محتویات سبد
(خالی)


دسته بندي رشته ها


قیمت :   ۹,۰۰۰ تومان
موجود در انبار :   موجود
تعداد صفحات : 169 صفحه
نوع فایل :  
 
   
فهرست مطالب و سرتیتر پاراگراف های متن فایل

پايان نامه حقوق - وضعيت حقوقي زوجه غايب مفقود الاثر در حقوق ايران با مطالعه تطبيقي با فقه اسلامي (فقه عامه و فقه اماميه)

فهرست مطالب

چکیده
مقدمه
بخش اول: حقوقی مالی وغیرمالی زوجه غایب درحقوق ایران وفقه اسلام (عامه-امامیه)
فصل اول : حقوق مالی زوجه غایب در حقوق ایران و فقه اسلام
مبحث اول : نفقه زوجه غایب
گفتار اول : تعریف نفقه
بند اول : معنای لغوی نفقه
بند دوم : معنای اصطلاحی نفقه
الف - نفقه از نظر فقهی (عامه-امامیه)
ب - نفقه از نظر حقوقی
گفتار دوم : ادله وجوب نفقه
بند اول : در قرآن کریم
بند دوم : در سنت اسلام
بند سوم : اجماع فقهای اسلامی

گفتار سوم : ویژگیها و میزان نفقه زوجه
بند اول : ویژگیهای نفقه زوجه
الف - تقدم نفقه زوجه بر نفقه اقارب
 1- از دیدگاه فقهای اسلام
 2- از دیدگاه حقوق ایران
ب - تمکن مالی زوجین در ارتباط با نفقه
 1- از نظر حقوق ایران
 2-از نظر فقه اسلام
    2-1-فقه عامه
    2-2-فقه امامیه
ج - حق مطالبه نفقه زمان گذشته توسط زوجه
 1- از نظر حقوق ایران
 2- از نظر فقهای اسلام
    2-1- فقهای عامه
    2-2-فقهای امامیه
د - تقدم نفقه زوجه بر سایر دیون شوهر
 1- از نظر حقوق ایران
 2- از نظر فقه اسلام
ه - تبدیل شدن نفقه گذشته به دین
 1- در حقوق ایران
 2- در فقه اسلام
   2-1- فقه عامه
   2-2- فقه امامیه
بند دوم : میزان نفقه زوجه
الف - دیدگاه فقهای اسلام
 1- فقهای امامیه
 2- فقهای عامه
ب - دیدگاه قانونی
گفتار چهارم : بررسی فقهی و قانونی نفقه
بند اول : در صورت بقاء رابطه زوجیت
 الف- از نظر فقهای امامیه
 ب- از نظر فقهای عامه
 ج- در حقوق ایران

بند دوم : در صورت انحلال نکاح
الف – نفقه زوجه در عده طلاق رجعی
 1- در حقوق ایران
 2- از نظر فقهای امامیه
 3- از نظر فقهای عامه
ب – نفقه زوجه در طلاق بائن و فسخ نکاح
 1- در حقوق ایران
 2- از نظر فقهای امامیه
 3- از نظز فقهای عامه
ج – نفقه زوجه در عده وفات
 1- دیدگاه فقهای امامیه
 2- در قانون مدنی ایران
 3- دیدگاه فقهای عامه
مبحث دوم : مهریه زوجه غایب
گفتار اول : تعریف مهریه
بند اول : معنای لغوی مهریه

بند دوم : معنای اصطلاحی مهریه
الف – از نظر فقهی (عامه-امامیه)
ب – از نظر حقوقی
گفتار دوم : ادله وجوب مهر
بند اول : در قرآن
بند دوم : در سنت اسلام
بند سوم : اجماع فقهای اسلامی
بند چهارم : دلیل عقل
گفتار سوم : مالکیت زن بر مهریه و ضمانت اجرای آن
بند اول : مالکیت زن بر مهریه
 الف- از نظر حقوقی
 ب- از نظر فقهای اسلام
     1- فقهای امامیه
     2- فقهای عامه
بند دوم : ضمانت اجرای آن
 الف- از نظر حقوقی
 ب- از نظر فقهای اسلام
گفتار چهارم : مهریه زوجه قبل و بعد از انحلال نکاح
بند اول : مهریه زوجه غایب قبل از طلاق
 الف- از نظر حقوقی
 ب- از نظر فقهی
بند دوم : مهریه زوجه غایب بعد از طلاق
 الف- از نظر حقوقی
 ب- از نظر فقهی
بند سوم : مهریه زوجه غایب در صورت صدور حکم موت    فرضی غایب
 الف- از نظر حقوقی
 ب- از نظر فقهی
مبحث سوم : میراث زوجه غایب و شرایط مربوط به آن
گفتار اول : تعریف ارث
بند اول : معنای لغوی ارث
بند دوم : معنای اصطلاحی ارث
الف – از نظر حقوقی
ب – از نظر فقهی (عامه-امامیه)
گفتار دوم : شرایط تحقق ارث زوجه غایب
بند اول : فوت غایب (حقیقی یا فرضی)
بند دوم : وجود علقه زوجیت
 الف- از نظر حقوقی
 ب- از نظر فقهی
بند سوم : بقاء زوجیت در زمان فوت
بند چهارم : دائمی بودن نکاح
الف – در فقه اسلامی
      1- فقه عامه 
      2- فقه امامیه
      2-1-وجود توارث به طور مطلق 
      2-2-وجود توارث در صورت انتفاء شرط عدم
    وراثت                         
      2-3- وجود توارث با قراردادن شرط
      2-4- عدم توارث به طور مطلق
ب- در حقوق ایران

