محتویات سبد
(خالی)


دسته بندي رشته ها


قیمت :   ۱۴,۰۰۰ تومان
موجود در انبار :   موجود
تعداد صفحات : 140 صفحه
نوع فایل :  
 
   
فهرست مطالب و سرتیتر پاراگراف های متن فایل

مقايسه گلستان سعدي و بهارستان جامي

فهرست مندرجات


1- چکیده رساله  9
2- پیشگفتار 10
بخش اول :      انواع نثر در بستر تاریخ ادبیات ( قرن چهارم تا قرن نهم هـ .ق ) ..... 13-26
1- مقدمه13-14
2- فصل اول                      1- چگونگی شکل گیری نثر مرسل اول 15
                                         2- چگونگی شکل گیری نثر مرسل دوم 15
                                          3- ویژگیهای نثر مرسل اول و دوم 16
                                               
3- فصل دوم                     1- چگونگی شکل گیری نثر فنی در بستر تاریخ ادبیات 17          
                                                
                                         2- تقسیم بندی نثر موزون به دو دسته                                    
                                                     
                                         3- ویژگی های نثر موزون مرسل  18
                                         4- ویژگی های نثر موزون فنی 18-19
                                         5- دیدگاه نثر نویسان درباره نثر موزون فنی 19-20


4- فصل سوم                   1- نثر فارسی قرن هفتم و هشتم در بستر تاریخ ادبیات21-22
                                        2- جایگاه نثر فارسی در قرن هفتم و هشتم 23
                                        3- امتزاج نثر موزون مرسل و فنی در قرن هفتم در گلستان سعدی .. 24

 
1- مقدمه 30
2- فصل اول           1- بحث لغوی مقامه  31
                               2- مقامات در معنی اصطلاحی  32
                               3- ویژگی های مقامه 33-34

3- فصل دوم           1- گلستان و مقامات  35-37
                                2- وجوه اشتراک گلستان با مقامات  38-40
                                3- وجوه اشتراک گلستان با مقامات  « جدال سعدی با مدعی » و « مقدمه کتاب » 
                                4- وجوه اختلاف گلستان و مقامات   41-42

4- فصل سوم          1- مقامات حمیدی  43-44
                                2- ارزش مقامات حمیدی در نثر فارسی   44-45
                                3- مقایسه گلستان سعدی و  مقامات حمیدی  46-49

 بخش سوم :            مقایسه ویژگی های سبکی گلستان و بهارستان  53-70


2- فصل اول             1-  ویژگی های سبکی گلستان سعدی   53-57
                                2- ویژگی های سبکی بهارستان جامی   58-60

3- فصل دوم             مقایسه ویژگی های سبکی گلستان و بهارستان    


بخش چهارم :                     مقایسه حکایت های گلستان و بهارستان 73-103
1- مقدمه    73
2- بررسی بابهای گلستان و بهارستان از لحاظ وجوه اشتراک و افتراق   73-74
3- تشابه موضوع و مفهوم در حکایت اسکندر مقدونی   74-75
4- تقسیم بندی حکایات گلستان و بهارستان               1- در سیرت پادشاهان 76-84 
به شش دسته اصلی از جهت اشتراک و افتراق              2- عشق و جوانی  85-91
 موضوع ،  شیوه سبک و بلاغت                                3- در آداب صحبت 92-95                                                               
                                                                             4- سلامت و سلامتی   96-98
                                                                             5- بخشش و بخشندگی  99-101
                                                                             6- قناعت  102-103

بخش پنجم :        بررسی آیات ، حدیث و اشعار در گلستان و بهارستان 107-134
1- مقدمه 107

2- بررسی آیات قرآنی در گلستان                    1- تاکید مطلب   108-114
                                                                       2- بار معنایی  115

3- بررسی آیات قرآنی در بهارستان                  3- تاکید مطلب  116-117
                                                                       4- بار معنایی  118

4- بررسی احادیث گلستان                               1- تاکید مطلب   119-120
                                                                       2- بار معنایی  ـــــ

5- بررسی احادیث بهارستان                           3- تاکید مطلب  121
                                                                    4- بار معنایی  ـــــ

6- بررسی اشعار عربی گلستان                       1- تاکید مطلب  122-129
                                                                 2- بار معنایی  ـــــ
                                                                 3- اشاره به آیه و حدیث 130-131


7- بررسی اشعار عربی بهارستان                    1- تاکید مطلب  132-134
                                                                 2- بار معنایی  ــــــ
                                                                 3- اشاره به آیه و حدیث  ـــــ
8- نتيجه گيري كلي از پايان نامه 136-137
فهرست منابع و مأخذ پايان نامه