محتویات سبد
(خالی)


دسته بندي رشته ها


قیمت :   ۸,۰۰۰ تومان
موجود در انبار :   موجود
تعداد صفحات : 71 صفحه
نوع فایل :  
کد محصول :  
 
   
فهرست مطالب و سرتیتر پاراگراف های متن فایل

رابطه هوش هيجاني با رضايت زناشويي

فهرست مطالب

چكيده  8
فصل اول / كليات / پژوهش  9
مقدمه  10
بيان مسأله  12
اهميت و ضرورت پژوهش  13
اهداف پژوهش  15
فرضيه پژوهش  15
تعاريف عملياتي  15

 

 

 

فصل دوم / ادبيات مربوط به تحقيق/ 16
مقدمه  17
هيجان و هوش هيجاني  17
رابطه هيجان با تفكر  18
تاريخچه هوش هيجاني  19
هوش هيجاني چيست؟ 20
نظريات مطرح شده در حوزه هوش هيجاني  24
تئوري هوش هيجاني گلمن  25
تئوري هوش هيجاني از ديدگاه بار- اون  27
شناسايي حالت هاي هيجاني  33
رضايت زناشويي  35
بررسي علل نارضايتي از زندگي زناشويي  37
رضايت زناشويي و هوش هيجاني  43
هوش عاطفي و نقش آن در تحكيم پيوند زناشويي  45
تحقيقات انجام شده در زمينه هوش هيجاني و رضايت زناشويي  47

فصل سوم (طرح تحقيق)  50
مقدمه  51
جامعه پژوهش  51
نمونه آماري  51
ابزار پژوهش  52
روش تجزيه و تحليل داده ها  52
روايي و اعتبار آزمون هوش هيجاني  52
پايايي و اعتبار آزمون در ايران  53
روايي و اعتبار پرسشنامه رضايت زناشويي  55
روايي و اعتبار پرسشنامه در ايران  57

فصل چهارم (تجزيه و تحليل توصيفي و استنباطي داده ها) 59
مقدمه  60
توصيف داده ها  61
بررسي و آزمون فرضيه ها  65

فصل پنجم: (خلاصه و نتيجه گيري)  67
بحث و نتيجه گيري  68
خلاصه تحقيق  69
پيشنهادهاي پژوهش  69
محدوديت هاي پژوهش  70
فهرست منابع  71

 

 
فهرست جداول
جدول 4-1 توزيع فراواني نمرات رضايت زناشويي  61
جدول 4-2 شاخص هاي گرايش مركزي و پراكندگي رضايت زناشويي  62
جدول 4-3 توزيع فراواني نمرات هوش هيجاني  63
جدول 4-4 شاخص هاي گرايش مركزي و پراكندگي هوش هيجاني  64
جدول 4-5 ضريب همبستگي بين هوش هيجاني و رضايت زناشويي  65

 

اقلام مرتبط:

بررسي رابطة ميان هوش هيجاني و سلامت رواني

 ۹,۰۰۰ تومان

تعيين رابطه رضايت زناشويي مادران وعزت نفس دختران شان

 ۱۲,۰۰۰ تومان

بررسي و مقايسه ميزان رضايت زناشويي بين زناني كه قبل از ازدواج رابطه دوستانه داشته با زناني كه به صورت سنتي ازدواج كردند در دانشجويان

 ۱۰,۰۰۰ تومان

بررسي رابطه بين هوش هيجاني و رضايتمندي زناشويي معلمان زن متاهل

 ۸,۰۰۰ تومان

بررسي رابطه بين هوش هيجاني و وسواس در بين دختران

 ۹,۰۰۰ تومان

بررسي مقايسه هوش هيجاني زنان ومردان كارمند

 ۵,۰۰۰ تومان

بررسي رابطه بين هوش هيجاني و رضايت زناشويي در بين دانشجويان متاهل

 ۶,۰۰۰ تومان

بررسي هوش هيجاني زنان و ارتباط آن با نوع ساختار قدرت در خانواده ها

 ۶,۰۰۰ تومان

بررسي ارتباط ميان رضايت زناشويي و هوش همسران

 ۸,۰۰۰ تومان

بررسي اثر بخشي درمان گروهي با رويكرد تحليل محاوره‌اي برن (TA) برافزايش ابراز احساسات و رضايت زناشويي

 ۹,۰۰۰ تومان