بند پنجم : ممنوع نبودن از ارث
الف – کفر
      1- از نظر فقه امامیه
      2- از نظر حقوق ایران
      3- از نظر فقه عامه
ب – قتل
       1- از نظر فقه امامیه
       2- از نظر حقوق ایران
       3- از نظر فقه عامه 
گفتار سوم : اموال و حقوق موضوع ارث
بند اول : اموال موضوع ارث
الف – از نظر فقهی
ب – از نظر حقوقی
      1- اموال منقول
      2-قیمت ابنیه و اشجار

           بند دوم : حقوق موضوع ارث
        الف – حق شفعه
           1- از نظر حقوقی
           2- از نظر فقهی
       ب – ارث زوجه از حق خیار
           1- از نظر حقوقی
           2- از نظر فقهی
گفتار چهارم : اثر بازگشت غایب نسبت به ارث زوجه
          گفتار پنجم : اجرت المثل ایام زوجیت زوجه
                     بند اول:در حقوق ایران
            بند دوم:در فقه اسلام


بخش دوم : تکالیف زوجه غایب مفقودالاثر در حقوق ایران و فقه اسلام
                (فقه عامه-فقه امامیه)
فصل اول : حضانت
مبحث اول : در حقوق ایران
مبحث دوم : در فقه اسلام
گفتار اول : از نظر فقهای امامیه
گفتار دوم : از نظر فقهای عامه
فصل دوم : عده زوجه غایب
مبحث اول : در فقه اسلامی
         گفتاراول : فقه امامیه
 گفتار دوم : فقه عامه
مبحث دوم : در حقوق ایران

بخش سوم : حق غیرمالی زوجه غایب مفقودالاثر در حقوق ایران و فقه اسلام         (حق انحلال نکاح)
مبحث اول : طلاق زوجه غایب در اسلام و حقوق ایران
گفتار اول : در فقه امامیه
گفتار دوم : در فقه عامه
          گفتار سوم: در حقوق ایران
بند اول : طلاق زوجه به علت غیبت شوهر
       الف- مقررات شکلی و تشریفات طلاق زوجه غایب
       ب- اثر عدم رعایت مقررات و تشریفات مربوط به طلاق    زوجه غایب
        ج- ابتداء مدت چهار سال انتظار برای صدورحکم طلاق
         د- نمونه ای از آراء محاکم در خصوص طلاق زوجه به              علت غیبت شوهر
بند دوم: طلاق زوجه غایب به علت عسر و حرج ناشی از غیبت
       الف- مبنای فقهی قاعده
        ب- معیار تمییز عسر و حرج برای زوجه غایب
   1- عسر و حرج به دلیل عدم امکان انفاق
     1-1- در فقه امامیه
     1-2- در فقه عامه
     1-3- در حقوق ایران
1-3-1- استنکاف شوهر از پرداخت نفقه زن        حداقل به مدت شش ماه
     1-3-2- عسر و حرج به دلیل عدم امکان انجام         وظایف خاص زناشویی
         ج- نمونه ای از آرای محاکم در خصوص عسر و حرج     زوجه ناشی از غیبت زوج
         بند سوم : طلاق زوجه غایب با استفاده از شرط وکالت در طلاق
الف - فقه امامیه
ب‌-  فقه عامه
       ج- در حقوق ایران
        مبحث دوم : راههای دیگر انحلال نکاح برای زوجه غایب
         گفتار اول : حق فسخ نکاح زوجه غایب
        بند اول : در فقه اسلامی
        بند دوم : در حقوق ایران
               الف- موجبات فسخ نکاح
         گفتار دوم:تأثیر صدور حکم موت فرضی بر رابطه نکاح(از نظر فقهی و                        حقوقی)
        بند اول : نظریه سرایت حکم موت فرضی بر رابطه نکاح و       انحلال آن
         بند دوم : نظریه عدم سرایت حکم موت فرضی بر رابطه زوجیت

 - نتیجه گیری
 - رویه قضایی و قوانین مرتبط
 - منابع و مواخذ