بخش سوم شامل اعتبار منابع خبر است زیر مجموعه هایی شامل قدرت منبع خبر اعتبار منبع خبر از نگاه روانشناسی تاثیر جنسیت در اعتبار منبع خبر وهمگنی منبع خبر وگیرنده خبر می باشد وهمچنین گزینش گران خبر که درآن توضیحاتی در مورد اینکه اگر انتخابهایی که گزینش گر انجام می دهد در جهت تامین نیازهای خبری خواننده باشد خواننده ازتوسل به راههای ارتباطی دیگر جهت کسب خبر صرف نظر می کند .
دربخش چهارم عوامل تاثیر گذار درمطالعه که همان جنسیت ، سن ، سطح سواد وتحصیلات وانگیزه ها وعلائق است .
بخش پنجم مربوط به نظریه های مرتبط می باشد .نظریه های همچون نظریه استفاده وخشنودی ، نظریه دسته بندی های اجتماعی  والگوی استفاده وتاثیر ونظریه چشم داشت وتاثیر.
درفصل سوم که روش شناسی پژوهش است ما طرح تحقیق روش انجام تحقیق جامعه آماری وروش نمونه گیری وابزار اندازه گیری تحقیق را داریم .توضیحی دررابطه با کد گذاری واستخراج داده ها داده شده که با استفاده از روش پرسشنامه گرد آوری شده است که براساس جداول یک بعدی ودوبعدی بدست آمده است .متغیرهای وابسته ومستقل ومحدودیت های پژوهش که جمله بسته شدن روزنامه شرق .
درفصل چهارم تجزیه وتحلیل داده های آماری می باشد که با استفاده از جداول یک بعدی ودوبعدی بدست آمده که آن را تجزیه وتحلیل نموده ایم .وهمچنین نمودارهای به صورت رنگی با تفکیک درصد آن برای نمایش بهتر تحلیل ها آورده شده است .
در فصل پنجم که بحث ونتیجه گیری است در آن خلاصه تحقیق ویافته های نهائی تحقیق وراهکار ها وپیشنهادها ارائه شده است .
دراین تحقیق سعی شده است رابطه بین رشته تحصیلی دانشجویان با میزان گرایش آنان به مطبوعات سیاسی بررسی شود که آیا رابطه ای وجود دارد ومسائل مختلفی که با عث این گرایش می شوند سنجیده شود مثل شغل وجنس افراد درنهایت وضعیت رابطه به چه صورت است معنی دار است یا خیر .